Dr. Csőzik László polgármester: Az I. határozati javaslat kiegészülne azzal, hogy „az intézmény telephelyei közül az Emma utca 8. törlésre kerül, továbbá átvezetésre kerül az intézmény telephelyei közül az Emma utca 8. cím törlésének átvezetése az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban.


Dr. Bács István képviselő: Tehát a Szociális Gondozó Központ leadja az Emma utca 8. szám alatti ingatlant? Ki fizeti onnantól a villany- és a gázszámlát?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt nem a mostani Közgyűlésen döntjük el, most kivezetjük a Szociális Gondozó Központtól, mert kiköltözik onnan. A Topoly utcában a legutóbbi áramszámla 4,8 millió forint, ami most még magasabb lesz, ez egy megelőlegezett takarékoskodási intézkedés egy része. Az, hogy mi történjen az épülettel, később tárgyalják.


Szűcs Gábor alpolgármester: A kérdésre válaszolva az önkormányzat ugyanúgy biztosítja, amíg más felhasználás nem lesz.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A módosított határozati javaslatot teszem fel szavazásra, melyhez minősített többség szükséges.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.)  140/2021. (VI.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától az 1. melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. melléklet szerinti, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő:        a döntés továbbítására a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 1. melléklet a Közgyűlés …./2022. (IX.28.) határozatához

Okirat száma: M/566203/1/2022.

Módosító okirat

A Szociális Gondozó Központ az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. július 19. napján kiadott, E/566203/1/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A. §-a alapján  - a 200/2022. (IX.28.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

 

 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

 

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Szociális Gondozó Központ Érd

 

 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.
  • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

                                                                                                    polgármester

 1. melléklet a Közgyűlés …./2022. (IX.28.) határozatához

Okirat száma: E/566203/1/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Szociális Gondozó Központ Érd
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.
  • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

 

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv fenntartójának
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:

 • Étkeztetés §(1) bekezdés c) pont és 62. §
 • Házi segítségnyújtás §(1) bekezdés d) pont és 63. §
 • Családsegítés §(1) bekezdés e) pont és 64. §
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás §(1) bekezdés f) pont és 65. §
 • Közösségi ellátások: §(1) bekezdés g) pont
 • Támogató szolgáltatás: § (1) bekezdés h) pont és 65/C. §
 • Utcai szociális munka § (1) bekezdés i) pont és 65/E. §
 • Nappali ellátások: § (1) bekezdés j) pont és 65/F. §

Fogyatékos személyek nappali ellátása            65/F. § (1) bekezdés c) pont és

 65/F. § (2) bekezdése

Idősek nappali ellátása                         65/F. § (1) bekezdés a) pont

Hajléktalanok nappali ellátása             65/F. § (1) bekezdés

 • Ápolást gondozást nyújtó intézmény §(2) bekezdés a) pont

Idősek otthona                                                   68. §

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés d) pont

Éjjeli menedékhely                                            80. § (3) bekezdés e) pont

Hajléktalan személyek átmeneti szállása          80. § (3) bekezdés f) pont

 • Szociális foglalkoztatás 99/B. §
 • Munka-rehabilitáció 99/D. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:

 • Gyermekjóléti szolgáltatás § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§
 • Gyermekek Átmeneti Gondozása: § (2) bekezdés c) pont

Családok átmeneti otthona                   51. §

 • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

Feladat-ellátási szerződés keretén belül:

Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) részére

                                                   –    családsegítés

 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • fogyatékosok nappali ellátása
 • gyermekjóléti szolgáltatás

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) részére

            -      jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 • hajléktalanok átmeneti szállása
  • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041232

Start munka program-téli közfoglalkoztatás

4

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

6

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

7

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

8

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

9

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

10

102031

Idősek nappali ellátása

11

102032

Demens betegek nappali ellátása

12

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

13

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

14

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

15

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

16

104043

Család és gyermekjóléti központ

17

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

18

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

19

107016

Utcai szociális munka

20

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

21

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

22

107052

Házi segítségnyújtás

23

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

24

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

 

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
  • Szociális étkeztetés, idősek otthona esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Házi segítségnyújtás esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe – feladat ellátási szerződés keretében

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében – feladat-ellátási szerződés keretében

 • Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

Tárnok nagyközség közigazgatási területe a hajléktalanok átmeneti szállása tekintetében– feladat-ellátási szerződés keretében

 • Hajléktalanok nappali ellátása esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

 • Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében– feladat-ellátási szerződés keretében

 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe – feladat-ellátási szerződés keretében

 • Család- és Gyermekjóléti Központ esetében:

Érdi Járás közigazgatási területe: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város, Diósd város, Törökbálint város, Tárnok nagyközség, Sóskút és Pusztazámor községek.

 • Családok Átmeneti Otthona esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.  A költségvetési szerv vezetője közalkalmazott.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

200/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.)  140/2021. (VI.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától az 1. melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. melléklet szerinti, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

Határidő:        a döntés továbbítására a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 1. melléklet a Közgyűlés 200/2022. (IX.28.) határozatához

Okirat száma: M/566203/1/2022.

Módosító okirat

A Szociális Gondozó Központ az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. július 19. napján kiadott, E/566203/1/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A. §-a alapján  - a 200/2022. (IX.28.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

 

 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

 

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Szociális Gondozó Központ Érd

 

 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.
  • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

                                                                                                    polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 200/2022. (IX.28.) határozatához

Okirat száma: E/566203/1/2022.

 

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

 

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Szociális Gondozó Központ Érd

 

 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.
  • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

 

 

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

 • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.

 

 • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
  • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • székhelye: 2030 Érd Alsó utca 1.

 

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

 

 • A költségvetési szerv irányító szervének
  • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
  • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

 • A költségvetési szerv fenntartójának
  • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

 1. A költségvetési szerv tevékenysége

 

 • A költségvetési szerv közfeladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:

 • Étkeztetés §(1) bekezdés c) pont és 62. §
 • Házi segítségnyújtás §(1) bekezdés d) pont és 63. §
 • Családsegítés §(1) bekezdés e) pont és 64. §
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás §(1) bekezdés f) pont és 65. §
 • Közösségi ellátások: §(1) bekezdés g) pont
 • Támogató szolgáltatás: § (1) bekezdés h) pont és 65/C. §
 • Utcai szociális munka § (1) bekezdés i) pont és 65/E. §
 • Nappali ellátások: § (1) bekezdés j) pont és 65/F. §

Fogyatékos személyek nappali ellátása           65/F. § (1) bekezdés c) pont és

 65/F. § (2) bekezdése

Idősek nappali ellátása                         65/F. § (1) bekezdés a) pont

Hajléktalanok nappali ellátása                        65/F. § (1) bekezdés

 • Ápolást gondozást nyújtó intézmény §(2) bekezdés a) pont

Idősek otthona                                                  68. §

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés d) pont

Éjjeli menedékhely                                           80. § (3) bekezdés e) pont

Hajléktalan személyek átmeneti szállása        80. § (3) bekezdés f) pont

 • Szociális foglalkoztatás 99/B. §
 • Munka-rehabilitáció 99/D. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:

 • Gyermekjóléti szolgáltatás § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§
 • Gyermekek Átmeneti Gondozása: § (2) bekezdés c) pont

Családok átmeneti otthona                  51. §

 

 • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

 

Feladat-ellátási szerződés keretén belül:

Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) részére

                                                   –    családsegítés

 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • fogyatékosok nappali ellátása
 • gyermekjóléti szolgáltatás

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) részére

            -      jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 • hajléktalanok átmeneti szállása

 

 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041232

Start munka program-téli közfoglalkoztatás

4

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

6

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

7

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

8

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

9

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

10

102031

Idősek nappali ellátása

11

102032

Demens betegek nappali ellátása

12

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

13

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

14

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

15

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

16

104043

Család és gyermekjóléti központ

17

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

18

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

19

107016

Utcai szociális munka

20

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

21

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

22

107052

Házi segítségnyújtás

23

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

24

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

 

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
  • Szociális étkeztetés, idősek otthona esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Házi segítségnyújtás esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe – feladat ellátási szerződés keretében

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében – feladat-ellátási szerződés keretében

 • Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

Tárnok nagyközség közigazgatási területe a hajléktalanok átmeneti szállása tekintetében– feladat-ellátási szerződés keretében

 • Hajléktalanok nappali ellátása esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

 • Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében– feladat-ellátási szerződés keretében

 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe – feladat-ellátási szerződés keretében

 • Család- és Gyermekjóléti Központ esetében:

Érdi Járás közigazgatási területe: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város, Diósd város, Törökbálint város, Tárnok nagyközség, Sóskút és Pusztazámor községek.

 • Családok Átmeneti Otthona esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 

 

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

 

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.  A költségvetési szerv vezetője közalkalmazott.

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

     

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy „az intézmény telephelyei közül az Emma utca 8. cím törlésének átvezetésével hagyja jóvá a Szociális Gondozó Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.”

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés 196/2021. (IX.30.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

201/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.)  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés 196/2021. (IX.30.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) szociális étkeztetés szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A szociális étkeztetés jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 197/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

202/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ szociális étkeztetés szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) szociális étkeztetés szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A szociális étkeztetés jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 197/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a IV. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 198/2021. (IX. 30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

203/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 198/2021. (IX. 30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az V. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.), idősek nappali ellátása szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az idősek nappali ellátása jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 200/2021. (IX. 30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

204/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ  idősek nappali ellátása szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.), idősek nappali ellátása szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Az idősek nappali ellátása jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 200/2021. (IX. 30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az VI. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.), Idősek Otthona szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az Idősek Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 201/2021. (IX. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

205/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Idősek Otthona szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.), Idősek Otthona szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Az Idősek Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 201/2021. (IX. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az VII. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ (nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, támogató szolgálat) jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 206/2021. (IX.30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

206/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ (nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, támogató szolgálat) jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 206/2021. (IX.30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az VIII. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) Családok Átmeneti Otthona módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Családok Átmeneti Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 202/2021. (IX.30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

207/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) Családok Átmeneti Otthona módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Családok Átmeneti Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 202/2021. (IX.30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

.
Dr. Csőzik László polgármester: Van egy új IX. határozati javaslat ezt most mivel nincs feltöltve a MikroDat rendszerbe, felolvasom és felteszem szavazásra: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját változatlan szakmai tartalommal a feladatellátás helyszínét a Rómer Flóris tér 1. szám alatti telephelyre átvezetve jóváhagyja.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Család- és Gyermekjóléti Központ jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 273/2021. (XII. 16.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

208/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 273/2021. (XII. 16.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Szünet után a Közgyűlés határozatképes létszámban, 13 fővel folytatja ülését.