NAPIRENDI ELŐTT:

 

T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy április 16-án van a magyarországi holokauszt áldozatainak emléknapja. Kéri, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg a holokauszt áldozatairól.

 

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg a holokauszt magyarországi áldozatairól.

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, a „Javaslat alapítványi források átadására” tárgyban. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételt.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat alapítványi források átadására” előterjesztést.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Távol

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

 

T. Mészáros András polgármester:Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

  • Az Év Rendőre Díj és
  • Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása
  • A város közrendvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök elismerése Szent György, a Rendőrség napja alkalmából

 

 

 

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2018. év tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Nogula Tamás r. alezredes, mb. kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Érd

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. - Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2018. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2018. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2018. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érd, Budafoki út 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú ingatlanok tervezett beépítésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására és az alapító okirat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Fekete Zoltán ügyvezető

 

6. Javaslat hulladékgyűjtő járművek bérbeadására az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló 734-735 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

11. Javaslat a Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés megújítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

12. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

14. Javaslat a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

15. - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. Beszámolók:

  • Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2018. évre vonatkozó tapasztalatairól

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: közszolgáltató vezetője

  • Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az egyesület elnöke

 

  • Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Demjén Attila, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és

  Méltatlansági Bizottság elnöke

 

17. SÜRGŐS: Javaslat alapítványi források átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

19. Javaslat a bírósági ülnökök megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

21. Javaslat az Érdi Sport Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

22. Javaslat az Év Családja Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

A módosított napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

 

Napirend előtt megtörténtaz Év Rendőre Díj és az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása, illetve a város közrendvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök elismerése Szent György, a Rendőrség napja alkalmából.