NAPIRENDI ELŐTT: 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. A 11. napirendet a „Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására” javasolja zárt ülés keretében tárgyalni, mert volt olyan pályázó, aki nem járult hozzá a nyilvános üléshez. Felteszi szavazásra a módosított napirendet. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Tájékoztatók:

 

  • Tájékoztató az önkormányzat által 2018. évben benyújtott pályázatokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

  • Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás

felhasználásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester, Fodor Enikő diák-polgármester

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására a 6-os főút – 6-7. sz. elkerülő út – M6 autópálya – Sulák patak csatornája által határolt területre vonatkozóan

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

6. Tájékoztató és helyzetjelentés a Modern Városok Program jelenlegi helyzetéről, és javaslat a további célok meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető igazgató, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

 

 8. Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat pályázat benyújtására kerékpárút megvalósítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

10. Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény által benyújtott pályázat jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó:Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 

13. Javaslat a 10. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

14. Javaslat az iskolaorvosi feladatok pályáztatására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

15. Beszámoló a távhőszolgáltató 2017. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott:Bicskei Tibor ügyvezető, Érdhő Kft.

 

16. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

17. Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat Érd város névhasználatának megtagadása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Javaslat „vis maior” esetén károkat szenvedett magánszemélyek támogatása tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (2 db)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

21. Javaslat lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

22. Javaslat házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen