Dr. Csőzik László polgármester: Jogutódlás eredményeképpen a Ceglédi Tankerületi Központtal kell megkötni a vagyonkezelési szerződést, amennyiben felhatalmazást ad a Közgyűlés a vagyonkezelési szerződés módosítására. Az ebédlő és a régi tornaterem továbbra is a város, továbbá a nyugdíjas klub és a néptánccsoport rendelkezésére állna.

 

Simó Károly képviselő: Van Érden legalább két olyan iskola, amely esetében már régóta várjuk a hasonló előterjesztést. A Batthyány Általános Iskolai Sportiskola esetében elkészült az új általános iskolai rész és a birkózócsarnok, azonban másfél éve nem kerül a Közgyűlés elé a vagyonkezelési szerződés módosítása a Klikkel, továbbá van egy új iskolánk is. Mikor fog erről tárgyalni a Közgyűlés, hisz már régóta indokolt lenne?


Szűcs Gábor alpolgármester: Egyszerű a válasz, ha a tankerület hajlandó lenne a kérdésben megegyezésre jutni. Tárgyalás zajlik. Elnézve az elmúlt időszakot annak tekintetében, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlanjaink állagmegóvásáról és karbantartásáról mennyire számolt be az elmúlt időszakban a tankerület, úgy gondolom jogos az elvárás az önkormányzat részéről, hogy az újonnan épített, nagy értéket képviselő épületegyütteseinket megfelelően tartsák karban a jövőben. Ehhez kapcsolódó javaslatot tett az önkormányzat a tankerületnek, aki félreérthette a szándékot, vagy rosszul ítélte meg. Nagyon remélem, hogy ez az új évben, újult erővel meg fog oldódni hamarosan.


Dr. Csőzik László polgármester: Lehetőleg oly módon, hogy az iskolák visszakerüljenek az önkormányzatokhoz április 3-át követően.


Antunovits Antal képviselő: Az ófalusi volt II. Lajos Iskola környékének karbantartásával, kaszálásával, rendbe tételével mi fog történni?

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A Ceglédi Tankerületnek az volt a kérése, hogy most kössük meg ezt a szerződést az üzemeltetési megosztásról, az egyéb kérdéseket következő szerződésben rendezzük. Alapvetően a feladatok, karbantartás és üzemeltetés megosztása részarányosan fog történni, mivel látható a vagyonkezelési szerződésben is, hogy az ott működő nyugdíjasklub, táncház, akár pedig a nemzetiség kapcsán ugyanúgy marad minden a régiben, csak most a helyére kerülnek a szerződő felek.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződést módosítja oly módon, hogy az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42. szám alatti ingatlan vagyonkezelője – az állami közfeladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) számú kormányrendelet 15. § (1) bekezdés értelmében – a Ceglédi Tankerületi Központ lesz.

2.) A Vagyonkezelő biztosítja az ingatlanban a nyugdíjas klub, illetve a Magtár Néptánccsoport működéséhez az ebédlőt és a régi tornatermet. Az ezzel kapcsolatos közüzemi költségek megosztásáról a tulajdonos önkormányzat és a vagyonkezelő külön szerződésben állapodnak meg.

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt módosításokkal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

4/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelői szerződés módosításáról

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződést módosítja oly módon, hogy az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42. szám alatti ingatlan vagyonkezelője – az állami közfeladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) számú kormányrendelet 15. § (1) bekezdés értelmében – a Ceglédi Tankerületi Központ lesz.

 

2.) A Vagyonkezelő biztosítja az ingatlanban a nyugdíjas klub, illetve a Magtár Néptánccsoport működéséhez az ebédlőt és a régi tornatermet. Az ezzel kapcsolatos közüzemi költségek megosztásáról a tulajdonos önkormányzat és a vagyonkezelő külön szerződésben állapodnak meg.

 

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt módosításokkal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol