Dr. Csőzik László polgármester: A Gazdasági Bizottság és a Jogi és Közbiztonsági Bizottság is elfogadásra javasolja.


Dr. Bács István képviselő: Volt már olyan, hogy a piac az ÉKFI-nek az alaptevékenységei között szerepelt, ez a 2006 előtti időszak. Nem tudom,  lehet hogy képviselőtársaim közül a többség akkor még nem is lakott Érden, úgyhogy nem emlékezhet rá, de polgármester úr igen, az Érdi piac volt az országban szinte az egyetlen, amelyik veszteségesen üzemelt, majd utána a vállalkozási tevékenységbe lett átrakva, és vastagon nyereségesen működik a piac. Most visszatértünk a régi rendszerbe, amikor alaptevékenységbe kerül a piacnak az üzemeltetése és úgymond a költségek igen erőteljes porlasztására lehet majd számolni, nem kimutatható direktbe, hogy valójában mennyibe került a piac. Az kimutatható, hogy mennyi jött be belőle, de az, hogy mennyibe került, az nem. Különböző teljesítési jelentésekből esetleg ki lehet bogarászni, hogy valójában mennyi került arra a sorra könyvelésre, de innentől kezdve azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy a piacnak a bekerülési költsége az nem egy olyan egzakt szám lesz, amit ki lehet mutatni, hogy a piac ennyibe került. Magával az ingatlanrendezéssel egyetértek, tehát azzal nincsen gond, magával az elvvel van, hogy áttesszük az alaptevékenység körébe és erre utaltam az előbb, hogy akkor a vállalkozási lábból kihúzunk egy nagyon erős tagot, ami azért ott tartotta, hogy pozitív volt legalább az elmúlt 10 évben és nem volt veszteséges a piacüzemeltetés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nincsen ilyen értelmű összefüggés a történetben. Felteszem szavazásra a I. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 22881/4 hrsz-ú és a 24196 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása tárgyában az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel határozatlan időre megkötött bérleti szerződést 2022. augusztus 1. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló okiratot írja alá.

Határidő:        2022. június 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 9 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

146/2022. (VI. 23.) határozata

 

az érdi 22881/4 hrsz-ú és a 24196 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása tárgyában az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 22881/4 hrsz-ú és a 24196 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása tárgyában az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel határozatlan időre megkötött bérleti szerződést 2022. augusztus 1. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló okiratot írja alá.

 

 

Határidő:        2022. június 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Széles utcai vásár-piac üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 239/2017. (IX. 28.) határozatát, illetve az annak mellékletét képező piacüzemeltetési szabályzatot 2022. augusztus 1-jével hatályon kívül helyezi.

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ezzel egyidejűleg felkéri az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt, mint üzemeltetőt, hogy saját hatáskörben szabályozza 2022. augusztus 1-jétől a vásár-piac működési rendjét.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

147/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érd, Széles utcai vásár-piac üzemeltetési szabályzatának hatályon kívül helyezéséről

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Széles utcai vásár-piac üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 239/2017. (IX. 28.) határozatát, illetve az annak mellékletét képező piacüzemeltetési szabályzatot 2022. augusztus 1-jével hatályon kívül helyezi.
 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ezzel egyidejűleg felkéri az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt, mint üzemeltetőt, hogy saját hatáskörben szabályozza 2022. augusztus 1-jétől a vásár-piac működési rendjét.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 88/2021. (IV. 29.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2022. augusztus 1. napjától az 1. melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő:        határozat továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Okirat száma: M/566973/1/2022.

Módosító okirat

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. május 18. napján kiadott E/566973/1/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 148/2022. (VI. 23.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 1. Az alapító okirat 1.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
   • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

Érdi Piac

2030 Érd, Széles utca 22881/4 hrsz; 24196 hrsz; és 24199 hrsz.

2

Érdi Köztemető

2030 Érd, Ercsi út 34.

3

Érdi Köztemető Gondnokság

2030 Érd, Jolán utca 6.

 

Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester

 

Okirat száma: E/566973/1/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
  • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

Érdi Piac

2030 Érd, Széles utca 22881/4 hrsz; 24196 hrsz; és 24199 hrsz.

2

Érdi Köztemető

2030 Érd, Ercsi út 34.

3

Érdi Köztemető Gondnokság

2030 Érd, Jolán utca 6.

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841218

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

2

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

   8

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066010

Zöldterület-kezelés

10

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A költségvetési szerv valamennyi feladat ellátási kötelezettsége kiterjed Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

 • A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 40%-a.
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése 5 éves határozott időtartamra szól, közalkalmazotti jogviszonyban. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

 

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

148/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 88/2021. (IV. 29.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2022. augusztus 1. napjától az 1. melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Okirat száma: M/566973/1/2022.

Módosító okirat

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. május 18. napján kiadott E/566973/1/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 148/2022. (VI. 23.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 

 

 1. Az alapító okirat 1.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
  • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

Érdi Piac

2030 Érd, Széles utca 22881/4 hrsz; 24196 hrsz; és 24199 hrsz.

2

Érdi Köztemető

2030 Érd, Ercsi út 34.

3

Érdi Köztemető Gondnokság

2030 Érd, Jolán utca 6.

 

Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester

 

Okirat száma: E/566973/1/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

 

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

 

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
  • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

Érdi Piac

2030 Érd, Széles utca 22881/4 hrsz; 24196 hrsz; és 24199 hrsz.

2

Érdi Köztemető

2030 Érd, Ercsi út 34.

3

Érdi Köztemető Gondnokság

2030 Érd, Jolán utca 6.

 

 

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

 

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841218

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

2

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

   8

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066010

Zöldterület-kezelés

10

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A költségvetési szerv valamennyi feladat ellátási kötelezettsége kiterjed Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

 • A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 40%-a.

 

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése 5 éves határozott időtartamra szól, közalkalmazotti jogviszonyban. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja
 1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

 

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Nem