Dr. Feik Csaba jegyző: Három ok miatt kell módosítanunk az alapító okiratot, az egyik az, hogy a korábbiaktól eltérően most már formanyomtatványon kell benyújtani, a másik ok a vonatkozó jogszabály módosítás, valamint, hogy a telephelyeket is beintegráljuk az alapító okiratba.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 124/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2. számú melléklet szerinti alapító okiratot elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 1. melléklet a Közgyűlés 210/2022. (IX.28.) határozatához

Okirat száma: M/394909/1/2022.

Módosító okirat

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. május 22. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 210/2022. (IX.28.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 2. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
   • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

2030 Érd, Alsó utca 3.

2

 

2030 Érd, Béke tér 22568/2 hrsz

3

 

2030 Érd, Béke tér 1. hrsz:22552/2/A/31 és 22552/2/A/32

4

 

2030 Érd, Béke tér 5. hrsz:22552/6/A/49 és 22552/6/A/51

5

 

2030 Érd, Budai út 8. hrsz 22562/A/1

6

 

2030 Érd, Felső utca 9.

 1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 2. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 2. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 2. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének az összehangolásában. Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az annak alapján kötött megállapodásban foglalt feladatokat.
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak elvégzéséről. Ellátja az Érd székhellyel létrehozott önkormányzati társulások munkaszervezeti feladatait.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

 

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

3

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

031030

Közterület rendjének fenntartása

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A társulási munkaszervezeti feladatok ellátása tekintetében a tagönkormányzatok közigazgatási területe.

 1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 2. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, akit pályázat alapján, határozatlan időre Érd Megyei Jogú Város Polgármestere nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A jegyző foglalkoztatási jogviszonya közszolgálati jogviszony. A jegyzői kinevezés feltételeit, a jegyző közszolgálati jogviszonyára vonatkozó előírásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény tartalmazza.
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

 1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 2. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

 1. Az alapító okirat 7-13. pontjai és a Záradék elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

 1. Csőzik László

polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés ……/2022. (IX.28.) határozatához

Okirat száma: E/394909/1/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
   • telephelye(i)

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

2030 Érd, Alsó utca 3.

2

 

2030 Érd, Béke tér 22568/2 hrsz

3

 

2030 Érd, Béke tér 1. hrsz:22552/2/A/31 és  22552/2/A/32

4

 

2030 Érd, Béke tér 5. hrsz:22552/6/A/49 és  22552/6/A/51

5

 

2030 Érd, Budai út 8. hrsz: 22562/A/1

6

 

2030 Érd, Felső utca 9.

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének az összehangolásában. Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az annak alapján kötött megállapodásban foglalt feladatokat.
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak elvégzéséről. Ellátja az Érd székhellyel létrehozott önkormányzati társulások munkaszervezeti feladatait.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

3

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

031030

Közterület rendjének fenntartása

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A társulási munkaszervezeti feladatok ellátása tekintetében a tagönkormányzatok közigazgatási területe.

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, akit pályázat alapján, határozatlan időre Érd Megyei Jogú Város Polgármestere nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A jegyző foglalkoztatási jogviszonya közszolgálati jogviszony. A jegyzői kinevezés feltételeit, a jegyző közszolgálati jogviszonyára vonatkozó előírásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény tartalmazza.
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

 1. Csőzik László

polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 13 tagja 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

210/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 124/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2. számú melléklet szerinti alapító okiratot elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

Határidő:        azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 1. melléklet a Közgyűlés 210/2022. (IX.28.) határozatához

Okirat száma: M/394909/1/2022.

Módosító okirat

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. május 22. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 210/2022. (IX.28.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 

 1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

 

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

2030 Érd, Alsó utca 3.

2

 

2030 Érd, Béke tér 22568/2 hrsz

3

 

2030 Érd, Béke tér 1. hrsz:22552/2/A/31 és 22552/2/A/32

4

 

2030 Érd, Béke tér 5. hrsz:22552/6/A/49 és 22552/6/A/51

5

 

2030 Érd, Budai út 8. hrsz 22562/A/1

6

 

2030 Érd, Felső utca 9.

 

 1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

 

 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

 1. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. A költségvetési szerv tevékenysége

 

 • A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének az összehangolásában. Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az annak alapján kötött megállapodásban foglalt feladatokat.
 •  
 • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak elvégzéséről. Ellátja az Érd székhellyel létrehozott önkormányzati társulások munkaszervezeti feladatait.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

 

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

3

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

031030

Közterület rendjének fenntartása

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A társulási munkaszervezeti feladatok ellátása tekintetében a tagönkormányzatok közigazgatási területe.

 

 1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

 • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, akit pályázat alapján, határozatlan időre Érd Megyei Jogú Város Polgármestere nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A jegyző foglalkoztatási jogviszonya közszolgálati jogviszony. A jegyzői kinevezés feltételeit, a jegyző közszolgálati jogviszonyára vonatkozó előírásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény tartalmazza.
 • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

 1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. Záró rendelkezés

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

 

 1. Az alapító okirat 7-13. pontjai és a Záradék elhagyásra kerül.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

 1. Csőzik László

polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 210/2022. (IX.28.) határozatához

Okirat száma: E/394909/1/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 

 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • telephelye(i)

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

2030 Érd, Alsó utca 3.

2

 

2030 Érd, Béke tér 22568/2 hrsz

3

 

2030 Érd, Béke tér 1. hrsz:22552/2/A/31 és  22552/2/A/32

4

 

2030 Érd, Béke tér 5. hrsz:22552/6/A/49 és  22552/6/A/51

5

 

2030 Érd, Budai út 8. hrsz: 22562/A/1

6

 

2030 Érd, Felső utca 9.

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének az összehangolásában. Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az annak alapján kötött megállapodásban foglalt feladatokat.
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak elvégzéséről. Ellátja az Érd székhellyel létrehozott önkormányzati társulások munkaszervezeti feladatait.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

3

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

031030

Közterület rendjének fenntartása

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A társulási munkaszervezeti feladatok ellátása tekintetében a tagönkormányzatok közigazgatási területe.

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, akit pályázat alapján, határozatlan időre Érd Megyei Jogú Város Polgármestere nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A jegyző foglalkoztatási jogviszonya közszolgálati jogviszony. A jegyzői kinevezés feltételeit, a jegyző közszolgálati jogviszonyára vonatkozó előírásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény tartalmazza.

 

 • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

 1. Csőzik László

polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem