T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy lassan készre lehet jelenteni az előző fejlesztés műszaki átadását, kb. 98 %-a már működik. Ebben az előterjesztésben pedig a további kamerahelyek kijelöléséről van szó. A kijelölésnél igyekeztek szakértőket bevonni, a rendőrség véleményét kikérni. Ennek a fejlesztésnek a legfontosabb pontja az intézmények védelme. A későbbiekben lesz még mód a módosításra, de ez lenne az alap, a fejlesztés iránya.

 

Kopor Tihamér képviselő: Nagyon örül annak, hogy a kamerákat lassan üzembe helyezik. Gyakran az hangzik el, hogy a közbiztonság megerősítésére ez nagyon jó, de szerinte például közterületi szemetelés megelőzésére is kellene használni. Szerinte ezeket is meg kellene torolni, a büntetésen túl kapjon például nyilvánosságot, hogy tudjanak róla az emberek. Sokfelé szeretnének sebességmérő rendszert is. Javasolná a Sárd utcába sebességjelző digitális tábla kihelyezését. Hiába van kitéve a 30-as sebességkorlátozó tábla, a reggeli és az esti órákban sokan nem tartják be. A Papi földek környékén pedig továbbra is zajlik az illegális szemetelés. Hamarosan megnyílik a Visó utcában a gyalogos átjáró a vasút alatt, a Porcsinrózsa utca és a Túróc utca között, erre is oda kellene figyelni, hogy biztonságos legyen éjjel-nappal az áthaladás.

 

Dr. Veres Judit képviselő: Ennek az előterjesztésnek személy szerint ő is és a választópolgárok is örülnek. A város egyik fő utcája a Bajcsy-Zsilinszky út, ami nyílegyenes, de nagyon keskeny. Az úton számos közintézmény van, évente több halálos baleset is történik rajta. Javasolja, hogy ezen az úton több pontra is tegyenek fel állandó kamerát. Az emberek között nagyon sok a fegyelmezetlen, nem tartják be a sebességet, ittasan vezetnek stb.

 

Szűcs Gábor képviselő: Támogatja a térfigyelő kamerarendszer bővítését. Szintén javasolja, hogy a Körönd térre helyezzenek ki sebességmérő kamerát. A Parkvárosi Közösségi Házban volt a volt lőtérrel kapcsolatos lakossági fórum, ahol jelezték, hogy szemetelnek a területen, meg is lett nevezve valaki. Kérdezi, hogy történt-e ez ügyben valami.

 

T. Mészáros András polgármester: Jelezte az elhangzott kifogást, de ez egyedi hatósági ügy és nem ő a hatóság. Ez a térfigyelő kamerarendszer nincs feljogosítva arra, hogy sebességet mérjen. A múlt héten tartott rendőrséggel való egyeztetésen felmerült, hogy igény van arra, hogy minél többször - és nem csak a főutakon - a rendőrség sebességmérést végezzen. Erre ígéretet kaptak és át is adtak kb. 100 utcáról szóló listát a rendőrség számára. Javasolták, hogy forduljanak a Belügyminisztériumhoz - ezt is elkezdték - és próbálják meg a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Szent István úton állandó traffipax, illetve állandó védakapu létrehozását javasolni. Támogatja azt a felvetést, hogyha valaki szemetel, akkor ne csak a szemétlerakást vállalja, hanem arcával és esetleg rendszámával azt is, hogy a nyilvánosságra hozzák. A hatóság és a Hivatal minden tekintetben ez ellen érvel jogszabályokkal. A jelenlegi jogszabályok nem teszik azt lehetővé, hogy a teljes nyilvánosság elé tárjuk a szabálysértőket.

 

Kocsis János védelmi referens: Elmondja, hogy az új 118 helyen lévő 143 térfigyelő kamerát működtető rendszer működik és már 15 alkalommal kereste meg a rendőrség, hogy adatot szeretnének kérni, amit meg is tettek. Már a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság nyomozói is tudnak a rendszer működéséről és már ők is kértek ki felvételt. A kameráknak megelőző jellege is van. A rendőrség tájékoztatása szerint, ahol térfigyelő kamera van, ott kevesebb esetben van feljelentés. A bűnmegelőzésen túl az önkormányzati vagyon megóvása, illetve az önkormányzati ingatlanokba látogatók védelme volt a másik fontos cél.

 

Szűcs Gábor képviselő: Kérdezi, hogy közlekedési bűncselekmény, vagy szabálysértés történt-e, és ha igen, akkor mennyi.

 

Kocsis János védelmi referens: A Közlekedési Osztály vezetője is kérte, hogy adják meg neki a kihelyezett kamerák listáját, mert vizsgálják, hogy hogyan tudnák használni a közlekedés ellenőrzése szempontjából. Egy gyalogosgázolás volt az egyik helyszínen és fel is fogják használni a felvételt.

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város térfigyelő kamerarendszerének bővítése céljából elfogadja a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt.

2. A Közgyűlés a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a rendőrséggel egyetértésben - a közbiztonság erősítése és a bűnüldözés hatékonyságának javítása, valamint az önkormányzati vagyon és a közterületek védelme érdekében - a városi térfigyelő kamerarendszer fenti bővítéséhez a térfigyelő kamerákat a határozat melléklete szerinti közterületeken kívánja telepíteni.

Határidő: 2018. december 1-jétől 2019. december 1-jéig

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Melléklet a Közgyűlés __/2018. (XI.29.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

Érd MJV térfigyelő kamerarendszerének bővítése

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Előzmények, jelenlegi helyzet:

A jelenlegi térfigyelő kamerarendszer 2018-ban került kiépítésre a régi és elavult térfigyelő rendszer helyett. Az rendszer főbb elemeit képezik a terepi eszközök (118 helyszínen 143 db kamera, melyből 41 db rendszámfelismerő), a térfigyelő központ és szerverszoba, valamint egy rendőrségi munkaállomás a rendőrség épületében.A kamerák által rögzített képek és adatok a DIGI KFT erre a célra biztosított zárt hálózatán kerülnek továbbításra. A térfigyelő rendszer teljes egészében önkormányzati tulajdon és üzemeltetője a Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Csoportja, mely ezen feladatát a szervezetén belül létrehozott 4 fős diszpécser szolgálattal látja el. Az új rendszer kiépítésének költsége br.199 600 706 Ft volt, melyhez a forrásokat a Modern Városok Program keretében erre a célra biztosított keretből finanszíroztuk.

Időközben az új térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez a Modern Városok program keretében sikerült további forrást biztosítani, melynek felhasználási határideje 2019. december.

 A bővítéssel a városi közszolgáltatási intézmények (iskolák, óvodák, múzeum), a gazdaságfejlesztési célú beruházások (ipari park, kulturális, turisztikai és szabadidős központok), a játszóterek vagyonvédelmét és közvetlen környezetének közbiztonságát és vagyonvédelmét, továbbá a rendőrség által bűnügyileg fertőzöttebbnek tartott közterületek megfigyelését tervezzük erősíteni. A megfigyelésre tervezett helyszínekre a rendőrség, a közterület-felügyelet, valamint az intézményvezetők a javaslataikat megtették. A megfigyelendő területeket a csatolt dokumentum tartalmazza.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A kamerák Érd MJV közigazgatási területén a határozati javaslat melléklete szerinti helyszíneken kerülnek telepítésre.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

A kamerák elhelyezésének területi igénye nincsen, a kamerák meglévő ELMŰ oszlopokra és az intézmények közterületi homlokzati falaira kerülnek felszerelésre.

A beruházás műszaki leírása:

  • Terepi eszközök: csatolt dokumentum szerinti darabszámú kameraegységek, a működtetéshez szükséges tápellátó berendezések és adatátviteli hálózatok, jelátviteli berendezések (konverterek, modemek, átalakítók);
  • Térfelügyeleti központ, és szerver egység technikai bővítése, ergonomikus kialakítású bútorzat bővítése, jelátvitel aktív és passzív eszközeinek és a szünetmentes tápegységek bővítése.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

1. Kivitelezés becsült költsége:

a. kameraegységek telepítése, térfigyelő központ és szerver egység technikai, informatikai bővítése:

181 400 000 br. Ft.

b. Adatátviteli díj:                                 15 000 000 br. Ft.

c. független műszaki szakértő:             3 600 000 br. Ft.

  Összesen: 200 000 000 br. Ft.

Költségbecslés módja: 2018. évi hasonló nagyságrendű kivitelezésre vonatkozó hatályos szerződés mellékleteként benyújtott költségvetés.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

1. Kivitelezés költségei a Modern Városok Program keretében biztosított forrásból kerülnek biztosításra.

- 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat

- MVP Bizottság által jóváhagyott fejlesztés

- 1876/2016. (XII.28.) Korm. határozat szerinti mértékben a központi költségvetés központi kezelésű előirányzatából támogatott gazdaság-fejlesztési célkitűzés.

- GF/SzKF/358/8/2018 számú támogatói okirat

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- Az adatátviteli szolgáltatást végző szolgáltató kiválasztása a nemzeti közbeszerzés értékhatár alatti beszerzéssel történik (1/ 2018. sz. polgármesteri utasítás 2.1.b. pont alkalmazásával);

- Az új térfigyelő rendszer bővítését végző kivitelező kiválasztása nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárás keretében történik.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

A megvalósításhoz kisajátításra, telek átalakításra, stb. nincs szükség. A megvalósítás során a térfigyelő rendszerek működtetésére, valamint a közbeszerzések végrehajtására vonatkozó jogszabályi előírások betartása kötelező feltétel.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

1. Független műszaki szakértő alkalmazása a közbeszerzés előkészítésére, lefolytatására és a kivitelezés műszaki ellenőrzésére (br. 3 600 000 Ft);

2. A műszaki szakértő elkészíti a „Műszaki megvalósíthatósági Tanulmányterv”-et, a közbeszerzési dokumentumok műszaki mellékleteit, térképvázlatokat, árazott és árazatlan költségvetési terveket.

3. Előzetes elvi hozzájárulások beszerzése a kamerák felszerelési helyéül szolgáló oszlopok tulajdonosaitól.

4. Szolgáltatóktól árajánlatok bekérése az adatátvitel bérleti díjára és megállapodás megkötése a legkedvezőbb ajánlatot tevővel.

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A beruházás az alapközműveknél új elemek kialakítását nem igényli, a terepi eszközök áramellátásának műszaki tartalmát a kivitelezés tervezése és megvalósítása során határozzák meg.

 

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

A kibővített új kamerarendszer kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője továbbra is Érd MJV Önkormányzata lesz.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

A kibővített eszközök üzembe helyezése és használatba vétele várhatóan 2019. IV. negyedévben történik meg.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Az üzemeltetésre az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosít fedezetet.

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás eredményeként működő kibővített térfigyelő kamerarendszer a közbiztonság javításán túlmenően hozzájárul az önkormányzati intézmények vagyonbiztonságának növeléséhez, továbbá segítheti a közterületen történő vagyon elleni bűncselekmények felderítését is.

A beruházás speciális jellege miatt megtérülési idővel nem számolunk.

  1. számú melléklet a …………(XI.29) önkormányzati határozathoz

KAMERAHELYSZÍNEK KIJELÖLÉSE
a városi térfigyelő kamerarendszer 2019. évi bővítéséhez

Fsz

Helyszín

Javaslattevő

Megjegyzés

Óvodák, bölcsődék 16 helyszín

*1.

Kincses Óvoda Béke tér 1.

Önkormányzat, Városrendészet és intézményvezetők

Önkormányzati vagyon megóvása, szülők gyermekek védelme.

*2.

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda, Riminyáki út 17.

*3.

Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda Kutyavári út 10.

*4.

Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda Tállya utca 3.

*5.

Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda Fácán köz 3.

*6.

Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda Holló utca 8.

*7.

Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda Felső utca 51.

*8.

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda Fő utca 12.

*9.

Szivárvány Óvoda Hegesztő utca 2-8.

*10.

Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda Erkel F  u.  4.

*11.

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda Gyula u. 35-37.

*12.

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda Tárnoki út 58-62.

*13.

Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda Szent L tér 1.

14.

Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda Favágó utca 63.

15.

1. számú Bölcsőde Aradi utca 7.

16.

2. számú Bölcsőde Edit utca 2.

Iskolák 11 helyszín

17.

Batthyány Sportiskolai Ált Iskola Fácán köz 1.

Önkormányzat, Városrendészet és intézményvezetők

Önkormányzati vagyon megóvása, szülők gyermekek védelme.

18.

Bólyai János Ált. Iskola Erzsébet utca 26-32.

19.

Gárdonyi G Ált. Iskola és Gimnázium Gárdonyi G u. 1/b

20.

Kőrösi-Csoma S Általános Iskola Bajcsy- Zsilinszky út 19-21.

21.

Móra Ferenc Ált. Iskola Csóka u.7, Csóka u. 2. és Bagoly u.2/A

22.

Teleki Sámuel Általános Iskola Törökbálinti út 1.

23.

Érdligeti Általános Iskola Diósdi út 95-101.

24.

Érdligeti Általános Iskola Érd Túr u. 5-7.

25.

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Felső u. 33.

26.

Vörösmarty M Gimnázium Sándor u. 6 és Erkel F u. 3.

27.

Kós K Szakgimnázium és Szakközépiskola Ercsi út 8. és udvar

Játszóterek 14 helyszín

28.

Fürdő utca- Balatoni út sarok (Hrsz. 11830)

Önkormányzat, Városrendészet és intézményvezetők

Önkormányzati vagyon megóvása, szülők gyermekek védelme.

29.

Fügefa - Köszméte utcasarok (Hrsz. 8107)

30.

Bodzafa tér (Hrsz. 8998)

31.

József tér (Hrsz. 14675)

32.

Rákóczi út 93. (Hrsz. 15505/2

33.

Hargitai út- Lipóti út sarok (Hrsz. 6071)

34.

Fényező - Bádogos utcasarok (Hrsz. 2272:2273)

35.

Bajcsy Zsilinszky út (Hrsz. 6528)

36.

Béke tér nagy (Hrsz. 22552/41)

37.

Béke tér kicsi (Hrsz. 22552/41)

38.

Égerfa utca- Almafa utcasarok (Hrsz. 8926)

39.

Képviselő utca (Hrsz. 24796/1)

40.

Betonozó utca 47-49-51. (Hrsz. 2286, 2287, 2288)

41.

Töhötöm - Taksony utca sarok (Hrsz. 13713, 13714)

 

 

 

 

Egyéb önkormányzati intézmények, közterületek

42.

Magyar Földrajzi Múzeum Érd Budai út 4. és Pelikán sétány felöl

Önkormányzat, Városrendészet és intézményvezetők

Önkormányzati vagyon megóvása, személyek és gépjárművek védelme.

43.

Városi könyvtár Hivatalnok utca 14.

44.

Ófalu Pincesor, Érd Mélyút 5-22.

45.

Érdliget vasútállomás P+R parkoló  Duna utca- Temes utca

46.

Varjú utca - Bíbic utcai vasúti gyalogos aluljáró

*47.

Fenyves-parkvárosi Köznevelési Egészségügyi és Sportcentrum Darukezelő utca – Fuvaros utca- Gépész utca

48.

Érd STP SHOP parkoló Budai út 13.

49.

Diósdi úti MÁV gyalogos aluljáró

Közbiztonság javítása érdekében fontos közterületek: 27 helyszín

50.

Sóskúti út- Fűtő út találkozása

Érd MJV Rendőrkapitányság

Bűnügyi szempontból fokozottabb megfigyelést igénylő helyszínek.

51.

Szent István Híd fel-lehajtója Elöljáró utca felől

52.

Szent István Híd fel- lehajtója Szent István utca felöl

53.

Balatoni út- Kutyavári út kereszteződése

54.

Zámori út- Fecske utca kereszteződés (Üzemanyagkútnál)

55.

Budai út- Európa Sétány

56.

Sóskúti út- Földmunkás utca kereszteződése.

57.

Bajcsy Zsilinszky út 117. (Benzinkútnál)

58.

Balatoni út- Sárd utca kereszteződése

59.

Júlia utca- Fiastyúk utca kereszteződése

60.

Tátra- Kalotaszeg- Hegyalja- és Kolozsvári utcák találkozása

61.

Fürj utca- Pacsirta utca kereszteződése

62.

Tolmács utca- Jegyző utca kereszteződése

63.

Lőcsei út- Borszéki utca kereszteződése

64.

Felsővölgyi- Alsóvölgyi- Vincellér utak találkozása

65.

Tárnoki út- Liptói utca kereszteződése

66.

Tárnoki út- Munkácsy Mihály utca kereszteződése

67.

Tetőfedő utca- Mester utca találkozása

68.

Rákóczi Ferenc utca- Munkácsy Mihály utca kereszteződése

69.

Duna utca- Pipacs utca találkozása- vasúti átjáró

70.

Hargitai utca- Tusnádi utca kereszteződése

71.

Liszt Ferenc utca- Pál utca kereszteződése

72.

Harkály utca- Varjú utca kereszteződése

73.

Aradi utca- Radnai utca kereszteződése

74.

Mérnök utca- Tanácsos utca kereszteződése

75.

Gyár - Muskátli- Napvirág utcák találkozása

 

 

*2018. évi beszerzésből kimaradt opciós változat.

Érd, 2018. november 29.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

221/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a

 

az új városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, új kamerák
tervezett telepítési helyeinek kijelöléséről és a beruházási célokmány elfogadásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város térfigyelő kamerarendszerének bővítése céljából elfogadja a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt.

 

2. A Közgyűlés a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a rendőrséggel egyetértésben - a közbiztonság erősítése és a bűnüldözés hatékonyságának javítása, valamint az önkormányzati vagyon és a közterületek védelme érdekében - a városi térfigyelő kamerarendszer fenti bővítéséhez a térfigyelő kamerákat a határozat melléklete szerinti közterületeken kívánja telepíteni.

 

 

Határidő: 2018. december 1-jétől 2019. december 1-jéig

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

  • melléklet a Közgyűlés 221/2018. (XI.29.) határozatához

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

Érd MJV térfigyelő kamerarendszerének bővítése

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Előzmények, jelenlegi helyzet:

A jelenlegi térfigyelő kamerarendszer 2018-ban került kiépítésre a régi és elavult térfigyelő rendszer helyett. Az rendszer főbb elemeit képezik a terepi eszközök (118 helyszínen 143 db kamera, melyből 41 db rendszámfelismerő), a térfigyelő központ és szerverszoba, valamint egy rendőrségi munkaállomás a rendőrség épületében.A kamerák által rögzített képek és adatok a DIGI KFT erre a célra biztosított zárt hálózatán kerülnek továbbításra. A térfigyelő rendszer teljes egészében önkormányzati tulajdon és üzemeltetője a Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Csoportja, mely ezen feladatát a szervezetén belül létrehozott 4 fős diszpécser szolgálattal látja el. Az új rendszer kiépítésének költsége br.199 600 706 Ft volt, melyhez a forrásokat a Modern Városok Program keretében erre a célra biztosított keretből finanszíroztuk.

Időközben az új térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez a Modern Városok program keretében sikerült további forrást biztosítani, melynek felhasználási határideje 2019. december.

 A bővítéssel a városi közszolgáltatási intézmények (iskolák, óvodák, múzeum), a gazdaságfejlesztési célú beruházások (ipari park, kulturális, turisztikai és szabadidős központok), a játszóterek vagyonvédelmét és közvetlen környezetének közbiztonságát és vagyonvédelmét, továbbá a rendőrség által bűnügyileg fertőzöttebbnek tartott közterületek megfigyelését tervezzük erősíteni. A megfigyelésre tervezett helyszínekre a rendőrség, a közterület-felügyelet, valamint az intézményvezetők a javaslataikat megtették. A megfigyelendő területeket a csatolt dokumentum tartalmazza.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A kamerák Érd MJV közigazgatási területén a határozati javaslat melléklete szerinti helyszíneken kerülnek telepítésre.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

A kamerák elhelyezésének területi igénye nincsen, a kamerák meglévő ELMŰ oszlopokra és az intézmények közterületi homlokzati falaira kerülnek felszerelésre.

A beruházás műszaki leírása:

  • Terepi eszközök: csatolt dokumentum szerinti darabszámú kameraegységek, a működtetéshez szükséges tápellátó berendezések és adatátviteli hálózatok, jelátviteli berendezések (konverterek, modemek, átalakítók);
  • Térfelügyeleti központ, és szerver egység technikai bővítése, ergonomikus kialakítású bútorzat bővítése, jelátvitel aktív és passzív eszközeinek és a szünetmentes tápegységek bővítése.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

1. Kivitelezés becsült költsége:

a. kameraegységek telepítése, térfigyelő központ és szerver egység technikai, informatikai bővítése:

181 400 000 br. Ft.

b. Adatátviteli díj:                                 15 000 000 br. Ft.

c. független műszaki szakértő:             3 600 000 br. Ft.

  Összesen: 200 000 000 br. Ft.

Költségbecslés módja: 2018. évi hasonló nagyságrendű kivitelezésre vonatkozó hatályos szerződés mellékleteként benyújtott költségvetés.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

1. Kivitelezés költségei a Modern Városok Program keretében biztosított forrásból kerülnek biztosításra.

- 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat

- MVP Bizottság által jóváhagyott fejlesztés

- 1876/2016. (XII.28.) Korm. határozat szerinti mértékben a központi költségvetés központi kezelésű előirányzatából támogatott gazdaság-fejlesztési célkitűzés.

- GF/SzKF/358/8/2018 számú támogatói okirat

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- Az adatátviteli szolgáltatást végző szolgáltató kiválasztása a nemzeti közbeszerzés értékhatár alatti beszerzéssel történik (1/ 2018. sz. polgármesteri utasítás 2.1.b. pont alkalmazásával);

- Az új térfigyelő rendszer bővítését végző kivitelező kiválasztása nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárás keretében történik.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

A megvalósításhoz kisajátításra, telek átalakításra, stb. nincs szükség. A megvalósítás során a térfigyelő rendszerek működtetésére, valamint a közbeszerzések végrehajtására vonatkozó jogszabályi előírások betartása kötelező feltétel.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

1. Független műszaki szakértő alkalmazása a közbeszerzés előkészítésére, lefolytatására és a kivitelezés műszaki ellenőrzésére (br. 3 600 000 Ft);

2. A műszaki szakértő elkészíti a „Műszaki megvalósíthatósági Tanulmányterv”-et, a közbeszerzési dokumentumok műszaki mellékleteit, térképvázlatokat, árazott és árazatlan költségvetési terveket.

3. Előzetes elvi hozzájárulások beszerzése a kamerák felszerelési helyéül szolgáló oszlopok tulajdonosaitól.

4. Szolgáltatóktól árajánlatok bekérése az adatátvitel bérleti díjára és megállapodás megkötése a legkedvezőbb ajánlatot tevővel.

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A beruházás az alapközműveknél új elemek kialakítását nem igényli, a terepi eszközök áramellátásának műszaki tartalmát a kivitelezés tervezése és megvalósítása során határozzák meg.

 

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

A kibővített új kamerarendszer kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője továbbra is Érd MJV Önkormányzata lesz.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

A kibővített eszközök üzembe helyezése és használatba vétele várhatóan 2019. IV. negyedévben történik meg.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Az üzemeltetésre az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosít fedezetet.

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás eredményeként működő kibővített térfigyelő kamerarendszer a közbiztonság javításán túlmenően hozzájárul az önkormányzati intézmények vagyonbiztonságának növeléséhez, továbbá segítheti a közterületen történő vagyon elleni bűncselekmények felderítését is.

A beruházás speciális jellege miatt megtérülési idővel nem számolunk.

 

  1. melléklet a 221/2018.(XI.29) önkormányzati határozathoz

KAMERAHELYSZÍNEK KIJELÖLÉSE
a városi térfigyelő kamerarendszer 2019. évi bővítéséhez

Fsz

Helyszín

Javaslattevő

Megjegyzés

Óvodák, bölcsődék 16 helyszín

*1.

Kincses Óvoda Béke tér 1.

Önkormányzat, Városrendészet és intézményvezetők

Önkormányzati vagyon megóvása, szülők gyermekek védelme.

*2.

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda, Riminyáki út 17.

*3.

Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda Kutyavári út 10.

*4.

Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda Tállya utca 3.

*5.

Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda Fácán köz 3.

*6.

Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda Holló utca 8.

*7.

Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda Felső utca 51.

*8.

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda Fő utca 12.

*9.

Szivárvány Óvoda Hegesztő utca 2-8.

*10.

Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda Erkel F  u.  4.

*11.

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda Gyula u. 35-37.

*12.

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda Tárnoki út 58-62.

*13.

Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda Szent L tér 1.

14.

Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda Favágó utca 63.

15.

1. számú Bölcsőde Aradi utca 7.

16.

2. számú Bölcsőde Edit utca 2.

Iskolák 11 helyszín

17.

Batthyány Sportiskolai Ált Iskola Fácán köz 1.

Önkormányzat, Városrendészet és intézményvezetők

Önkormányzati vagyon megóvása, szülők gyermekek védelme.

18.

Bólyai János Ált. Iskola Erzsébet utca 26-32.

19.

Gárdonyi G Ált. Iskola és Gimnázium Gárdonyi G u. 1/b

20.

Kőrösi-Csoma S Általános Iskola Bajcsy- Zsilinszky út 19-21.

21.

Móra Ferenc Ált. Iskola Csóka u.7, Csóka u. 2. és Bagoly u.2/A

22.

Teleki Sámuel Általános Iskola Törökbálinti út 1.

23.

Érdligeti Általános Iskola Diósdi út 95-101.

24.

Érdligeti Általános Iskola Érd Túr u. 5-7.

25.

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Felső u. 33.

26.

Vörösmarty M Gimnázium Sándor u. 6 és Erkel F u. 3.

27.

Kós K Szakgimnázium és Szakközépiskola Ercsi út 8. és udvar

Játszóterek 14 helyszín

28.

Fürdő utca- Balatoni út sarok (Hrsz. 11830)

Önkormányzat, Városrendészet és intézményvezetők

Önkormányzati vagyon megóvása, szülők gyermekek védelme.

29.

Fügefa - Köszméte utcasarok (Hrsz. 8107)

30.

Bodzafa tér (Hrsz. 8998)

31.

József tér (Hrsz. 14675)

32.

Rákóczi út 93. (Hrsz. 15505/2

33.

Hargitai út- Lipóti út sarok (Hrsz. 6071)

34.

Fényező - Bádogos utcasarok (Hrsz. 2272:2273)

35.

Bajcsy Zsilinszky út (Hrsz. 6528)

36.

Béke tér nagy (Hrsz. 22552/41)

37.

Béke tér kicsi (Hrsz. 22552/41)

38.

Égerfa utca- Almafa utcasarok (Hrsz. 8926)

39.

Képviselő utca (Hrsz. 24796/1)

40.

Betonozó utca 47-49-51. (Hrsz. 2286, 2287, 2288)

41.

Töhötöm - Taksony utca sarok (Hrsz. 13713, 13714)

 

 

 

 

Egyéb önkormányzati intézmények, közterületek

42.

Magyar Földrajzi Múzeum Érd Budai út 4. és Pelikán sétány felöl

Önkormányzat, Városrendészet és intézményvezetők

Önkormányzati vagyon megóvása, személyek és gépjárművek védelme.

43.

Városi könyvtár Hivatalnok utca 14.

44.

Ófalu Pincesor, Érd Mélyút 5-22.

45.

Érdliget vasútállomás P+R parkoló  Duna utca- Temes utca

46.

Varjú utca - Bíbic utcai vasúti gyalogos aluljáró

*47.

Fenyves-parkvárosi Köznevelési Egészségügyi és Sportcentrum Darukezelő utca – Fuvaros utca- Gépész utca

48.

Érd STP SHOP parkoló Budai út 13.

49.

Diósdi úti MÁV gyalogos aluljáró

Közbiztonság javítása érdekében fontos közterületek: 27 helyszín

50.

Sóskúti út- Fűtő út találkozása

Érd MJV Rendőrkapitányság

Bűnügyi szempontból fokozottabb megfigyelést igénylő helyszínek.

51.

Szent István Híd fel-lehajtója Elöljáró utca felől

52.

Szent István Híd fel- lehajtója Szent István utca felöl

53.

Balatoni út- Kutyavári út kereszteződése

54.

Zámori út- Fecske utca kereszteződés (Üzemanyagkútnál)

55.

Budai út- Európa Sétány

56.

Sóskúti út- Földmunkás utca kereszteződése.

57.

Bajcsy Zsilinszky út 117. (Benzinkútnál)

58.

Balatoni út- Sárd utca kereszteződése

59.

Júlia utca- Fiastyúk utca kereszteződése

60.

Tátra- Kalotaszeg- Hegyalja- és Kolozsvári utcák találkozása

61.

Fürj utca- Pacsirta utca kereszteződése

62.

Tolmács utca- Jegyző utca kereszteződése

63.

Lőcsei út- Borszéki utca kereszteződése

64.

Felsővölgyi- Alsóvölgyi- Vincellér utak találkozása

65.

Tárnoki út- Liptói utca kereszteződése

66.

Tárnoki út- Munkácsy Mihály utca kereszteződése

67.

Tetőfedő utca- Mester utca találkozása

68.

Rákóczi Ferenc utca- Munkácsy Mihály utca kereszteződése

69.

Duna utca- Pipacs utca találkozása- vasúti átjáró

70.

Hargitai utca- Tusnádi utca kereszteződése

71.

Liszt Ferenc utca- Pál utca kereszteződése

72.

Harkály utca- Varjú utca kereszteződése

73.

Aradi utca- Radnai utca kereszteződése

74.

Mérnök utca- Tanácsos utca kereszteződése

75.

Gyár - Muskátli- Napvirág utcák találkozása

 

 

*2018. évi beszerzésből kimaradt opciós változat.

Érd, 2018. november 29.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen