dr. Csőzik László polgármester: A napirend a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek költségvetési támogatására vonatkozik. Tulajdonosi hozzájárulást kell kiadnunk, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett pályázaton tudjon indulni az óvoda.

 
dr. Bács István képviselő: Az óvoda indult a pályázaton, elnyert 500.000 forintot, amit valószínűleg majd a belső helyiségek egy részének a festésére fognak fordítani. Arra hívnám fel a hivatal figyelmét, hogy a pályázat feltöltésének, illetve hiánypótlás feltöltésének a határideje 2022. február 2. Javaslom, hogy miután elfogadta a Közgyűlés a határozatot, mielőbb juttassuk el a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének, illetve az óvodának, hogy tudják majd föltölteni az anyagokat.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonosi hozzájárulást ad a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda, mint vagyonkezelő részére az önkormányzati tulajdonban álló Érd 13745 helyrajzi számú, 2030 Érd, Riminyáki út 15–17. szám alatt található ingatlannak a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett BNER-KP-2022/1-000342 számú pályázat elnyerése esetén történő beruházási, felújítási, karbantartási munkálatainak elvégzéséhez.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

5/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonosi hozzájárulást ad a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda, mint vagyonkezelő részére az önkormányzati tulajdonban álló Érd 13745 helyrajzi számú, 2030 Érd, Riminyáki út 15–17. szám alatt található ingatlannak a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett BNER-KP-2022/1-000342 számú pályázat elnyerése esetén történő beruházási, felújítási, karbantartási munkálatainak elvégzéséhez.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

dr. Csőzik László polgármester: 90.000.000 forintot nyert a Pumukli Óvoda az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatán tornaterem építésére. Lehetséges, hogy ezzel kapcsolatban rendkívüli ülést kell majd tartanunk, mert a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot ki kell adni.