T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítására azért van szükség, mert Dabas, Hernád, Inárcs, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán és Újlengyel települések önkormányzatai ez év júniusában úgy döntöttek, hogy 2018. december 31. napjával az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból egységesen kilépnek.

 

Szűcs Gábor képviselő: Kérdezi, hogy mivel indokolták az önkormányzatok a kilépésüket. A településeknek a kilépés után valamelyik másik társuláshoz tartozniuk kell. Kérdezi, hogy tudják-e, hogy melyik társuláshoz fognak csatlakozni. Az idei év üzleti tervében ez nem fog semmilyen bonyodalmat okozni? Kérdezi, hogy az jövő évi tervezés kapcsán milyen bevétel kiesést fog okozni, illetve milyen kiadással fog csökkeni a társulás üzleti terve.

 

T. Mészáros András polgármester: Nem indokolták. Körbeveszik a településeket. Szerinte ezeket a kérdéseket jobb lenne inkább az ügyvezetőnek feltenni. Amikor rákérdezett, hogy esetleg a pályázat végrehajtását akadályozza-e, akkor azt mondta, hogy nincs ilyen probléma. A finanszírozási anomáliák miatt kisebb lesz a veszteség azzal, hogy ezek a települések kilépnek a társulásból. Nem tudják megakadályozni a települések kilépését, nem is akarják. Szerinte előbb-utóbb meg fognak jelenni nem társulási tagként, hanem szolgáltatást igénybevevőként továbbra is. Nem lát logikus magyarázatot a társulásból való kilépésükre.

 

Tekauer Norbert képviselő: Ha jól emlékszik, akkor a társulásba azért kellett ennyi tagnak belépnie, hogy bizonyos létszámadatoknak megfeleljen. Kérdezi, hogy ezekkel a kilépésekkel nem csökken-e le a kritikus szint alá a lakosságszám.

 

T. Mészáros András polgármester: Még éppen nem csökken a kritikus szint alá a lakosságszám. A terveikben szerepel, hogy még csatlakozni fognak más települések a társuláshoz. Természetesen a felmerült kérdéseket fel fogja tenni az ÉTH Kft. ügyvezetőjének és megkéri, hogy a decemberi Közgyűlésre tegyen egy rövid írásos jelentést ebben a tárgyban.

 

Szűcs Gábor képviselő: Polgármester úr fogalmazott úgy, hogy ezeket a kérdéseket tegyék fel a Kft. ügyvezetőjének. Nemcsak az ÉTH Kft. ügyvezetőjére utalva, hanem azokra akik rendszeresen hiányoznak a testületi ülésekről, főleg ha napirendi pontjuk van, kéri, hogy szíveskedjenek megjeleni a Közgyűlésen, akadályoztatásuk esetén pedig küldjenek valakit maguk helyett. Itt főleg az ÉTH Kft.-re, illetve az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásra gondol.

 

T. Mészáros András polgármester: Akár az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos, akár az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulással kapcsolatos napirend szerepel a Közgyűlésen, akkor előtte a polgármester, mint a tulajdonos képviselője nem csak meghívni fogja az ülésre, hanem fel fogja kérni őket, hogy legyenek jelen a Közgyűlésen.

 

Dr. Csőzik László képviselő: A társulás 2017. február 28-án alakult 18 alapító taggal. A jelenlegi 21-ről tehát 13-ra fog csökkeni a társulás létszáma. Függetlenül a kilépő tagok lakosságszámától, majdnem a társulási tagok fele kilép a társulásból. Kéri, hogy a beszámoló arra is terjedjen ki, hogy ez pontosan milyen hatást gyakorol a társulás jövőbeli működésére nézve. A Társulási Megállapodásban szerepel egy olyan kitétel, hogy a kilépő tagok kötelesek megtéríteni a kilépésükkel összefüggésben keletkezett károkat a társulás részére. Nem tudja, hogy felmerül-e egyáltalán kár, vagy károkozás. 

 

T. Mészáros András polgármester: Jelen pillanatban nem merült fel kár, a tagsági díjat befizették. Tegnap a társulási ülés olyan döntést hozott, hogy kvázi visszamenőlegesen is, hogyha kiderül, hogy a pályázati rendszerben valamilyen kár éri a társulást, akkor azt számon fogják kérni. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának hatodik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

223/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának hatodik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester