Tetlák Örs alpolgármester: Csak annyit tennék hozzá, főleg a tévénézők kedvéért hogy itt nem arról van szó, hogy valami különösebb tartalmi változás történne, hanem a veszélyhelyzet előírásaihoz igazítjuk bizonyos ellátási formáknak a le nem járását. Arról van szó, hogy néhány olyan ellátási forma, ami rendszeres pénzbeli támogatást vagy egyedi kérelem alapján egy időszakos támogatást jelentett, az nem fog lejárni a veszélyhelyzetet követő hónap utolsó napjáig. Ennek egyrészt az az oka, hogy a Polgármesteri Hivatal is némileg megváltozott nyitva tartással rendelkezik. A másik oka pedig az, hogy előre nem látható a járvány helyzetnek az alakulása és nem szeretnénk hogyha bárki emiatt kerülne nehéz helyzetbe, hogy mondjuk nem tud egy egyébként időközben lejáró ellátási formára még egy kérelmet beadni.


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:  

„……./2021. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 59. és 60. §-sal egészül ki:

„59. §

(1) Az 5. § a)–b) és h) pontja szerinti ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró ellátási jogosultságok a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodnak.

(2) Az 5. § d) pontjában, valamint a 27. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott pénzbeli ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró benyújtási határidő a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodik.

60. §

E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 59. §-át 2021. november 4. napjától kell alkalmazni.”

2. §

Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 52–55. §-a.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

35/2021. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 59. és 60. §-sal egészül ki:

„59. §

(1) Az 5. § a)–b) és h) pontja szerinti ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró ellátási jogosultságok a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodnak.

(2) Az 5. § d) pontjában, valamint a 27. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott pénzbeli ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró benyújtási határidő a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodik.

60. §

E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 59. §-át 2021. november 4. napjától kell alkalmazni.”

2. §

Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 52–55. §-a.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol