Dr. Bács István alpolgármester: Elmondja, hogy a mentőtiszti gépjármű működtetése egyedülálló Érd városában. Az elmúlt időszakban havi 700 ezer forinttal támogatták a mentőtiszti gépjármű működtetését, melyet 750 ezer forintra javasolnak emelni.

 

Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Az országban valóban kevés ilyen szolgálat működik, hozzáteszi, hogy a 24 órás ügyeleti szolgálat mellett napi 12 órában a mentőtiszti dolgozó és sürgősségi gépjármű áll a lakosság rendelkezésére. Kéri a javaslat támogatását.

 

Szűcs Gábor képviselő: Megköszöni igazgató úr és kollégái munkáját, szintén elfogadásra javasolja az előterjesztést.

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában az INTER-AMBULANCE Zrt.-vel megkötött, mentőtiszti szolgálat működtetésére irányuló szerződést 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig terjedő időtartamra megújítja.

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás költségeinek biztosítására a szerződés hatálya alatt 750.000,- Ft/hó, összesen 9.000.000,- Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: a döntés továbbítására – 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

232/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a

 

a mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában az INTER-AMBULANCE Zrt.-vel megkötött, mentőtiszti szolgálat működtetésére irányuló szerződést 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig terjedő időtartamra megújítja.

 

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás költségeinek biztosítására a szerződés hatálya alatt 750.000,- Ft/hó, összesen 9.000.000,- Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen