dr. Csőzik László polgármester: A Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulásnak adnánk utat a jövőre nézve, nem titkolva, azzal a céllal, hogy felszíni vízelvezetési projekteket tudjunk  indítani. A Társulás a munkáját folytatná, ebben a politikai szándék az érintett három polgármester között megvan, nem titkoltan vigyázó szemeinket a csapadékvíz gazdálkodási projektekre vetnénk, hiszen ez az a terület, ahol még a környéknek nagy adóssága van és ezek giga projektek, tehát 10 milliárdos projektek és a vízgyűjtők nem állnak meg a közigazgatási határon. Azt mondom, hogy még Törökbálintot is be kellene majd venni ebbe a társulásba, ha és amennyiben sikerül erre forrást teremtenünk, mert ez a legfontosabb, úgyhogy egyeztetve a polgármester kollégákkal, ők is elő fogják majd terjeszteni a saját képviselő-testületük előtt ezt a javaslatot, így a társulás nem szűnne meg, hanem folytatná munkáját. Lehet, hogy lesz benne szünetelés, de hiszek abban, hogy az érdi alapvető infrastruktúra egyik legnagyobb hiányosságát jelentő esővíz elvezetési és gazdálkodási projektjeinkre tudunk majd így, vagy úgy forrást szerezni EU-tól, vagy a Kormánytól.


Simó Károly képviselő: Mi az oka annak, hogy visszamenőleg decemberre kell szabályt alkotni a javaslat szerint?

 

dr. Csőzik László polgármester: Az az anomália, hogy van benne egy 2021. december 31-ei határidő és van benne egy olyan határidő, hogy amíg a feladatait ellátja, addig marad fenn a társulás, és az az erősebb, amelyik azt mondja ki, hogy amíg van feladat, addig működik a társulás. Ez pedig kezelendő kérdés volt, benne van a társulás alapszabályában a határozott időtartam lejárta.

 

 Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:


„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése szerinti jogköre alapján az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának alábbiak szerinti módosításával egyetért:

  • A Társulási Megállapodás preambulumában és I.7. pontjában a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek nevének helyébe a jelenlegi polgármesterek nevei lépnek.
  • A Társulási Megállapodás II.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II.1.   A Társulás 2008. február 18-tól határozatlan időre jön létre.”

  • A Társulási Megállapodás VII.3.7. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

„Az elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége esetében a Társulás székhely településének polgármestere látja el ideiglenesen az elnöki teendőket az új elnök illetve alelnök megválasztásáig.”

  • Az a) és b) pontban foglalt módosítás a Társulási Megállapodás módosítása aláírásának napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. december 31. napjától rendelik alkalmazni a tagok.

2. A Közgyűlés a fentieknek megfelelően módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        a döntés közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

8/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése szerinti jogköre alapján az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának alábbiak szerinti módosításával egyetért:

 

  • A Társulási Megállapodás preambulumában és I.7. pontjában a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek nevének helyébe a jelenlegi polgármesterek nevei lépnek.

 

  • A Társulási Megállapodás II.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„II.1.   A Társulás 2008. február 18-tól határozatlan időre jön létre.”

 

  • A Társulási Megállapodás VII.3.7. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

 

„Az elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége esetében a Társulás székhely településének polgármestere látja el ideiglenesen az elnöki teendőket az új elnök illetve alelnök megválasztásáig.”

 

  • Az a) és b) pontban foglalt módosítás a Társulási Megállapodás módosítása aláírásának napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. december 31. napjától rendelik alkalmazni a tagok.

 

2. A Közgyűlés a fentieknek megfelelően módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        a döntés közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

Az I. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 


dr. Csőzik László polgármester: A II. határozati javaslat rendezné a tisztségviselők kérdését a jelen ciklus végéig. Az érdi polgármester az elnök, a diósdi polgármester pedig az alelnöke. Ez háromfős grémium, díjazást nem veszünk föl természetesen.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének az önkormányzati választási ciklus végéig dr. Csőzik László polgármestert, alelnökének pedig Spéth Géza polgármestert javasolja megválasztani.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglaltakkal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        a döntés közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, 1ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, titkos szavazással a következő határozatot hozta:

 

9/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének és alelnökének megválasztásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének az önkormányzati választási ciklus végéig dr. Csőzik László polgármestert, alelnökének pedig Spéth Géza polgármestert javasolja megválasztani.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglaltakkal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        a döntés közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester