Dr. Csőzik László polgármester: Eléggé szépen és hosszasan indokoltuk a Polgármesteri Hivatallal együtt ezt a javaslatot. Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és

támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben, a 3. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 46.500 forint.”

2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2022. évben

a) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 40%-ának;

b) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége érettségi, alapilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

3. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet XIV. fejezete a következő 71. §-szal egészül ki:

„71. § A rendelet 47. §-ban rögzített – képviselők tiszteletdíjára vonatkozó – rendelkezéseket olyan módon kell alkalmazni, hogy 2022. évben a képviselői alapdíj összege a 2021. évi képviselői alapdíj összegével egyezik meg.”

4. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

37/2021. (XII. 17.)

önkormányzati rendelete

 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és

támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben, a 3. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„1/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 46.500 forint.”

 

2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2022. évben

 

a) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 40%-ának;

 

b) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége érettségi, alapilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

 

3. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet XIV. fejezete a következő 71. §-szal egészül ki:

 

„71. § A rendelet 47. §-ban rögzített – képviselők tiszteletdíjára vonatkozó – rendelkezéseket olyan módon kell alkalmazni, hogy 2022. évben a képviselői alapdíj összege a 2021. évi képviselői alapdíj összegével egyezik meg.”

 

4. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen