T. Mészáros András polgármester: Javasolja levenni a napirendről a „Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről”, mivel Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke nincs jelen. Javasolja levenni a napirendről a „Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására” szóló előterjesztést is, amit  majd áprilisban tárgyalja a Közgyűlés. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő tájékoztatója a Modern Városok Program előrehaladásáról és további fejlesztéseiről

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Beszámolók:

-  Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a 2017. év tekintetében

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 Előadó: Tekauer Norbert, elnök

- Beszámoló az Érdi Galéria 2017. évi működtetéséről

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2017. évi közszolgáltatási tevékenységről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Béla, elnök

-  Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal elnök

4. Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntések módosítására, kiegészítésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti ingatlan átalakítási munkáinak elvégzéshez

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az érdi 18987 helyrajzi számú és a 18988 helyrajzi számú ingatlanok részére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat pályázat benyújtására a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat egyes érdi általános és középiskolák, az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tekintetében

Előadó: Simó Károly alpolgármester

16. Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Sürgős: Javaslat a Tolmács utca- Velencei út II. szakaszának (Jegyző utca - 7-es főút között) útépítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

19. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj adományozására

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

20. Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Távol

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol