T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND ELőTT

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj és az Év Rendőre Díj átadása

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól 20/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

3. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

4. Javaslat a Felső u. 6. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépítetlen ingatlan megvásárlására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az érdi 056 helyrajzi számon nyilvántartott beépített ingatlan (Beliczay-ház) megvásárlására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Modern Városok Program „Szabadidőközpont- és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című projekt megvalósításáról szóló célokmány elfogadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Eurovelo kerékpárút érdi szakaszának nyomvonal választására

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

11. Javaslat az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő HVSE Sport Kft-beli üzletrész értékesítésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Bolyai János Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester; Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője

14. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a 2018. évi nyári napközis tábor megrendezésére

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

16. Javaslat a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

17. Javaslat a 7. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

18. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat özvegy Dr. Balázs Dénesné önkormányzati halottá nyilvánítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Beszámolók

- Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Meghívott: International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója

- Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

21. SÜRGőS: Javaslat az Ófalu Duna-part árvízvédelmi töltésének és holtág visszaállíthatóságának vizsgálatára

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. SÜRGőS: Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati keret maradványösszegének átcsoportosítására

 

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

23. SÜRGőS: Javaslat a RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázatához szükséges döntések meghozatalára

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

25. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Javaslat az Év Családja Díj 2018. évi adományozására

 

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

27. Javaslat az Érdi Sport Díj 2018. évi adományozására

 

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

28. Javaslat házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

 

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

NAPIREND ELőTT:

Megtörtént az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj, valamint az Év Rendőre Díj átadása.

Szűcs Gábor képviselő ügyrendi: Elmondja, hogy április 16-án van a magyarországi holokauszt áldozatainak az emléknapja. Kéri, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg a holokauszt magyarországi és érdi áldozatairól.

T. Mészáros András polgármester: Kéri, hogy 1 perces néma felállással tisztelegjenek a holokauszt magyarországi és érdi áldozatai előtt.