Dr. Csőzik László polgármester: Az Iparos út és a környező utca mentére vonatkozóan készítette el a beruházó, a tulajdonos Budavidék Zrt. ezt a két telepítési tanulmánytervet.

Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadta a tanulmánytervre vonatkozó határozati javaslatot és született egy állásfoglalás, ami a bizottság részéről felvetődött, hogy a jövőbeni két beruházást vizsgáljuk meg annak a tekintetében, hogy a zöldfelület arányát milyen negatívan érintené esetleg a két beruházás. Mindkét esetben, tehát mindkét helyszínnel kapcsolatba a bizottság támogatja az előterjesztést és elfogadtuk.


Dr. Bács István képviselő: Szerintem alapvetően az a gond ezzel az előterjesztéssel, hogy egyben tárgyalja a két helyszínt. A Felső-parkvárosban lévő helyszín az szinte kritika nélkül támogatható lenne, ellenben a Tárnoki út – Szent István út kereszteződésénél lévő helyszínen ott úgy tervez egy építményt majd a későbbiekben létrehozni a beruházó, hogy az önkormányzattól a HÉSZ-ben megjelölt zöldterület rovására 600 négyzetmétert kíván megjelölni. Tudjuk, hogy pártállástól függetlenül egyetértünk, hogy Érden rettentő kevés a közterületi zöldfelület, ugyanilyen kevés egyébként a HÉSZ-ben nevesített zöldfelület, amint a következő napirendi pont előterjesztéséből szó szerint idéznék: ,,zöldterületek védelme a hálózatos kialakítása, mely roppant korlátozott mértékben érvényesül a hatályos szabályozásban”. Ezt a roppant korlátozott mértéket még csökkenteni kívánjuk és további 600 négyzetmétert kívánunk majd a jövőben valamilyen úton-módon átadni egy beruházónak. Jómagam alapvetően ezért nem tudom ezt támogatni és szerintem a frakciónk se, mert itt az önkormányzat területeivel apellál a beruházó. Hogyha egyszer módosításra van szükség és ilyen jó ez a beruházás, hogy ennyire szükség van rá és ő is úgy érzi, hogy anyagilag megéri, akkor talán további telkeket kellett volna megszereznie, nem pedig az önkormányzatnak abból a roppant korlátozott mértékű zöld területeiből még 600 négyzetmétert lecsípni.


Dr. Csőzik László polgármester: Megkérem Kuslits Tibor főépítészt, hogy reagáljon a felvetett szempontokra, hogy mennyire volt determinált ez az önkormányzati telek igénybevétel és hogy a zöldterület frontján hányadán állunk és milyen módon lehet érvényesíteni azt a szempontot, amelyről a képviselő úr beszélt, és amely mögött úgy gondolom politikai konszenzus van, hogy figyeljünk oda a zöld területek fejlesztésére.

 

Kuslits Tibor főépítész: A kérdés igazából jogosan vetődött fel. A Gazdasági Bizottság ülésén is beszéltünk erről, hogy ezek olyan érdekek, amelyiknek az ügyét okvetlenül figyelembe kell venni. Most pillanatnyilag arról kell majd döntenie a Közgyűlésnek, hogy kíván-e ezekkel a jelenlegi javaslat formájában megfogalmazott kérésekkel foglalkozni, tehát kívánja-e, hogy ebben a tekintetben módosítás dolgoztassék ki és nem arról van szó, hogy azokat a javaslatokat, amit egy telepítési tanulmányban megfogalmaztak, azokat úgy, ahogy le vannak írva, el kellene fogadni, mert az azokkal szembeni komoly fenntartásokat is majd valamilyen módon a tervezés folyamán kezelni kell. Tehát nem arról van szó, hogy most a telepítési tanulmány tartalmát fogadja el a Közgyűlés, hanem arról lenne szó, hogy kívánja-e, hogy ezekkel a javaslatokkal, beruházásokkal, ezekkel a javasolt módosításokkal elkezdődjön egy tervezési munka.


Dr. Csőzik László polgármester: Rendben, akkor viszont az lenne a kérdésem, hogy a határozati javaslat első részében az, hogy  ,, a telepítési tanulmányterv szerinti megvalósítását támogatja”, az akkor mennyire tartható fönt, tehát nem kellene-e esetleg egy kis megfogalmazásbéli módosítást, disztinkciót tenni.

 

Kuslits Tibor főépítész: Beletettem egy bekezdést az előterjesztésbe, ami arról szól, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy a telepítési tanulmány paraméterei azok javaslatok, kérések. Ez akkor van szinkronba a határozattal, ha a megfogalmazás valóban finomabb, mert ez most úgy tűnik, hogy a javasolt beépítési paraméterek elfogadásáról lenne szó. Nem erről van szó, a kérdéssel való foglalkozás tényéről van szó, ebben a tekintetben valóban pontatlan a határozati javaslat.


Dr. Bács István képviselő: Szerintem már az is egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán az önkormányzat képviselő-testülete komolyan foglalkozzon-e egy olyan kéréssel, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló 1200 négyzetméter kijelölt zöldfelületből 600 négyzetmétert átadjunk fejlesztés céljára. Az előterjesztésben, illetve a tervező által benyújtott anyagban 9 éves, azaz 2012-ben készült Google Street View fényképek láthatók. Úgy érzem, hogy ha ezt valaki komolyan vette volna, akkor kiment volna és akkor lő pár fényképet a telefonjával, tehát nem szakadt volna bele a tervezőnek a keze, hogyha komolyan veszik ezt az előterjesztést. A határozati javaslat utolsó mondata a következő: A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-módosítás kidolgozásához szükséges településrendezési szerződést kösse meg. Ez egy biankó felhatalmazás, mert nem tudjuk, hogy mit ajánl cserébe a beruházó, nem tudjuk, hogy mit ajánl a 600 négyzetméterért, nem tudjuk, hogy mit ajánl azért, hogy egyáltalán ezt a lehetőséget itt számára biztosítjuk, hogy a telkeit fölértékeljük. Azt látjuk, hogy mit szeretne a beruházó, de azt nem látjuk, hogy mit kínál cserébe, az önkormányzatnak ez miért jó, hogy ehhez hozzájárul, mert nem derül ki, nem láttuk a településrendezési szerződést, nem láttuk az ajánlatát. Hogyha polgármester úr erről egy pár szót mondana, azt megköszönném.

Dr. Csőzik László polgármester: Először is szerintem sok mindent lehet mondani a telepítési tanulmánytervről, amit megkaptunk, de hogy ne lenne veretes, kidolgozott, azt biztos, hogy nem. 67 oldal terjedelemben apró betűvel igen részletesen kitér valamennyi szempontra. Nem tudom, hogy a 2012-es Street View-hoz képest a jelen állapotok mennyiben változtak. Szerintem egyébként nem, mert ott egy kapavágás nem történt, ez az egyik. A másik az, hogy a településrendezési szerződésben lesz rendezve az a kérdés, hogy ilyenkor a beruházó a város szempontjait hogyan fogja kezelni, tehát amit mi itt kérünk - és ezért jó, hogy ezek elhangzanak,  most döntően ugye a zöldterület, hogy mit fogunk tudni kezdeni a zöldterületi fejlesztésekkel - hogy ez a cél ne sérüljön. A tárgyalás előtt vagyunk. A településrendezési szerződésnek a visszahozatala, vagy bemutatása a Közgyűlésnek, ha erre igény mutatkozik, akkor ezt visszahozzuk, viszont akkor a határozati javaslatot ennek megfelelően most módosítani fogom, a határozati javaslat utolsó bekezdését kell elhagyni valójában, amit kiveszek belőle.

Szűcs Gábor alpolgármester: Dr. Bács István képviselőtársam 2012-őt mondott, hogy akkor készült a kép. Magyarországon a Google Street View 2013. április 23-án lett elérhető.


Dr. Bács István képviselő: Alpolgármester úrnak javaslom, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is. A jobb alsó sarokban van a fénykép készítésének időpontja, nem hibás. A fényképkészítés időpontját mondtam, nem azt mondtam, hogy mikortól van Street View. Oda van írva, hogy 2012. februárjában készült a fénykép.


Dr. Csőzik László polgármester: Ez az utolsó bekezdés amúgy is illogikus volt, tehát az mindenképpen kikívánkozik, tehát anélkül teszem fel szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2092 Budakeszi, Erdő utca 4., cégjegyzékszáma: 13-10-040074) által benyújtott, a határozat mellékletét képező telepítési tanulmánytervben bemutatott fejlesztési szándék az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van, és támogatja annak telepítési tanulmányterv szerinti megvalósulását.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanokra vonatkozó fejlesztési cél megvalósításának előfeltételeként és következményeként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződésben a cél megvalósítója által vállalt kötelezettségként legalább az alábbiak rögzítése szükséges:

Az érintett területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) közgyűlési rendelet, helyi építési szabályzata (HÉSZ) módosításának költségviselése.

A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítás kidolgozásához szükséges településrendezési szerződést kösse meg.

Határidő:        településrendezési szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2092 Budakeszi, Erdő utca 4., cégjegyzékszáma: 13-10-040074) által benyújtott, a határozat mellékletét képező telepítési tanulmánytervben bemutatott fejlesztési szándék az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van, és támogatja annak telepítési tanulmányterv szerinti megvalósulását.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanokra vonatkozó fejlesztési cél megvalósításának előfeltételeként és következményeként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződésben a cél megvalósítója által vállalt kötelezettségként legalább az alábbiak rögzítése szükséges:

Az érintett területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) közgyűlési rendelet, helyi építési szabályzata (HÉSZ) módosításának költségviselése.

A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

Határidő:        településrendezési szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

254/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2092 Budakeszi, Erdő utca 4., cégjegyzékszáma: 13-10-040074) által benyújtott, a határozat mellékletét képező telepítési tanulmánytervben bemutatott fejlesztési szándék az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van, és támogatja annak telepítési tanulmányterv szerinti megvalósulását.

 

A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanokra vonatkozó fejlesztési cél megvalósításának előfeltételeként és következményeként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződésben a cél megvalósítója által vállalt kötelezettségként legalább az alábbiak rögzítése szükséges:

 

Az érintett területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) közgyűlési rendelet, helyi építési szabályzata (HÉSZ) módosításának költségviselése.

 

A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

 

 

Határidő:        településrendezési szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol