Dr. Csőzik László polgármester: Itt csúsznak az idősíkok, mert a sportban július 1-től június 30-ig tart egy év, egy szezon, eltérően a hagyományos üzleti évtől. Felteszem szavazásra a határozati javaslat I.-et. 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. július 1-től 2022. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

246/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2021/22. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. július 1-től 2022. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: A második határozati javaslat pedig, hogy szponzorációs díjként 94,5 millió forint + áfa önkormányzati forrást biztosítunk a június 30-ig terjedő időszakra. Jóváhagyjuk a szponzorációs szerződés megkötését, melynek az erre az évre eső része 31,5 millió Ft + áfa. Ezen kívül az önkormányzat jövő évi költségvetés terhére havi 10,5 millió forint + áfa kötelezettséget vállal azzal, hogy amennyiben az Önkormányzat költségvetése indokolja, a szerződés 30 napos határidővel felmondható. Felteszem szavazásra a határozati javaslat II.-őt.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére szponzorációs díjként 2021. november és 2022. június 30. közötti időszakra szponzorációs díjként összesen 94,5 millió forint + áfa önkormányzati forrást biztosít, és jóváhagyja a határozat mellékletét képező szponzorációs szerződés megkötését, melyben az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 31,5 millió forint + áfa összegű kötelezettséget vállal.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére havi 10,5 millió forint + áfa kötelezettséget vállal, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben azt az Önkormányzat költségvetése indokolja, a szerződés 30 napos határidővel felmondható.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

SZPONZORI SZERZŐDÉS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113, adószám: 15731254-2-13; bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében: Dr. Csőzik László polgármester, mint szponzor (továbbiakban: Szponzor),

másrészről Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., adószám: 14998177-2-13., Cg.: 13-09-133410, statisztikai szám: 14998177-9319-113-13. képviseli: Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető), mint szponzorált (továbbiakban: Szponzorált), együttesen Felek között az alábbi feltételekkel.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a /2021.(XI.25.) számú önkormányzati határozatában kapott felhatalmazás alapján az Érdi Sport Kft. NB I. osztályú női kézilabda csapatának 2021. évi bajnoki szezonban történő szereplését szponzorálja.

Felek a szerződést 2021. július 1. - 2021. december 31. közötti időszakra kötik, tekintettel arra, hogy a Szponzorált a 2.1. pontban foglalt tevékenységét a jelen szerződés 2021. július 1. napjától ellátja.

A szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződés tárgya olyan közös közérdekű cél megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása, melynek célja Érd város kézilabda csapata jó szereplésének elősegítése és ezáltal az érdi ifjúság és lakosság sport iránti fogékonyságának, érdeklődésének felkeltése, erősítése, az egészséges életmód népszerűsítése,  mint közösségi összetartó erő fokozása, amelyek egyúttal hozzájárulnak a Szponzorált és a Szponzor jó hírneve fenntartásához.

2. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Szponzorált kötelezettségei

Szponzorált a Szponzor által rendelkezésre bocsájtott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat címerének és az Érd névnek a megjelenését a szerződés hatály alatt a következő módokon biztosítja:

 1. Az Érdi Sport Kft. kisbuszán ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere megjelenítése;
 2. Az Érdi Sport Kft egyéb gépjárművein ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere megjelenítése;
 3. A Klub által szervezett nyári táborokon (ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere) szerepeltetése (táskákon, pólókon, stb);
 4. Érd Megyei Jogú Város helyi nevezetességeinek, rendezvényeinek népszerűsítése havonta 1 alkalommal a Klub játékosai által.
 5. A Klub mérkőzésein a kapuk mögött a közvetítő kamerák által jól látható helyen molinók kihelyezése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere megjelenéssel.
 6. A Klub mérkőzéseinek beharangozása, sajtótájékoztatók, valamint a sporteseményekről szóló tudósítások kapcsán, PR megjelenések és nyilatkozatok során ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere megjelenítése.
 7. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő média elsőbbséget élvez a csapattal kapcsolatos információk megosztásában.
 8. A klub szakmai stábja és játékosai korlátlanul rendelkezésre állnak az önkormányzati médiában interjúk, szakmai kérdések megválaszolása céljából. A sportcsarnok elnevezésének használata (ÉRD Aréna);

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 Szponzori díj

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített és 2.1. pontban körülírt tevékenységért Szponzor összesen 31.500.000, - Ft+Áfa (bruttó 40.005.000 Ft) díjazást fizet Szponzoráltnak. Szponzorált előleg bekérő benyújtására jogosult az alábbiak szerint, melyről a pénzforgalmi teljesítést követően előlegszámlát állít ki.

 • 2021. december 6-ig 31.500.000, - Ft+Áfa (bruttó 40.005.000 Ft) részletet, harmincegymillió-ötszázezer forint +Áfa összeget.

A Szponzorált az általa teljesített szolgáltatásról végszámlát állít ki, melyhez csatolnia kell, az addig teljesített szolgáltatásokról szóló teljesítésigazolást.

A fenti szolgáltatás működésszerű teljesítését Szponzorált, a Szponzor által kiállított, a Felek által aláírt Teljesítésigazolással igazolja, mely a reklámszolgáltatásról kiállított számla melléklete. A teljesítésigazolásra a Szponzor részéről dr. Csőzik László polgármester jogosult.

Szponzorált az adataiban bekövetkező valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl.: cégforma, név, bankszámlaszám megváltozása stb.) köteles 15 munkanapon belül írásban Szponzor tudomására hozni.

Szponzorált hozzájárul, hogy Szponzor saját kommunikációs tevékenységében felhasználja a szponzoráció tényét.

4. SZPONZOR ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt olyan határidők betartásával együttműködni, hogy mind a Szponzor, mind a Szponzorált szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen.

5. TELJESÍTÉS

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre teljesítette, és Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett.  A Felek rögzítik, hogy, amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott sport tevékenységére használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette,  úgy a Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen megállapodásban foglaltak szerint felhasznált részét a Szponzor részére visszafizetni.

6. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATTARTÁS

A Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki:

Szponzor részéről:

Név: Szűcs Gábor

Telefon: 23/365-132

E-mail: szucs.gabor@erd.hu

Szponzorált részéről:

Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

Postacím: 2030.Érd, Velencei út 39-41.

Telefon: 06 30 625 8001

E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com.

7. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

A Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú írásban történő felmondására az alábbi esetekben:

 • olyan egyéb körülmények merülnek fel, melyek következtében a Szponzorált bizonyíthatóan nem lesz képes eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek;
 • Szponzorált a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti;
 • Szponzorált sporttevékenységéből adódóan megsérti Szponzor jó hírnevét.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést 30 napos felmondási határidővel mindkét fél felmondhatja a másik félhez intézett írásbeli levéllel, melyet a kapcsolattartásra megjelölt személyeknek kell eljuttatni.

8. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

A Szponzorált nem – vagy nem szerződésszerű – teljesítése esetén Szponzor a szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg a már felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. szerinti késedelmi kamattal együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével szerződő felek elszámolnak. A Szponzor elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem tett eleget, fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel a Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.

9. TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A szerződő felek rögzítik, hogy az önkormányzati gazdálkodás nyilvánossága miatt jelen megállapodás közérdekű adatnak minősül, és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. és 32. §-ai alapján, az önkormányzat erre irányuló kérelem alapján köteles azt bárki számára megismerhetővé tenni.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitájukat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni, és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak, hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződő felek a jelen szerződést öt példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá és minden oldalt szignáltak.

Érd, 2021. november 25.

 

…………………………………….

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szponzor

képviseletében:

Dr. Csőzik László polgármester

 

 …………………………………………                                  Érdi Sport Kft.

Szponzorált

képviseletében:

Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

247/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

szponzorációs szerződés megkötéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére szponzorációs díjként 2021. november és 2022. június 30. közötti időszakra szponzorációs díjként összesen 94,5 millió forint + áfa önkormányzati forrást biztosít, és jóváhagyja a határozat mellékletét képező szponzorációs szerződés megkötését, melyben az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 31,5 millió forint + áfa összegű kötelezettséget vállal.

 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére havi 10,5 millió forint + áfa kötelezettséget vállal, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben azt az Önkormányzat költségvetése indokolja, a szerződés 30 napos határidővel felmondható.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

SZPONZORI SZERZŐDÉS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113, adószám: 15731254-2-13; bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében: Dr. Csőzik László polgármester, mint szponzor (továbbiakban: Szponzor),

 

másrészről Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., adószám: 14998177-2-13., Cg.: 13-09-133410, statisztikai szám: 14998177-9319-113-13. képviseli: Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető), mint szponzorált (továbbiakban: Szponzorált), együttesen Felek között az alábbi feltételekkel.

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a /2021.(XI.25.) számú önkormányzati határozatában kapott felhatalmazás alapján az Érdi Sport Kft. NB I. osztályú női kézilabda csapatának 2021. évi bajnoki szezonban történő szereplését szponzorálja.

Felek a szerződést 2021. július 1. - 2021. december 31. közötti időszakra kötik, tekintettel arra, hogy a Szponzorált a 2.1. pontban foglalt tevékenységét a jelen szerződés 2021. július 1. napjától ellátja.

A szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződés tárgya olyan közös közérdekű cél megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása, melynek célja Érd város kézilabda csapata jó szereplésének elősegítése és ezáltal az érdi ifjúság és lakosság sport iránti fogékonyságának, érdeklődésének felkeltése, erősítése, az egészséges életmód népszerűsítése,  mint közösségi összetartó erő fokozása, amelyek egyúttal hozzájárulnak a Szponzorált és a Szponzor jó hírneve fenntartásához.

 

2. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

 

2.1. Szponzorált kötelezettségei

 

Szponzorált a Szponzor által rendelkezésre bocsájtott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat címerének és az Érd névnek a megjelenését a szerződés hatály alatt a következő módokon biztosítja:

 

 • Az Érdi Sport Kft. kisbuszán ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere megjelenítése;
 1. Az Érdi Sport Kft egyéb gépjárművein ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere megjelenítése;
 2. A Klub által szervezett nyári táborokon (ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere) szerepeltetése (táskákon, pólókon, stb);
 3. Érd Megyei Jogú Város helyi nevezetességeinek, rendezvényeinek népszerűsítése havonta 1 alkalommal a Klub játékosai által.
 4. A Klub mérkőzésein a kapuk mögött a közvetítő kamerák által jól látható helyen molinók kihelyezése ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere megjelenéssel.
 5. A Klub mérkőzéseinek beharangozása, sajtótájékoztatók, valamint a sporteseményekről szóló tudósítások kapcsán, PR megjelenések és nyilatkozatok során ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS és címere megjelenítése.
 6. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő média elsőbbséget élvez a csapattal kapcsolatos információk megosztásában.
 7. A klub szakmai stábja és játékosai korlátlanul rendelkezésre állnak az önkormányzati médiában interjúk, szakmai kérdések megválaszolása céljából. A sportcsarnok elnevezésének használata (ÉRD Aréna);

 

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

3.1 Szponzori díj

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített és 2.1. pontban körülírt tevékenységért Szponzor összesen 31.500.000, - Ft+Áfa (bruttó 40.005.000 Ft) díjazást fizet Szponzoráltnak. Szponzorált előleg bekérő benyújtására jogosult az alábbiak szerint, melyről a pénzforgalmi teljesítést követően előlegszámlát állít ki.

 

 • 2021. december 6-ig 31.500.000, - Ft+Áfa (bruttó 40.005.000 Ft) részletet, harmincegymillió-ötszázezer forint +Áfa összeget.

 

A Szponzorált az általa teljesített szolgáltatásról végszámlát állít ki, melyhez csatolnia kell, az addig teljesített szolgáltatásokról szóló teljesítésigazolást.

 

A fenti szolgáltatás működésszerű teljesítését Szponzorált, a Szponzor által kiállított, a Felek által aláírt Teljesítésigazolással igazolja, mely a reklámszolgáltatásról kiállított számla melléklete. A teljesítésigazolásra a Szponzor részéről dr. Csőzik László polgármester jogosult.

 

Szponzorált az adataiban bekövetkező valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl.: cégforma, név, bankszámlaszám megváltozása stb.) köteles 15 munkanapon belül írásban Szponzor tudomására hozni.

 

Szponzorált hozzájárul, hogy Szponzor saját kommunikációs tevékenységében felhasználja a szponzoráció tényét.

 

4. SZPONZOR ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt olyan határidők betartásával együttműködni, hogy mind a Szponzor, mind a Szponzorált szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen.

 

5. TELJESÍTÉS

 

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre teljesítette, és Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett.  A Felek rögzítik, hogy, amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott sport tevékenységére használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette,  úgy a Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen megállapodásban foglaltak szerint felhasznált részét a Szponzor részére visszafizetni.

 

6. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATTARTÁS

 

A Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki:

 

Szponzor részéről:

Név: Szűcs Gábor

Telefon: 23/365-132

E-mail: szucs.gabor@erd.hu

 

Szponzorált részéről:

Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

Postacím: 2030.Érd, Velencei út 39-41.

Telefon: 06 30 625 8001

E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com.

 

7. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

 

A Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú írásban történő felmondására az alábbi esetekben:

 

 • olyan egyéb körülmények merülnek fel, melyek következtében a Szponzorált bizonyíthatóan nem lesz képes eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek;
 • Szponzorált a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti;
 • Szponzorált sporttevékenységéből adódóan megsérti Szponzor jó hírnevét.

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést 30 napos felmondási határidővel mindkét fél felmondhatja a másik félhez intézett írásbeli levéllel, melyet a kapcsolattartásra megjelölt személyeknek kell eljuttatni.

 

8. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

 

A Szponzorált nem – vagy nem szerződésszerű – teljesítése esetén Szponzor a szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg a már felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. szerinti késedelmi kamattal együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével szerződő felek elszámolnak. A Szponzor elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem tett eleget, fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel a Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.

 

9. TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

A szerződő felek rögzítik, hogy az önkormányzati gazdálkodás nyilvánossága miatt jelen megállapodás közérdekű adatnak minősül, és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. és 32. §-ai alapján, az önkormányzat erre irányuló kérelem alapján köteles azt bárki számára megismerhetővé tenni.

 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitájukat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni, és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak, hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

A szerződő felek a jelen szerződést öt példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá és minden oldalt szignáltak.

 

Érd, 2021. november 25.

 

 

 

…………………………………….

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szponzor

képviseletében:

Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 …………………………………………                                  Érdi Sport Kft.

Szponzorált

képviseletében:

Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol