Dr. Csőzik László polgármester: Az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd- Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának elfogadására vonatkozó javaslat az előterjesztés. Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet. Szünetet rendelek el a szavazógépi anomália miatt.

 

 

A szünet után a Közgyűlés ülése folytatódik.

  

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

 

5/2022. (I. 28.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

 


A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Távol

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol