Dr. Csőzik László polgármester: Az előterjesztés a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény igazgatói posztjának betöltéséről szól, valamint a pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) kormányrendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására.

Határidő:        a pályázati kiírás továbbítására – azonnal

a pályázat elbírálására: 2022 december 15.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …./2022. (IX.28.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2023. február 1-jétől 2028. január 31-éig terjedő határozott idő, három hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 39-41.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Munkaköri feladatok:

Az intézmény felelős irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti egységek vezetőinek irányítása.

Felelős az intézmény működéséért és a gazdálkodásáért.

Képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Az intézményvezető felel – az intézmény feladatkörét érintően – az egészségügyi szakellátás, a helyi önkormányzat fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetésének, a közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásának biztosításáért.

Felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködéséért, a szakmai, etikai normák betartásáért, betartatásáért.

Gondoskodik a település lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások kialakításáról.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti, illetve döntésre előkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumokat.

Kapcsolatot tart a fenntartóval és a városi intézményekkel.

Munkabér és juttatások:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítása az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2022. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő egészségügyi intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek juttatásainak szabályairól szóló 24/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete figyelembevételével történik.

Pályázati feltételek:

 • (Orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség;
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés;
 • legalább ötéves vezetői gyakorlat;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • a pályázó nem állhat kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • magyarországi foglalkoztatásra jogszabályban foglalt feltételek alapján való jogosultság;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi végzettség;
 • Magasabb vezető állású munkakörben szerzett gyakorlat egészségügyi intézményben;
 • Jártasság a válságmenedzselésben;
 • Jó kommunikációs-, szervező -, és tárgyalóképesség;
 • Idegennyelv-tudás;
 • NEAK-finanszírozás ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2.§ (4) és (5) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok;
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;
 • a beosztás ellátásához szükséges szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • amennyiben a pályázó rendelkezik vele, nyelvvizsga bizonyítvány egyszerű másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalása során kéri-e, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése zárt ülést tartson;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mayer Péter humán-szolgáltatási főosztályvezető nyújt, a 23/522-345-ös telefonszámon, vagy a mayer.peter@erd.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot és mellékleteit elektronikus úton, a szemelyzeti@erd.hu elektronikus levélcímre, Dr. Csőzik László polgármester részére címezve kell megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2022. december havi rendes ülése

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Egészségügyi Közlöny
 • erd.hu
 • Érdi Újság
 • Facebook

A munkáltatóval kapcsolatos és egyéb lényeges információk:

A jelöltek értékelésére a munkáltató legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság feladata a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek közötti rangsor felállítása. Az előkészítő bizottság a meghallgatást követő 5 munkanapon belül felállítja a rangsort, és javaslatát eljuttatja a munkáltató részére. A munkáltató a rangsor felállítását követő 10 munkanapon belül dönt. Az eljárás eredményéről a jelöltek a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

Próbaidő nem kerül kikötésre az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 3 §-ában foglalt esetekben.

A munkaszerződés kötelező tartalma, hogy a magasabb vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

A szakmai gyakorlat és az egészségügyi menedzser szakképesítés alól jogszabályban foglalt feltételek szerint felmentés adható.”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

215/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) kormányrendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására.

 

Határidő:        a pályázati kiírás továbbítására – azonnal

a pályázat elbírálására: 2022 december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 215/2022. (IX.28.) határozatához

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2023. február 1-jétől 2028. január 31-éig terjedő határozott idő, három hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 39-41.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 

Munkaköri feladatok:

Az intézmény felelős irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti egységek vezetőinek irányítása.

Felelős az intézmény működéséért és a gazdálkodásáért.

Képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Az intézményvezető felel – az intézmény feladatkörét érintően – az egészségügyi szakellátás, a helyi önkormányzat fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetésének, a közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásának biztosításáért.

Felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködéséért, a szakmai, etikai normák betartásáért, betartatásáért.

Gondoskodik a település lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások kialakításáról.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti, illetve döntésre előkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumokat.

Kapcsolatot tart a fenntartóval és a városi intézményekkel.

Munkabér és juttatások:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítása az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2022. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő egészségügyi intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek juttatásainak szabályairól szóló 24/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete figyelembevételével történik.

 

 

Pályázati feltételek:

 • (Orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség;
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés;
 • legalább ötéves vezetői gyakorlat;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • a pályázó nem állhat kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • magyarországi foglalkoztatásra jogszabályban foglalt feltételek alapján való jogosultság;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi végzettség;
 • Magasabb vezető állású munkakörben szerzett gyakorlat egészségügyi intézményben;
 • Jártasság a válságmenedzselésben;
 • Jó kommunikációs-, szervező -, és tárgyalóképesség;
 • Idegennyelv-tudás;
 • NEAK-finanszírozás ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2.§ (4) és (5) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok;
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;
 • a beosztás ellátásához szükséges szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • amennyiben a pályázó rendelkezik vele, nyelvvizsga bizonyítvány egyszerű másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalása során kéri-e, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése zárt ülést tartson;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mayer Péter humán-szolgáltatási főosztályvezető nyújt, a 23/522-345-ös telefonszámon, vagy a mayer.peter@erd.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot és mellékleteit elektronikus úton, a szemelyzeti@erd.hu elektronikus levélcímre, Dr. Csőzik László polgármester részére címezve kell megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2022. december havi rendes ülése

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Egészségügyi Közlöny
 • erd.hu
 • Érdi Újság
 • Facebook

A munkáltatóval kapcsolatos és egyéb lényeges információk:

A jelöltek értékelésére a munkáltató legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság feladata a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek közötti rangsor felállítása. Az előkészítő bizottság a meghallgatást követő 5 munkanapon belül felállítja a rangsort, és javaslatát eljuttatja a munkáltató részére. A munkáltató a rangsor felállítását követő 10 munkanapon belül dönt. Az eljárás eredményéről a jelöltek a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

Próbaidő nem kerül kikötésre az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 3 §-ában foglalt esetekben.

A munkaszerződés kötelező tartalma, hogy a magasabb vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

A szakmai gyakorlat és az egészségügyi menedzser szakképesítés alól jogszabályban foglalt feltételek szerint felmentés adható.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére beérkező pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre, a bizottságba Tetlák Örs alpolgármestert, Csornainé Romhányi Juditot, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, Demjén Attilát, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, Tímár Istvánnét, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagját, valamint Mayer Péter köztisztviselőt, a Humán-szolgáltatási Főosztály főosztályvezetőjét delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, titkos szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

216/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére beérkező pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére beérkező pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre, a bizottságba Tetlák Örs alpolgármestert, Csornainé Romhányi Juditot, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, Demjén Attilát, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, Tímár Istvánnét, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagját, valamint Mayer Péter köztisztviselőt, a Humán-szolgáltatási Főosztály főosztályvezetőjét delegálja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester