Dr. Csőzik László polgármester: A könyvvizsgáló, amiben nincs újdonság, mert a már évek óta regnáló Luda Erikát javasolta az ügyvezetés is és magam is megválasztani Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Az alapító 2021. december 1. napjától kezdődően, a 2022. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozóan készített éves beszámolót elfogadó alapítói döntés (közgyűlési határozat) időpontjáig, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

3. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 1.

A megbízatás lejárta: 2022. november 30.”

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

4. Az alapítói határozat jelen döntés 1. számú mellékletét képezi.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

1. melléklet a …/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozathoz

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítói Határozata

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.) egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság könyvvizsgálójának választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

1/2021. (XI. 25.) számú alapítói határozat

Alapító 2021. december 1. napjától kezdődően, a 2022. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozóan készített éves beszámolót elfogadó alapítói döntés időpontjáig, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. 2/1.

könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 1.

A megbízatás lejárta: 2022. november 30.”

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2021. november 25.

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. november 25. napján ellenjegyzem:”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

248/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

 

 

1. Az alapító 2021. december 1. napjától kezdődően, a 2022. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozóan készített éves beszámolót elfogadó alapítói döntés (közgyűlési határozat) időpontjáig, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

 

3. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele:

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 1.

A megbízatás lejárta: 2022. november 30.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

4. Az alapítói határozat jelen döntés 1. számú mellékletét képezi.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

1. melléklet a 248/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozathoz

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítói Határozata

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.) egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság könyvvizsgálójának választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

 

1/2021. (XI. 25.) számú alapítói határozat

 

Alapító 2021. december 1. napjától kezdődően, a 2022. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozóan készített éves beszámolót elfogadó alapítói döntés időpontjáig, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

 

Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. 2/1.

könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele:

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 1.

A megbízatás lejárta: 2022. november 30.”

 

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2021. november 25.

 

 

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. november 25. napján ellenjegyzem:

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol