Dr. Bács István alpolgármester: A megszokott év közbeni költségvetés-módosítás szerepel a napirenden.

 

Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője: Elmondja, hogy a 2018. évi költségvetés 3. számú módosítása szerepel most a Közgyűlés előtt. A költségvetési főösszeg két jelentős módosítás miatt emelkedett. Az egyik az, hogy az Önkormányzat megkapta a 700 millió Ft-os támogatási előleget, ami a működési támogatás a 2018-as és 2019-es feladatellátásához került biztosításra a Belügyminisztériumtól. Valamint a Magyar Államkincstárnál az október havi normatíva módosításnál 176 millió Ft-tal több normatívát igényeltek és ezek módosították a költségvetési főösszeget, ami 86 milliárd Ft-ra emelkedett, az általános tartalék pedig 237 millió Ft. Az intézmények részére plusz 77 millió Ft finanszírozás került biztosításra.

 

Dr. Bács István alpolgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

„az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 38.987.906.573 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.688.334.500 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 3.442.376 Ft-ban, a bevételi főösszegét 86.727.190.196Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 70.882.949.252 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.688.334.500 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.643.278 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 86.727.190.196 Ft-ban állapítja meg.”     

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 2.018.562.578 Ft, ebből

általános tartalék

   237.792.817Ft   

céltartalék

    1.780.769.761Ft.”  

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

 

29/2018. (XI. 30.)

önkormányzati rendelete 

 az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 38.987.906.573 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.688.334.500 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 3.442.376 Ft-ban, a bevételi főösszegét 86.727.190.196Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 70.882.949.252 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.688.334.500 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.643.278 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 86.727.190.196 Ft-ban állapítja meg.”     

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 2.018.562.578  Ft, ebből

általános tartalék

   237.792.817Ft    

céltartalék

    1.780.769.761Ft.”  

 

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Távol

Dr. Veres Judit

Igen