NAPIRENDI ELŐTT:

 

 

Csornainé Romhányi Judit képviselő ügyrendi: Javasolja, hogy a tegnap, a Dunán elsüllyedt sétahajó áldozataira egy perces néma felállással emlékezzenek.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással emlékezett meg a tegnapi napon, a Dunán elsüllyedt sétahajó áldozatairól.

 

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

  • Az Év Családja Díj
  • Az Érdi Sport Díj átadása
  • A város tűzvédelmét kiemelkedően ellátó tűzoltók elismerése Szent Flórián, a tűzoltók nemzetközi napja alkalmából

 

 

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Sallai László tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető

       Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Érd Katasztrófavédelmi

       Kirendeltség

                   Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat a „Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

 

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális NonprofitKft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez szükséges, további ingatlanok megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat az érdi 6719 hrsz-ú és 6724 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására óvodaépítés céljára (Rozsnyói utca)

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester  

 

10. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására és az alapító okirat módosítására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására, valamint a 100/2019.(IV.25.) Közgyűlési határozat módosítására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat a Sportszervezeti Pályázati keret fel nem használt pénzmaradványának átcsoportosítására

Előadó: Tekauer Norbert települési képviselő

 

15. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

16. Javaslat az 1. számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester  

 

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési tervének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Beszámolók:

  • Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

  • Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2018. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Böjtös Andrea elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

19. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

20. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

21. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

22. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol

 

 

 

Napirend előtt megtörtént az Év Családja Díj és az Érdi Sport Díj átadása, illetve a város tűzvédelmét kiemelkedően ellátó tűzoltók elismerése Szent Flórián, a tűzoltók nemzetközi napja alkalmából.