Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.

Határidő:        a pályázati felhívás közlésére – 2022. szeptember 5.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …/2022. (VI. 23.) határozatához

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2022.

 1. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 158/2022.(VI. 23.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

 1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a városi főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

Feltétel továbbá:

A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület használatbavételére.

Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

A sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA

A pályázatot 2022. október 3-ig kell Érd Megyei Jogú Város Főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1.). Postai úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni.

A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve kell összeállítani és benyújtani.

A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

 1. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

 • nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),
 • teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz) 1 példányban nyomtatva és 1 példányban elektronikusan, vetítésre alkalmas módon CD/DVD-re írva,
 • jogerős építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb esetben az ezzel egyenértékű okirat,
 • fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokból felvéve.
 • A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.
 1. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

A Bíráló Bizottságot a város polgármestere, a Gazdasági Bizottság elnöke, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke, felkért építészeti oktató, vagy más szaktekintély és a városi főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a polgármester, előadója a városi főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt.

 1. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

 • az épület, létesítmény telepítése, környezetbe illesztése,
 • az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,
 • a létesítmény építészeti formálása,
 • a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálja.  Egy évben legfeljebb két díj adható ki.

A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg az Érdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi elismerés 200 ezer forint) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és díszoklevelet vehetnek át.

VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni személyesen a városi főépítésznél.

Érd, 2022. június 23.

A pályázati kiírás és nevezési lap 2022.szeptember 05-től szeptember 15-ig beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Főosztályánál (2030 Érd, Budai út 10., F1/1-es iroda.), illetve az a www.erd.hu honlapról letölthető.

További felvilágosítással a Főépítészi Főosztály szolgál a +36 23 522 380 telefonszámon.

 

 

Nevezési lap

Érd Megyei Jogú Város Építészeti Nívódíja 2022. évi pályázatára

 

 

A PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE:

 

 

 

Az épület, létesítmény adatai:

Cím:

 

Hrsz:

 

Használatbavételi engedély száma:

 

Kelte:

 

Nem épület esetében jóváhagyás,

megvalósulás időpontja:

 

 

 

         

 

A PÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ ADATAI:

 

Amennyiben a TERVEZŐ(K) a benyújtó, ADATAI*:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 

Amennyiben a TULAJDONOS a benyújtó, ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 

Amennyiben a KIVITELEZŐ a benyújtó, ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 

 

*Aki jogosult díjazás esetén az emlékérmet, és a díszoklevel(ek)et átvenni.

 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (A Pályázó megbízottja) ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 

 

Nyilatkozat

 

A benevezett épület, létesítmény pályázaton való indításához hozzájárulok, megtekintését biztosítom.

A pályázati hirdetmény feltételeit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

A pályázattal járó nyilvánosságot eredménytelenség esetén

vállalom / nem vállalom. (aláhúzással kérjük megjelölni)

Érd, 2022. …………………..

 

 

 

Tervező

 

Tervező

 

Építtető, megbízó

Tulajdonos

 

 

Kivitelező”

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

158/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.

 

 

Határidő:        a pályázati felhívás közlésére – 2022. szeptember 5.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Melléklet a Közgyűlés 158/2022. (VI. 23.) határozatához

 

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2022.

 

 1. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 158/2022.(VI. 23.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

 

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

 

 1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

 

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a városi főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

 

Feltétel továbbá:

A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület használatbavételére.

Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

 

A sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.

 

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.

 

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA

 

A pályázatot 2022. október 3-ig kell Érd Megyei Jogú Város Főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1.). Postai úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni.

 

A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve kell összeállítani és benyújtani.

 

A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

 

 

 1. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

 

A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

 • nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),
 • teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz) 1 példányban nyomtatva és 1 példányban elektronikusan, vetítésre alkalmas módon CD/DVD-re írva,
 • jogerős építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb esetben az ezzel egyenértékű okirat,
 • fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokból felvéve.
 • A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.

 

 1. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

 

A Bíráló Bizottságot a város polgármestere, a Gazdasági Bizottság elnöke, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke, felkért építészeti oktató, vagy más szaktekintély és a városi főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a polgármester, előadója a városi főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt.

 

 1. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA

 

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

 • az épület, létesítmény telepítése, környezetbe illesztése,
 • az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,
 • a létesítmény építészeti formálása,
 • a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

 

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálja.  Egy évben legfeljebb két díj adható ki.

 

A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg az Érdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi elismerés 200 ezer forint) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és díszoklevelet vehetnek át.

 

VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

 

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni személyesen a városi főépítésznél.

 

Érd, 2022. június 23.

 

 

A pályázati kiírás és nevezési lap 2022.szeptember 05-től szeptember 15-ig beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Főosztályánál (2030 Érd, Budai út 10., F1/1-es iroda.), illetve az a www.erd.hu honlapról letölthető.

 

További felvilágosítással a Főépítészi Főosztály szolgál a +36 23 522 380 telefonszámon.

 

 

Nevezési lap

Érd Megyei Jogú Város Építészeti Nívódíja 2022. évi pályázatára

 

 

A PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE:

 

 

 

 

 

 

Az épület, létesítmény adatai:

Cím:

 

Hrsz:

 

Használatbavételi engedély száma:

 

Kelte:

 

Nem épület esetében jóváhagyás,

megvalósulás időpontja:

 

 

 

         

 

A PÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ ADATAI:

 

Amennyiben a TERVEZŐ(K) a benyújtó, ADATAI*:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 

Amennyiben a TULAJDONOS a benyújtó, ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 

Amennyiben a KIVITELEZŐ a benyújtó, ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 

 

*Aki jogosult díjazás esetén az emlékérmet, és a díszoklevel(ek)et átvenni.

 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (A Pályázó megbízottja) ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

 

 

Nyilatkozat

 

A benevezett épület, létesítmény pályázaton való indításához hozzájárulok, megtekintését biztosítom.

 

A pályázati hirdetmény feltételeit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

 

A pályázattal járó nyilvánosságot eredménytelenség esetén

vállalom / nem vállalom. (aláhúzással kérjük megjelölni)

 

 

 

 

Érd, 2022. …………………..

 

 

 

 

 

 

Tervező

 

Tervező

 

Építtető, megbízó

Tulajdonos

 

 

 

 

 

 

Kivitelező

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen