Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti a beszámolót, mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília u. 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 2019. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

129/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a távhőszolgáltató 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília u. 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 2019. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen