T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy megtörtént a felülvizsgálat. A Local Agenda 21 program megfelelően képviseli a város érdekeit.

 

Szűcs Gábor képviselő: Az MSZP-Dk-Együtt frakció nem tudja támogatni a felülvizsgált programot, komoly tárgyi pontatlanságok vannak benne, elsősorban a város adottságai tekintetében. Időbeli és ténybeli tévedések vannak, illetve a politikai áthallás miatt sem tudják elfogadni.

 

Csornainé Romhányi Judit képviselő: Már bizottsági ülésen is jelezte, de most is megteszi, hogy a harmadik pont, ami a helyzetértékelés, problémát vet fel, mégpedig azt, hogy 56 db kérdőív kiértékelésén alapszik. Szerinte egy ekkora lélekszámú város esetében egy közvélemény-kutatást legalább 1000 kitöltött és visszaküldött kérdőív értékelésével lehet értelmezni. Az 56 kérdőív nem alkalmas arra, hogy messzemenő következtetéseket vonjanak le egy ilyen tudományos munka során, ami a helyi tennivalók címet viseli, ezért ez a harmadik fejezet nem fogadható el.

 

T. Mészáros András polgármester: Megkéri a készítőt, hogy ezeket a ténybeli tévedéseket pontosítsa. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programját – Local Agenda 21 program – felülvizsgálta, és az aktualizált programot jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a programban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések folyamatos megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester” 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

220/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának – Local Agenda 21 program - elfogadásáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programját – Local Agenda 21 program – felülvizsgálta, és az aktualizált programot jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a programban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések folyamatos megtételére. 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete. 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen