T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy évek óta bevett gyakorlatot folytatnak, a közfoglalkoztatás önrészét biztosítják, illetve alkalmazzák azokat az embereket, akik segítik a város feladatainak ellátását. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. és 2. mellékletében részletezett közcélú foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, összesen 9.279.216,-Ft-ot, mint maximális keretösszeget biztosítja.

A költségvetés módosítása során az általános tartalék terhére a ténylegesen aláírt hatósági szerződések önrészének összege kerül átcsoportosításra az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőit, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalával a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-támogatás hatósági szerződését megkösse.

Határidő: 2017. évi költségvetés

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

A határozati javaslat mellékletei – azok formátuma miatt (.xls) – a jegyzőkönyv mellékletei.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

41/2017. (II.23.)

h a t á r o z a t

a 2017. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész

biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. és 2. mellékletében részletezett közcélú foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, összesen 9.279.216,-Ft-ot, mint maximális keretösszeget biztosítja.

A költségvetés módosítása során az általános tartalék terhére a ténylegesen aláírt hatósági szerződések önrészének összege kerül átcsoportosításra az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőit, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalával a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-támogatás hatósági szerződését megkösse.

Határidő: 2017. évi költségvetés

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozat mellékletei – azok formátuma miatt (.xls) – a jegyzőkönyv mellékletei.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen