dr. Csőzik László polgármester: Jelen előterjesztésben a Fenntarthatósági Bizottság feladatkörébe integráljuk az okos város koncepciókkal kapcsolatos feladatokat és a tanácsnokra vonatkozó részeket visszavonjuk.

 

Simó Károly képviselő: Kérem tanácsnok urat, hogy számoljon be következő alkalommal, hogy az elmúlt években milyen tevékenységet folytatott, mik voltak a tanácsnoksága tárgyában elvégzett feladatok, illetve kérdésem, hogy az okos várossal kapcsolatban mi a további terv? Az rendben van, hogy bekerül a Fenntarthatósági Bizottság hatáskörébe, de nagyon sok pénz, sok lehetőség, és sok a feladat van előttünk. Mikor tudunk arról beszélni, hogy ezekből a feladatból, lehetőségből, mit valósítunk meg Érden.

 

dr. Csőzik László polgármester: Természetesen számoljon be tanácsnok úr. A célok fontosak, hiszen most jön az az idő, amikor FVS-t alkotunk. Emlékeztetnék mindenkit, hogy volt egy Horizon program, amit még a hivatalban kezdtünk el az MJVSZ-el együtt, és Simó Károly képviselő úr javaslata alapján került sor arra, hogy megszavazta a közgyűlés. Az első ütemen átjutottunk, ennek van egy digitalizációs része. Nagyon bízom abban, hogy ez a pályázatunk eredményre vezet, mert elképzelhetetlen mértékű forrásokat nyit meg a város előtt, zöld- és digitális fronton. A TOP Plusz és az EU-s programokban is lesz bőven okosváros fejlesztés. Szeretném jelezni, hogy minden pályázaton indulunk, nem tudok olyanról, amit kihagytunk volna, tehát ez folytatódni fog.


Szűcs Gábor alpolgármester: Szeretném megköszönni Gál Alex tanácsnok úr munkáját, több témában is dolgoztunk együtt, például az okos-zebra projektben, de akár más, úgymond digitalizációhoz hozzájáruló pályázat előkészítése kapcsán. Gondolom, majd munkájáról következő ülésen írásban beszámol.

 

dr. Csőzik László polgármester:  Az első szavazás a tanácsnok megválasztásával kapcsolatos határozat visszavonása. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tanácsnok megválasztásáról szóló 209/2019. (XI. 05.) számú határozatát visszavonja.

Határidő:        azonnal

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

36/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a tanácsnok megválasztásáról szóló 209/2019. (XI. 05.) számú határozat visszavonásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tanácsnok megválasztásáról szóló 209/2019. (XI. 05.) számú határozatát visszavonja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Távol

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendeletmódosítási javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletmódosítási javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet

a)         46. § (5) bekezdése,

b)         47. § (6) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai:]

„4.) A Közgyűlés a helyi környezet- és természetvédelemmel, az okosváros-koncepció előkészítésével, kidolgozásával, a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Fenntarthatósági Bizottságot hoz létre.”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:

 

8/2022. (II.28.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet

a)         46. § (5) bekezdése,

b)         47. § (6) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

1. melléklet a 8/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

[Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai:]

 

„4.) A Közgyűlés a helyi környezet- és természetvédelemmel, az okosváros-koncepció előkészítésével, kidolgozásával, a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Fenntarthatósági Bizottságot hoz létre.”

 

A rendelet-módosítási javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Távol

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen