Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom az óvodai beiratkozás időpontjának elfogadását, mely 2022. május 2-4. között került meghatározásra. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 83. § (2) bekezdése alapján – az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban az óvodai beiratkozási időpontokat a 2022/2023. nevelési évre a következők szerint határozza meg:

 • 2022. május 2. hétfő, 8–18 óráig
 • 2022. május 3. kedd, 8–17 óráig
 • 2022. május 4. szerda, 8–17 óráig

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárást a határozat mellékletét képező fenntartói közlemény tartalmazza.

Határidő:        közzétételre – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

Melléklet a Közgyűlés    /2022. (III. 10.) számú határozatához

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022/2023. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az óvodai beiratkozást a következő időpontokban határozza meg:

 • 2022. május 2. hétfő, 8–18 óráig
 • 2022. május 3. kedd, 8–17 óráig
 • 2022. május 4. szerda, 8–17 óráig

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok /lakcímet igazoló hatósági igazolvány is/,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ-száma.

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő – 2022. április 15-ig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti - különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti –, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2030 Érd, Budai út 7/B. mint engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják, a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A döntés közlésének határnapja, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2022. június 3. napja.

A Nkt. 37–38. §-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.

Érdi Kincses Óvoda (Edit utca 3.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek hallás tekintetében, a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 33.) fejleszthetők.

Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik mozgásszervi fogyatékossággal élnek az Érdi Szivárvány Óvodában, azon gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek (látás tekintetében) a Meseház Tagóvodában fejleszthetők.

Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030 Érd, Riminyáki út 17.) biztosított.

A beiratkozási adatlap letölthető az Önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.erd.hu/Közérdekű Információk/Intézmények/Óvodák. Az adatlap előre vagy a személyes beiratkozás alkalmával a helyszínen is kitölthető.

Az óvodai körzeteket tartalmazó dokumentum a www.erd.hu/Intézmények/Óvodák oldalon tekinthető meg.”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:66/2022. (III. 10.)

h a t á r o z a t a

 

a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 83. § (2) bekezdése alapján – az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban az óvodai beiratkozási időpontokat a 2022/2023. nevelési évre a következők szerint határozza meg:

 

 • 2022. május 2. hétfő, 8–18 óráig
 • 2022. május 3. kedd, 8–17 óráig
 • 2022. május 4. szerda, 8–17 óráig

 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárást a határozat mellékletét képező fenntartói közlemény tartalmazza.

 

 

Határidő:        közzétételre – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

Melléklet a Közgyűlés 66/2022. (III. 10.) számú határozatához

 

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022/2023. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az óvodai beiratkozást a következő időpontokban határozza meg:

 

 • 2022. május 2. hétfő, 8–18 óráig
 • 2022. május 3. kedd, 8–17 óráig
 • 2022. május 4. szerda, 8–17 óráig

 

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok /lakcímet igazoló hatósági igazolvány is/,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ-száma.

 

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő – 2022. április 15-ig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti - különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti –, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2030 Érd, Budai út 7/B. mint engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják, a szabad férőhelyek függvényében.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A döntés közlésének határnapja, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2022. június 3. napja.

A Nkt. 37–38. §-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.

 

Érdi Kincses Óvoda (Edit utca 3.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek hallás tekintetében, a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 33.) fejleszthetők.

 

Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik mozgásszervi fogyatékossággal élnek az Érdi Szivárvány Óvodában, azon gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek (látás tekintetében) a Meseház Tagóvodában fejleszthetők.

 

Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030 Érd, Riminyáki út 17.) biztosított.

 

A beiratkozási adatlap letölthető az Önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.erd.hu/Közérdekű Információk/Intézmények/Óvodák. Az adatlap előre vagy a személyes beiratkozás alkalmával a helyszínen is kitölthető.

 

Az óvodai körzeteket tartalmazó dokumentum a www.erd.hu/Intézmények/Óvodák oldalon tekinthető meg.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen