T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy lényegében a kötelezettségvállalásoknak, illetve az ahhoz kapcsolódó jogosítványoknak az ellenőrzését fogják a speciális igények figyelembevételével átvezetni.

Dr. Havasi Márta képviselő: A javaslat szerint a nettó 25 millió forintot meghaladó, de a nettó 50 millió forintot nem meghaladó jogügyletek engedélyezését a Közgyűlés a polgármesterre ruházná, míg az 50 millió forintot meghaladó szerződéseket a Közgyűlés engedélyezné. Ez növelné azt a listát, ami a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket tartalmazza. Eddig hét területről van szó és elég sok minden szerepel benne. Szerinte ezek az átruházott hatáskörök csorbítják a Közgyűlés jelentőségét, súlyát és a döntési jogkörét. Emiatt nem tudja támogatni az előterjesztést.

T. Mészáros András polgármester: Szerinte dr. Havasi Márta megközelítése alapvető félreértésen alapul. Eddig ebben a tekintetben bármiféle kontroll nélkül a cégek ügyvezetői döntöttek a pénzek elosztása tekintetében. Figyelembe véve a cégek speciális helyzetét, mind a három cégnél kicsit másképp szabályoznák. Legyen egy kontroll egyrészt a polgármester részéről az 50 millió Ft-os határig, majd pedig a Közgyűlés – mint tulajdonos – kontrollja jelenjen meg. Azzal szemben, hogy bármilyen lehetőséget elvonnának a Közgyűléstől, pontosan a Közgyűlés lehetőségeit terjesztik ki ezzel a módosítással. Azt szeretnék elérni, hogy ez a kontroll a praktikus működést ne akadályozza.

Dr. Havasi Márta képviselő: A Közgyűlés a város legfontosabb testülete. Minden olyan, ami a Közgyűlés hatáskörét csorbítja, vagy csorbíthatja, azzal nem lehet egyetérteni.

T. Mészáros András polgármester: Alapjaiban ezzel egyetért, de ez az előterjesztés nem erről szól. Eddig az ügyvezetők a különböző kötelezettségvállalások tekintetében szabad kezet kaptak, mostantól ennek korlátokat szabnak, amivel a cégek működését nem rongálják. Eddig ebbe nem volt beleszólása a Közgyűlésnek, mostantól ellenben lenne. Ebben a tekintetben a Közgyűlés, mint tulajdonos nyilatkozik meg, nem pedig, mint közpolitikai szervezet.

Dr. Csőzik László képviselő: Ha egy parttalan jogi helyzettől elindulnak a szabályozás felé, korlátok közé szorítás felé, az üdvözlendő. Nem tudja, hogy az értékhatár kategóriák, azok mennyire tükrözik a célszerűséget, racionalitást. Kérdezi, hogy a 2017. évben mennyi volt az Érdi Városfejlesztési Kft. tekintetében a 25 és 50 millió Ft közötti, illetve az 50 millió Ft feletti kötelezettségvállalás? Kérdezi, hogy milyen megfontolásból lett a határ meghúzva a 25 millió és az 50 millió Ft-nál?

Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője: Most nem tud pontos számot mondani. Eddig például egy kútfúrási számlát alá tudott írni, mostantól nem írhatja alá. Egy meleg kút fúrása például 70 millió Ft is lehet, így ez a Közgyűlés elé fog kerülni. Az iskolák rekonstrukciói között is lehet majd ilyen számla.

Szántó Erzsébet, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője: Ez valóban a Közgyűlés kontrollját fogja szolgálni a jövőben. A Kft.-nek a tavalyi évben nem volt 50 millió Ft-ot meghaladó szerződése, leginkább a 25 millió és 50 millió Ft közöttiek érintik a Kft.-t, például a játékosok fizetése tekintetében. Vannak egyéb jogszabályok, amiket be kell tartani, hiszen a szerződések – főleg a sportolói szerződések titkossága alapján ez egy teljesen más piacot ölel fel, de azok mind 25 millió Ft alattiak és azt eddig is saját hatáskörbe kezelték. A jövőben, ami a Közgyűlés kontrollja lesz, a Velencei úti sportberuházás kérdése. A Közgyűlés így sokkal nagyobb hatáskört kap mint eddig, sokkal jobban bele fog látni a cégek munkájába, mint eddig tette.

Dr. Csőzik László képviselő: Újfent a kategória határok felől érdeklődik, hogy mi alapján történt?

T. Mészáros András polgármester: A vagyonrendeletben is hasonló határok szerepelnek. Felteszi szavazásra az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

1 melléklet a _/2018.(I.25.) határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

2/2018.(I.25.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakra módosul:

„11. A társaság szervezete

11.1. A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) az Alapító Okirat módosítása;

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f) az üzletrész felosztása;

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

m) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

p) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. január 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. január 25. napján ellenjegyzem:”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

2/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1 melléklet a 2/2018.(I.25.) határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

2/2018.(I.25.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

3. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakra módosul:

„11. A társaság szervezete

11.1. A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) az Alapító Okirat módosítása;

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f) az üzletrész felosztása;

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

m) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

p) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. január 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. január 25. napján ellenjegyzem:

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Távol

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

1 melléklet a _/2018.(I.25.) határozathoz

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán u. 2.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2018.(I.25.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakra módosul:

„11. A társaság szervezete

11.1. A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)         a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b)         a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c)         a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d)         az Alapító Okirat módosítása;

e)         a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f)          az üzletrész felosztása;

g)         a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h)         a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i)          az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j)          a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k)         a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l)          munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

m)        olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

n)         olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o)         a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

p)         a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

q)         a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

r)         az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

s)         az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t)          döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. január 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. január 25. napján ellenjegyzem:”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

3/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1 melléklet a 3/2018.(I.25.) határozathoz

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán u. 2.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2018.(I.25.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint azÉrdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

  1. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakra módosul:

„11. A társaság szervezete

11.1. A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)         a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b)         a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c)         a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d)         az Alapító Okirat módosítása;

e)         a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f)         az üzletrész felosztása;

g)         a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h)        a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i)          az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j)          a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k)         a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l)          munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

m)       olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

n)        olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o)         a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

p)         a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

q)         a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

r)         az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

s)         az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t)          döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. január 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. január 25. napján ellenjegyzem:

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen 

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozóhatározati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

1 melléklet a _/2018.(I.25.) határozathoz

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16-18.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2018.(I.25.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) az Alapító Okiratot (továbbiakban Alapító Okirat) alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat IX.1. pontja az alábbiakra módosul:

„IX. A társaság szervezete:

1. A Tag döntése

A társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Tag dönt, amelyről köteles a vezető tisztségviselőt írásban értesíteni.

Az ügyvezető a Tag döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

A Tag döntései nyilvánosak. Amennyiben a Tag más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

A Tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) a közhasznúsági jelentés elfogadása;

e) az Alapító Okirat módosítása;

f) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

g) az üzletrész felosztása;

h) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

i) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

m) munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

n) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

o) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

p) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

q) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

r) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

s) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

t) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

u) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. január 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. január 25. napján ellenjegyzem:”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

4/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1 melléklet a 4/2018.(I.25.) határozathoz

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16-18.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2018.(I.25.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) az Alapító Okiratot (továbbiakban Alapító Okirat) alábbiak szerint módosítja:

2. Az Alapító Okirat IX.1. pontja az alábbiakra módosul:

„IX. A társaság szervezete:

1. A Tag döntése

A társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Tag dönt, amelyről köteles a vezető tisztségviselőt írásban értesíteni.

Az ügyvezető a Tag döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

A Tag döntései nyilvánosak. Amennyiben a Tag más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

A Tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

A Tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) a közhasznúsági jelentés elfogadása;

e) az Alapító Okirat módosítása;

f) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

g) az üzletrész felosztása;

h) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

i) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

m) munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

n) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

o) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

p) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

q) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

r) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

s) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

t) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

u) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. január 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. január 25. napján ellenjegyzem:

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen 

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.

A szavazásra feltett rendelet tervezet:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének törvény vagy alapító okirat által hatáskörébe tartozó jogait a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés közvetlenül gyakorolja.”

(2) A Rendelet 34. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének jogait - munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével - olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének, illetve módosításának tárgyában, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja, de a nettó 50 millió forintot nem haladja meg - ha a jogügylet nem hitelfelvételre, kezességvállalásra vagy ingyenes vagyonjuttatásra irányul - a polgármester gyakorolja.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

3/2018. (I.30.)

önkormányzati rendelet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének törvény vagy alapító okirat által hatáskörébe tartozó jogait a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés közvetlenül gyakorolja.”

(2) A Rendelet 34. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének jogait – munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével – olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének, illetve módosításának tárgyában, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja, de a nettó 50 millió forintot nem haladja meg – ha a jogügylet nem hitelfelvételre, kezességvállalásra vagy ingyenes vagyonjuttatásra irányul – a polgármester gyakorolja.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen 

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen