Dr. Csőzik László polgármester: A Rozsnyói utcai intézményfejlesztési terveink vonatkozásában egy ingatlan megvásárlásával kapcsolatos közgyűlési határozatot illető módosításról van szó, a Csobánci utca 5-ről. Önkormányzatunk óvodaépítés céljára megvásárolja a Csobánci utca 5. szám alatti, 1.440 négyzetméter nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Czifra Györgyi Katalin és Czifra Judit Klára tulajdonosoktól tehermentesen, a beszerzett értékbecslés szerinti 28,5 millió forintos áron. Amennyiben a tulajdonosok ezt nem fogadják el, akkor egyúttal kezdeményezzük a kisajátítási eljárás megindítását az ingatlan megvásárlására. Ha erre az idei évben sor is kerül, akkor az általános tartalékból finanszírozzuk ezt meg és nagyon bízunk abban, hogy jövőre sikerül rá forrást találni hogy ott óvoda építés induljon. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 6719 helyrajzi számú ingatlan óvodaépítés céljára való megvásárlásáról szóló 128/2019. (V.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – településfejlesztés, településrendezés érdekében, óvodaépítés céljára megvásárolja a Csobánci utca 5. szám alatti, 6719 helyrajzi számú, 1440 négyzetméter nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Czifra Györgyi Katalin és Czifra Judit Klára tulajdonosoktól tehermentesen 28.500.000 forint vételáron.

Amennyiben a tulajdonosok a vételárat nem fogadják el, az önkormányzat kezdeményezi az ingatlan kisajátítását. 

Az ingatlanok megvásárlására a pénzügyi fedezet a 2021. évi költségvetés általános tartalékából kerül biztosításra.

Határidő:        szerződés aláírására 120 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

233/2021. (X. 28.)

h a t á r o z a t a

 

az érdi 6719 hrsz-ú ingatlan óvodaépítés céljára való megvásárlásáról szóló 128/2019. (V. 30.) számú közgyűlési határozat módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 6719 helyrajzi számú ingatlan óvodaépítés céljára való megvásárlásáról szóló 128/2019. (V.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – településfejlesztés, településrendezés érdekében, óvodaépítés céljára megvásárolja a Csobánci utca 5. szám alatti, 6719 helyrajzi számú, 1440 négyzetméter nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Czifra Györgyi Katalin és Czifra Judit Klára tulajdonosoktól tehermentesen 28.500.000 forint vételáron.

 

Amennyiben a tulajdonosok a vételárat nem fogadják el, az önkormányzat kezdeményezi az ingatlan kisajátítását. 

 

Az ingatlanok megvásárlására a pénzügyi fedezet a 2021. évi költségvetés általános tartalékából kerül biztosításra.

 

 

Határidő:        szerződés aláírására 120 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen