Simó Károly alpolgármester: Elmondja, hogy két része van az előterjesztésnek, illetve a határozati javaslatnak. Két olyan projekt van a Modern Városok Program Keretében, melyek esetében a Közgyűlés 2017-ben meghozott döntésével a társulás számára feladatokat adott, illetve úgy döntött, hogy pénzeszközt ad át. 2017 óta sok idő eltelt, különböző pontosítások aktuálisak ebben a döntésben. Egyrészt sikerült tisztázni, hogy a közmű fejlesztések tekintetében mi az, amit célszerű az önkormányzat saját beruházásában tartani, és mi az, amit célszerű a társulásnak átadni, másrészt nyilvánvaló, hogy a beruházás Áfa részét a jogszabályi előírások alapján nem adják át a társulásnak, hiszen azt az önkormányzat be kell, hogy fizesse. Éppen ezért két keret van meghatározva. Az egyik, amit a társulás az önkormányzat megbízásából valósít meg, a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése tekintetében, mely esetben a társulási keret 2.487.875.000 Ft, az önkormányzati keret pedig 2.312.125.000 Ft, tehát összesen 4.800.000.000 Ft. A főútvonalak fejlesztése tekintetében a társulási keret körülbelül 1.062.208.000 Ft és 220.936.000 Ft marad az önkormányzatnál. A társulással kapcsolatos szabályokra elmondja, hogy a társulás nem cég, egy önkormányzathoz hasonló működési szabályai vannak, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 94.§-a - ahogy tavaly és tavalyelőtt is elmondta - leírja, hogy hogyan működik egy társulás. Az Érd és Térsége Közmű Társulás képviselője jelen van az ülésen, hiszen T. Mészáros András polgármester úr képviseli a társulást, fel lehet tenni a kérdéseket. Egyébként egy önkormányzati cégtől eltérően a működést a Társulási Tanács ellenőrzi és gyakorolja a képviselő-testület hatásköreit. A Társulási Tanácsban Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését polgármester úr képviseli, a beszámoló napirenden van, melyről később fognak tárgyalni. Minden olyan információt, mely a képviselők számára fontos, az előterjesztés tartalmazza. Arról van szó, hogy mindkét említett projektet a lehető legoptimálisabban valósítsák meg. Hozzáteszi, hogy jelenleg Magyarországon a kivitelezés tekintetében akár mély-, akár magasépítésről van szó, kapacitáshiányok vannak. Előfordulhat, hogy vannak olyan esetek, mely akár a mi önkormányzatunknál, akár más önkormányzatnál felmerült, hogy rendelkezésre áll a forrás bizonyos munkarészek elvégzésére, de ha a közbeszerzési eljárások 6, 8, vagy akár 12 hónapot húzódnak, akkor ellehetetlenülnek. Az árak magasabbak lesznek, nem jelentkeznek rá. Ezeket a beruházásokat nem lehet veszélyeztetni, a lehető legoptimálisabban lettek kialakítva, kéri az előterjesztés támogatását.

 

Szűcs Gábor képviselő: Jelenleg módosítanak egy döntést, mely egyszer 4,8 milliárd forintról szólt, mely összeget eredetileg teljes egészében a társuláshoz rendeltek, ami a vízelvezetés kiépítésével és ezzel kapcsolatos költségeket fedezete volna, melyek az előterjesztésben leírásra kerültek. Amikor erről döntött a Közgyűlés, arról volt szó, hogy a Közműfejlesztési Társulás nagy referenciákkal rendelkezik a csatornázást illetően, és elhangzott, hogy nekik mekkora tapasztalatuk van. Ezeket a tételeket akkor nem tudta a városvezetés és a társulás? Tehát, hogy lesznek Áfa fizetési kötelezettségek, hatósági díjak, illetve területszerzésekre szükség lesz? Nem érti, hogy egy ilyen jól felkészült gárdával, ezt hogy nem lehetett előre látni? Ezt a pénzösszeget már átutalták a társulásnak, és onnan fogják visszautalni, vagy az önkormányzatnál maradt, és amikor számlákat benyújtják, akkor kerül kifizetésre? Az előterjesztésnek a megállapodás nem része, bár úgy gondolja, hogy egy ilyen fontos döntés esetében a megállapodást csatolni kellett volna. Egy ilyen mérvű és fajsúlyú kérdésben, egy ilyen pénzügyi teljesítésről egy listát, hogy mi történt, hogy állnak, véleménye szerint szükséges lenne hozzátenni. Nehezményezi a javaslat megszavazását. Egyrészt persze alpolgármester úr ismertette, hogy a társulásnak milyen jogai vannak, csak az a probléma, hogy egy olyan társulásról beszélnek, melyben három önkormányzat van benne, azonban valójában csak érdi projekteket valósít meg. A társulásnak polgármester úr a vezetője, nincs is ebben vita, a probléma ott gyökerezik, hogy a valós folyamatokról nem biztos, hogy polgármester úr tudja a legfrissebb képet adni, hanem Kovács Péter Barna tudna esetleg ebben segítségükre lenni. Mivel csak érdi beruházásokat folytat, úgy gondolja, hogy bár törvényi kötelezettsége nincs itt megjelenni, de azért illendőnek és szükségesnek tartaná, hogy részt vegyen az üléseken, ha már a csatornázás teljes folyamata során a testület bizottságainak ülésén nem tudott részt venni. A korábban Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságon, most már Pénzügyi és Költségvetési Bizottságon egyszer sem jelent meg. Az előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy mindannak ellenére, hogy alpolgármester úr ismertette az előterjesztés indokait, nem érti, hogy miért nem lehetett előre látni például a területszerzés szükségességét, az Áfát vagy a hatósági díjakat. Ha ilyen jól felkészült Kovács Péter Barna és csapata, úgy néz ki a módosítás, hogy annak idején félrevezette polgármester urat, mint a társulás vezetőjét és rosszul tájékoztatta.

 

Simó Károly alpolgármester: Semmi ellentmondás nincs, pontosan lehetett tudni 2017. januárban is, hogy ezt a megállapodást módosítani kell. Az oka, hogy miért nem lehetett pontosan tudni a számadatokat, valószínűleg kevesen rendelkeznek jövőbelátó képességekkel, például, hogy egy közbeszerzési eljáráson milyen ajánlatok fognak érkezni, melyik beruházási rész, mennyibe fog kerülni. Ami történt 2017. január óta, hogy most már sikerült leszerződni, tehát pontosan lehet látni, hogy melyik beruházási elem mennyibe kerül. Ugyanúgy nem lehetett előre látni 2017. elején azt sem, hogy a területszerzés tekintetében melyik megszerzendő terület mennyibe fog kerülni. Ezek most kerültek módosításra, ezért tudják most módosítani ezeket a megállapodásokat, tehát nincs szó tévedésről, vagy félrevezetésről, egyszerűen 2017-ben nem tudhatták, hogy mennyi lesz az az összeg, melyet ezekre a beruházási elemekre kell szánni. Pénzösszeget nem kell visszautalni, hisz a korábbi döntésnek megfelelően a 2017. évi részt utalták át a csapadékvíz projekt keretében, az út tekintetében információi szerint még nem történt átutalás. Amennyiben ez a döntés elfogadásra kerül, akkor lesz átutalva az az összeg, melyből a társulás tudja a számlákat fizetni.

 

Tekauer Norbert képviselő: Kérdése, ha átadják a pénzeszközt, remélhetőleg minél hamarabb elkészülnek a beruházások, azok hogyan kerülnek vissza az önkormányzathoz.

 

Szűcs Gábor képviselő: A közbeszerzésekkel kapcsolatban ez a módosítás mennyire fogja érinteni akár a folyamatban lévő közbeszerzést? Az is módosul, hogy egyes tételekénél az önkormányzat fog közbeszereztetni és egyes tételek esetében a társulás, vagy az önkormányzat csak kifizeti a társulás által közbeszereztetett összeget? Ez sem derül ki az előterjesztésből. Minden évben változnak az árak, azokat a piac alakítja, erre sem a Kormánynak, sem az Önkormányzatnak nincs ráhatása, de ettől függetlenül azt gondolja, hogy az lenne a normális - ha már ilyen jól felkészült gárdával rendelkezik a társulás- hogy először terveznek, megnézik, hogy körülbelül mennyibe fog kerülni, arra tesznek javaslatot a társulás vezetőjének, hogy azt nyújtsa majd be. Számára az derült ki az elhangzottakból, hogy bár nem lehet előre látni, de úgy gondolja, azért tervezni lehet, például területszerzés esetében. Meg kellett tervezni, hogy merre fog menni a csapadékvíz-elvezetés, illetve milyen akadályokba ütközik. Műszaki tervezésének lennie kellett már 2017. januárban is, hogy pontosan mit akarnak megvalósítani. Nem hiszi, hogy műszaki tervezés során a vízgyűjtők megvalósítását nem tartalmazta a terv, illetve, hogy nem lehetett számolni hatósági díjakkal. Az Áfa mértékével adott esetben, hogy mekkora lesz a közbeszerzések után, azt előre teljes mértékben, nem lehet tervezni, de az összes többinél kellett látni, azonban úgy látja ez nem történt meg. Megköszöni alpolgármester úrnak, hogy mindig tisztességesen próbál választ nyújtani a kérdésekre a csatornázás, vízelvezetés és a társulással kapcsolatos kérdés kapcsán, de igazából a válaszokat elsősorban nem a politikai szerepelőktől szeretné hallani, hanem attól, aki konkrétan a szakmai munkát irányítja.

 

Simó Károly alpolgármester: Tekauer Norbert képviselő kérdésére elmondja, ahogyan a jogszabályok előírják, a társulás által az önkormányzati vagyonon megvalósított beruházásokat ingyenes vagyonátadással kell majd vélhetően átadni. Az erre szóló megállapodás kidolgozása folyamatban van, ha a jogi álláspont más lesz, akkor az mindenképpen a Közgyűlés elé kerül, de mindenképpen a társulásnak, mint jogi személynek ezt a vagyont át kell adnia az Önkormányzatnak, és ha az Önkormányzat pénzéből valósult meg, nyilván még egyszer nem fizetnek érte. Lehet, hogy Szűcs Gábor képviselő nem emlékszik pontosan, de valójában a csapadékvíz-elvezetési program, amikor a Modern Városok Program elindult, nem rendelkezett engedélyes tervekkel, meg kellett tervezni, tehát nyilván készültek tervek, mérnöki költségbecslések. Ha valaki részt vett egy ilyen beruházásban az tudja, hogy lehet becsülni, de a valóság ennél bonyolultabb, nem lehet tudni, hogy egy ingatlantulajdonos mennyiért adja az ingatlanát, lehet becsléseket végezni, de a pontosítások ez után történnek meg. Úgy gondolja, hogy mind a mostani, mind az előző előterjesztés megfelelő gondossággal és szakmaisággal készült. Szűcs Gábor úr Kovács Péter Barna személyére irányuló ellenszenvével nem tudnak mit kezdeni.

 

Szűcs Gábor képviselő: A közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdésére nem kapott választ, hogy az önkormányzat fog közbeszereztetni bizonyos kérdésekben az önkormányzati keret terhére, illetve folyamatban lévő közbeszerzéseket érint-e az átcsoportosítás?

 

Simó Károly alpolgármester: Folyamatban lévő közbeszerzéseket nem érint, természetesen az Önkormányzat törvényi kötelessége, hogy minden közpénzből megvalósuló beruházást a közbeszerzési törvény betartásával költsön el.

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  1. „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 155/2017 (V.26) határozat 1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolítására biztosított pénzügyi forrás egy részét  - 2.487.875 ezer Ft értékben - pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési ÖnkormányzatiTársulásnak elszámolási kötelezettség mellett.”

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 155/2017 (V.25.) határozat 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:


„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójárabiztosított pénzügyi forrás egy részét – 1.062.148 e Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési ÖnkormányzatiTársulásnak, elszámolási kötelezettség mellett a következő útszakaszok felújítására, az ehhez szükséges kapcsolódó csapadékvíz elvezetési és közműkiváltási munkálatok elvégzése céljából:

1

Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)

2

Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

3

Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között)

5

Alsóerdősor (Eperfa u. - Folyondár u. között)

6

Folyondár u. (Alsóerdősor u. – Törökbálinti út között)

7

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között)

A pénzeszközök átadásának ütemezése:

  • 2018. évben:   866.380 e Ft
  • 2019. évben:   195.378 e Ft

összesen:      1.062.148 e Ft”

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

224/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

az Érd és Térsége Közmű Társulással között pénzeszköz átadási megállapodások módosításáról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 155/2017 (V.26) határozat 1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

 „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolítására biztosított pénzügyi forrás egy részét - 2.487.875 ezer Ft értékben - pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési ÖnkormányzatiTársulásnak elszámolási kötelezettség mellett.”

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 155/2017 (V.25.) határozat 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi forrás egy részét – 1.062.148 e Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési ÖnkormányzatiTársulásnak, elszámolási kötelezettség mellett a következő útszakaszok felújítására, az ehhez szükséges kapcsolódó csapadékvíz elvezetési és közműkiváltási munkálatok elvégzése céljából:

1

Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)

2

Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

3

Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között)

5

Alsóerdősor (Eperfa u. - Folyondár u. között)

6

Folyondár u. (Alsóerdősor u. – Törökbálinti út között)

7

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között)

A pénzeszközök átadásának ütemezése:

  • 2018. évben:   866.380 e Ft
  • 2019. évben:   195.378 e Ft

összesen:      1.062.148 e Ft”

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen