T. Mészáros András polgármester: Ismertetiaz Érdi SportKft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról szóló határozati javaslatot. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – Mészáros Mihály felügyelőbizottsági tag 2018. február 12-ei hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Boldog Annát a felügyelőbizottság tagjának választja meg, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat 15. pontjának jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, titkos szavazással, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

23/2018. (II.15.)

h a t á r o z a t

az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – Mészáros Mihály felügyelőbizottsági tag 2018. február 12-ei hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Boldog Annát a felügyelőbizottság tagjának választja meg, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat 15. pontjának jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.

A Közgyűlés ülése 14:42 órakor ért véget.

K.m.f.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester