Tetlák Örs alpolgármester: Jelen pillanatban is dr. Balla Rozália Teréz helyettesít itt, az előző Közgyűlésen hoztak erről határozatot. Meg tudtak egyezni, a praxisátvételnek nincs akadálya. Hozzáteszi, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságon a doktornő bemutatkozott.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 5. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozóval (nyilvántartási száma: 24562683 székhely: 2030 Érd Szövő utca 132. adószám: 60901110133) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Balla Rozália Teréz háziorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Balla Rozália Teréz háziorvossal annak érdekében, hogy az érdi 5. számú alapellátási háziorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

3.A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvos az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 17775 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bagoly út 2/A szám alatt található „Dr. Staud József Egészségház” elnevezésű önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta

 

174/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az érdi 5. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 5. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozóval (nyilvántartási száma: 24562683 székhely: 2030 Érd Szövő utca 132. adószám: 60901110133) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Balla Rozália Teréz háziorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Balla Rozália Teréz háziorvossal annak érdekében, hogy az érdi 5. számú alapellátási háziorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

 

3.A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvos az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 17775 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bagoly út 2/A szám alatt található „Dr. Staud József Egészségház” elnevezésű önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen