Szűcs Gábor alpolgármester: Az előző évek gyakorlatával azonos módon minden évben kiírásra kerülnek bizonyos tételek, idén is pontosan le van írva minden.

 

Dr. Bács István képviselő: Bizonyos értékhatárt el nem érő ingatlanok eladása esetében nem a Közgyűlés, hanem az illetékes, Gazdasági Bizottság dönt. Elmondja, hogy az elmúlt héten, valamint ezen a héten is, több ingatlan értékesítése került a Bizottság elé, mindegyik ingatlan bekerülhetett volna ebbe a pályázati rendszerbe. Ezeknek az ingatlanoknak az értékesítése nem nyíltan történt, hogy bárki pályázhatott rá, az EDtR rendszerben, illetve a honlapon megtalálható, hogy kiknek lettek ezek az ingatlanok eladva, mely véleménye szerint ár alatt történt. Egy Vt7 besorolású 1100m2-es ingatlant, melyre 8 lakóegységet lehet építeni, valamint 3 üzletet, 12,5 millió forintért adott el a város a Balatoni úton. Úgy érzik, hogy semmi másról nem szóltak a rendkívüli ülések, minthogy az elmúlt fél évben összegyűjtött vágyakat teljesítsék a jelenlegi városvezetést támogatóknak. Úgy érzi, hogy ezeknek a Vt7-es ingatlanoknak az elherdálása történt, két ingatlanról van szó, melyeket 6, illetve 6,5 millió forintért adtak el, melyek össze is vonhatók. Úgy érzi, hogy ez megy a kirakatban, hogy pályázaton értékesítenek 13 ingatlant, közben meg ugyanennyit nyomnak ki fű alatt a különböző érdeklődőknek. Ezek döntő többségében gazdasági társaságok voltak. Ez fontos kérdés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezek súlyos megállapítások, próbálják meg tisztázni a kérdést.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Az előző 5 évben a bizottsági hatáskörben történt ingatlanértékesítéseket nem kritizálta, pedig ha összeveti az előző évek gyakorlatával, akkor az előző ciklusban kétszer annyit értékesítettek ezen idő alatt. Úgy gondolja, hogy mivel törvényileg és rendeletileg is lehetővé van téve, nem tartja problémásnak. A konkrét esettel kapcsolatban pedig elmondja, hogy nem tudja, miért fáj bizonyos érdekcsoportoknak, hogy a közelben lévő vállalkozás parkolót akar létesíteni az amúgy közművesítetlen és közvetlenül a vasút mellett lévő telkeken, hogy a saját vásárlóit ki tudja szolgálni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezzel együtt szeretné, hogy nézzék meg az eseteket, valamint az alpolgármester által említett múltat, mellyel kapcsolatban zajlik az átvilágítás, illetve lesz egy vizsgálati jelentés.

 

Dr. Bács István képviselő: A konkrét esetben a leendő tulajdonost semmi nem kötelezi, hogy erre csak parkolót létesíthet, hogy ezt az ingatlant, az adás-vételi szerződés aláírása után közvetlenül nem adhatja tovább akár 30 millió forintért vagy azt meghaladó összegért. Lehet, hogy a jogszabályoknak megfelel, azonban a város érdeke nem ez volt.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Azt nem érti, hogy a város érdekének miért nem felel meg az, hogy helyi vállalkozások fejlődését elősegítve vásárolnak a várostól ingatlant? Az érti, hogy bizonyos lakásépítésben érdekelt köröknek ez persze fájhat, hogy nem 8 lakásos társasház épül, hanem egy helyi vállalkozás bővítéséhez fontos parkoló. Véleménye szerint a város érdeke, hogy a vállalkozások fejlődjenek.

 

Dr. Bács István képviselő: Ez ilyenkor úgy zajlik, hogy eladják 30 millió forintért, és adnak 15 millió forintért „de minimis” támogatást, de nem úgy, hogy áron alul értékesítik az ingatlanokat. Ellenzéki képviselőként egyedül ő van benne a Gazdasági Bizottságban. Többször elhangzott, vissza lehet hallgatni, hogy az összes többi bizottsági tag mondja szinte az összes ingatlanra vonatkozóan, hogy véleményük szerint áron alul került értékesítésre az adott ingatlan.

 

Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság elnökeként elmondja, hogy való igaz, hogy elhangzottak ilyen tételek. A CPR Vagyonügynökségtől kapták meg a vonatkozó értékbecsléseket, mely alapján döntött a bizottság. Ez ugyanaz a cég, aki az ingatlanok értékbecslését végzi, aki az előző ciklusban is végezte az értékbecsléseket. Hozzáteszi, hogy az a cég, aki a két ingatlant megvásárolta a várostól parkolót szeretne létesíteni. Felhívja a figyelmet, hogy a szóban forgó ingatlan nem a Balatoni úton van, hanem a MÁV területét szervesen érintő vékony utcában, és pontosan azért lett ez kijelölve, hogy ne a Balatoni utat terheljék azok a parkoló autók, mellyel esetleg problémás közlekedési helyzeteket lehet eredményezni.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Ezeket a vádakat, illetve a megfogalmazottakat teljességgel visszautasítja, minden egyes tétel mögött ott van az értékbecslés, mivel folyamatban lévő szerződés áll fenn az értékbecslővel, akiket Önök közbeszereztettek és választottak ki az előző ciklusban. Nem érti ezt a fajta támadást. Bár érti, hogy politikailag valamit húzni kell hosszú hallgatás után, de úgy gondolja, hogy a helyi vállalkozások támogatása fontosabb lenne, mint adott ingatlanfejlesztői érdekek képviselete a Közgyűlésben.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kéri, hogy a konkrét ügyről tájékoztassák a nyilvánosságot, nem szeretné, ha vádak maradnának a levegőben, úgy hogy nincsenek konkrétan lereagálva. A nézőket muszáj megnyugtatni, hogy a korrupció ebben a ciklusban nem terheli őket. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 26.§ (2) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

helyrajzi szám

cím

Terület (m2)

kikiáltási ár

(forgalmi érték) 

övezeti besorolás

22303/1

Elvira utca 25–27.

4271

34.600.000 forint + áfa

GKSZ -2

2443

Favágó utca 11.

1436

21.500.000 forint + áfa

Lke-3

2444

Favágó utca 13.

1439

21.600.000 forint + áfa

Lke-3

2445

Favágó utca 15.

1435

21.500.000 forint + áfa

Lke-3

2446

Favágó utca 17.

1466

22.000.000 forint + áfa

Lke-3

787

Festő utca 49.

1447

22.700.000 forint + áfa

Lke-1

2461

Festő utca 5.

1363

21.400.000 forint + áfa

Lke-1

2458

Festő utca 7.

1218

19.100.000 forint + áfa

Lke-1

3349

Egervári utca 76.

1135

18.200.000 forint + áfa

Lke-1

4356

Dévai utca 62.

1074

17.200.000 forint + áfa

Lke-1

5241

Késmárki utca 63.

988

18.100.000 forint + áfa

Lke-1

5252/1

Késmárki utca 52/1.

903

16.500.000 forint + áfa

Lke-1

5252/2

Késmárki utca 52/2.

907

16.600.000 forint + áfa

Lke-1

A Helyi Építési Szabályzat szerint a 22303/1 helyrajzi számú ingatlan GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetőek rajta, továbbá létrehozható a területén iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

a) hitéleti,

b) nevelési, oktatási,

c) egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.
A beépítésről bővebb információ kérhető a foepitesz@erd.hu email címen.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke:bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) bruttó 100.000 forinttal emelkedik.

A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal – a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követő – 30 napon belül szerződést köt.

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje:egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb2020. július 24. péntek 10 óráig.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról e-mailen az érintettek külön értesítést kapnak.

Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport, telefonszám: +36 23 522 362.

II. Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2020. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

Határidő:        honlapon történő megjelenésre 2020. július 16.

árverseny lebonyolítására 2020. augusztus 14.

folyamatos hirdetésre 2020. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

72/2020. (VII. 16.) 

h a t á r o z a t a

 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

 

 

I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 26.§ (2) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

 

helyrajzi szám

cím

Terület (m2)

kikiáltási ár

(forgalmi érték) 

övezeti besorolás

22303/1

Elvira utca 25–27.

4271

34.600.000 forint + áfa

GKSZ -2

2443

Favágó utca 11.

1436

21.500.000 forint + áfa

Lke-3

2444

Favágó utca 13.

1439

21.600.000 forint + áfa

Lke-3

2445

Favágó utca 15.

1435

21.500.000 forint + áfa

Lke-3

2446

Favágó utca 17.

1466

22.000.000 forint + áfa

Lke-3

787

Festő utca 49.

1447

22.700.000 forint + áfa

Lke-1

2461

Festő utca 5.

1363

21.400.000 forint + áfa

Lke-1

2458

Festő utca 7.

1218

19.100.000 forint + áfa

Lke-1

3349

Egervári utca 76.

1135

18.200.000 forint + áfa

Lke-1

4356

Dévai utca 62.

1074

17.200.000 forint + áfa

Lke-1

5241

Késmárki utca 63.

988

18.100.000 forint + áfa

Lke-1

5252/1

Késmárki utca 52/1.

903

16.500.000 forint + áfa

Lke-1

5252/2

Késmárki utca 52/2.

907

16.600.000 forint + áfa

Lke-1

 

A Helyi Építési Szabályzat szerint a 22303/1 helyrajzi számú ingatlan GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetőek rajta, továbbá létrehozható a területén iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.

 

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

 

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

a) hitéleti,

b) nevelési, oktatási,

c) egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

 

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

 

A beépítésről bővebb információ kérhető a foepitesz@erd.hu email címen.

 

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke:bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

 

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) bruttó 100.000 forinttal emelkedik.

 

A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal – a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követő – 30 napon belül szerződést köt.

 

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje:egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb2020. július 24. péntek 10 óráig.

 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

 

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról e-mailen az érintettek külön értesítést kapnak.

 

Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport, telefonszám: +36 23 522 362.

 

II. Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2020. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon valamint az érdi újságban, és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

 

Határidő:        honlapon történő megjelenésre 2020. július 16.

árverseny lebonyolítására 2020. augusztus 14.

folyamatos hirdetésre 2020. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik