Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a GEO-MEO Kft. által 4/2020 számon elkészített és a földhivatal által 2020. február 18-án, 221/2020. számon záradékolt változási vázrajz alapján – mely jelen határozat mellékletét képezi – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tárcsázó utca 1. szám alatti, 24199 helyrajzi számú, kivett szemétlerakó telep művelési ágú ingatlan terhére a Tárcsázó utca 3. szám alatti, 24200 helyrajzi számú ingatlan javára 245 négyzetméter területre szennyvízelvezetés biztosítására telki (vezetékjogot) szolgalmat alapít 74.885 forint kártalanítási összeg megfizetése ellenében.

A telki szolgalmi jog alapítás költségei, valamint a kivitelezés valamennyi költsége szintén a jogosultakat terheli. A szolgalom jogosultja a 24200 helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosa.

Határidő:        szerződés aláírásra 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

73/2020. (VII. 16.) 

h a t á r o z a t a

 

az érdi 24199 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant érintő

szennyvízvezeték szolgalmi jog alapításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a GEO-MEO Kft. által 4/2020 számon elkészített és a földhivatal által 2020. február 18-án, 221/2020. számon záradékolt változási vázrajz alapján – mely jelen határozat mellékletét képezi – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tárcsázó utca 1. szám alatti, 24199 helyrajzi számú, kivett szemétlerakó telep művelési ágú ingatlan terhére a Tárcsázó utca 3. szám alatti, 24200 helyrajzi számú ingatlan javára 245 négyzetméter területre szennyvízelvezetés biztosítására telki (vezetékjogot) szolgalmat alapít 74.885 forint kártalanítási összeg megfizetése ellenében.

 

A telki szolgalmi jog alapítás költségei, valamint a kivitelezés valamennyi költsége szintén a jogosultakat terheli. A szolgalom jogosultja a 24200 helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosa.

 

Határidő:        szerződés aláírásra 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen