T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy az Újtelep – Sasváros Településrészi Önkormányzat létrehozására tesz javaslatot.

 

Dr. Havasi Márta képviselő: Úgy gondolja, hogy jól emlékeznek rá, hogy 2015-ben ezt a vitát a Közgyűlés már lefolytatta, amikor megalakult az Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat szintén fiókgyógyszertár létrehozása ügyében. Akkor már végigbeszélték és akkor is elmondta és most is megteszi, hogy nem érti, hogy hogy merül fel ez a probléma, illetve melyek azok a településrészi önkormányzatok, melyek megalakulhatnak és miért, illetve melyek azok, amelyek nem. Felhívja a figyelmet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletére. A rendelet 54/B. § (1) bekezdése szerint településrészi önkormányzat létrehozására bármely képviselő a választási ciklus első két évében javaslatot tehet. Ez nem a ciklus első két éve, hanem az utolsó kettő, amiben vannak. Kérdezi, hogy mi az, ami 1 évvel az önkormányzati választások előtt szükségessé és indokolttá teszi egy új településrészi önkormányzat létrehozását.

 

T. Mészáros András polgármester: Az előterjesztés harmadik bekezdésének b) pontja szerinta működtetni kívánt fiókgyógyszertár bejárata és a településen már működő gyógyszertárak bejárata között számított – közúton mért – távolság minimum 1000 méter. Nem szeretné a 2015-ös már lefolytatott vitát még egyszer megismételni. Szeretnék létrehozni a településrészi önkormányzatot, már van egy működő településrészi önkormányzat, mégpedig az Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat. Az új településrészi önkormányzat pedig az Újtelep – Sasváros Településrészi Önkormányzat lenne, területi határa a határozati javaslatban szerepel, mégpedig a 40-es vasútvonal – 30-as vasútvonal – Fehérvári út – 7-es elkerülő út – Sas utca – Szajkó utca – Páva utcai lakóingatlanok déli telekhatára által körülzárt terület. Az előterjesztésben minden benne van, amit szeretnének elérni. A Fehérvári út 16. szám alatti ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület kialakítása zajlik, melyben a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő és egyéb funkciók mellett egy fiókgyógyszertár is helyet kap. Az Újtelep – Sasváros Településrészi Önkormányzat elnökének Mórás Zsoltot javasolja, tagjainak pedig Fülöp Sándorné és Donkó Ignác képviselőket, illetve külső tagként pedig Molnárné Fónyad Annát és Verbőssy Lászlónét. Amennyiben képviselő asszonynak erős szándéka van megakadályozni ezt, akkor ellene kell szavazni.

 

Dr. Havasi Márta képviselő: Már várta, hogy ha az ellenzék felvet egy problémát, akkor polgármester úr szerint biztosan valamilyen fejlesztés ellen szavaz. Kérdezi, hogy miért nem tartják be a saját SZMSZ-üket, mert azt azért illene betartani. Nem vitatja, hogy le van írva, hogy milyen utcák által határolt terület stb., hanem a kérdése az volt, hogy mi indokolja, hogy most egy újabb településrészi önkormányzat jöjjön létre, úgy hogy közben nem tartják be a saját rendelkezéseiket sem.

 

T. Mészáros András polgármester: Megkérdezi a jegyzőt, hogy óhajt-e törvényességi kifogást emelni az előterjesztés ellen. 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Ha lenne, akkor törvényességi jelzést fogalmazna meg. Az előterjesztés törvényességi kontrollját már elvégezte. Dr. Havasi Márta képviselő helyesen olvasta az SZMSZ rendelkezését, de abban van egy feltételes mód. A településrészi önkormányzatok létrehozásának a logikája az, hogy ha a választási ciklus elején úgy dönt a képviselő-testület, akkor településrészi önkormányzatokat hozhat létre. A létrehozást nem köti kifejezetten ehhez az időszakhoz, tehát az alakuló ülést követő, illetve a ciklus első időszakához, tehát szerinte nem követ el jogsértést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, ha létrehozza ezen a területen a településrészi önkormányzatot. Igyekeztek körültekintően megindokolni, hogy miért van erre szükség: az ott élő lakosság gyógyszertárral való ellátása érdekében. Az előző településrészi önkormányzat létrehozásakor részletesen kitárgyalták ennek a jogi hátterét, hogy a vonatkozó jogszabály valóban kötelezővé teszi-e a településrészi önkormányzat létét egy fiókgyógyszertár létrehozásához.

 

Simó Károly alpolgármester: Szintén visszautal a korábbi vitához. Mi az, ami más a mostani településrészi önkormányzat esetében, mint ami korábban volt. Megváltozott az önkormányzatokról szóló törvény. Régebben lehetőség volt arra, hogy akár egy települési képviselő mellett bármennyi külső tag legyen. Az új törvény szerint viszont a települési képviselők számának többnek kell lennie, mint a nem képviselő tagoknak, ez pedig ugyanaz, mint az önkormányzat bizottságainak szabályai. Ezzel foglalkoztak és levelet is írtak, hogy a jogalkotó fontolja meg, hogy ezt módosítsa vissza a régi szabályokra, ez eddig még nem történt meg. Az életszerű az, hogy hogyan tud működni egy településrészi önkormányzat, ha ahhoz, hogy létrejöjjön, kell három települési képviselő és két külső tagja lehet, tehát ennek a működése elég nehézkes. Talán ez az oka, hogy kevés településrészi önkormányzat jött létre. Mindenképpen örül, hogy létrejött, hiszen megoldja az előterjesztésben szereplő problémát, a fiókgyógyszertár létrehozását a területen, és bízik benne, hogy ez is olyan jól fog működni, mint a másik településrészi önkormányzat.

 

Dr. Csőzik László képviselő: Nagyrészt osztja Dr. Havasi Márta képviselőtársa aggályait. Elolvasta az SZMSZ vonatkozó részét. Teljes körűen azt nem lehet mondani, hogy a jegyző okfejtése minden tekintetben megállja a helyét, mert szerinte igazából az első bekezdés rendezi azt, hogy mikor lehet, kinek javaslatot tenni. Most szerinte a szükség törvényt bont, mert fontos a cél és ezért meg is fogja szavazni a határozati javaslatot, de csak azért teszi meg, mert polgármester az előterjesztő és nem képviselő, az SZMSZ pedig képviselői javaslattételhez köti.

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54/B. §-a alapján településrészi önkormányzatot hoz létre, melynek

- elnevezése: Újtelep - Sasváros Településrészi Önkormányzat;

- területi határa: 40-es vasútvonal – 30-as vasútvonal – Fehérvári út – 7-es elkerülő út – Sas utca – Szajkó utca – Páva utcai lakóingatlanok déli telekhatára által körülzárt terület

- elnöke: Mórás Zsolt

- tagjai:  Fülöp Sándorné

              Donkó Ignác

              Molnárné Fónyad Anna

  Verbőssy Lászlóné” 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

222/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

Újtelep - Sasváros Településrészi Önkormányzat létrehozásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54/B. §-a alapján településrészi önkormányzatot hoz létre, melynek 

- elnevezése: Újtelep - Sasváros Településrészi Önkormányzat; 

- területi határa: 40-es vasútvonal – 30-as vasútvonal – Fehérvári út – 7-es elkerülő út – Sas utca – Szajkó utca – Páva utcai lakóingatlanok déli telekhatára által körülzárt terület 

- elnöke: Mórás Zsolt           

- tagjai:  Fülöp Sándorné

              Donkó Ignác

              Molnárné Fónyad Anna

  Verbőssy Lászlóné                                  

 

Az Újtelep - Sasváros Településrészi Önkormányzat tagjai letették esküjüket.