Dr. Csőzik László polgármester: A folyószámla-hitel szerződés megkötésében annyi változás következne be, hogy hibrid rendszerben folytatnánk, lehetőség van arra, hogy innentől kezdve ne kelljen minden évben elfogadni a folyószámlahitel-szerződést, erről szól a határozati javaslat, melyet a számlavezető pénzintézet jogászai állítottak elő. A Pénzügyi Bizottságon ebből vita kerekedett. Azt kérték az OTP munkatársai, ha lehet, ne nagyon változtassunk rajta, mert ezt a modellt használják régóta. Más önkormányzatoknál azt tapasztalták, hogy vita nélkül elfogadják, mindenesetre jónak láttam fogalmazni egy 6. pontot kiegészítésként, ami a hibriditást kezeli, mert nem láttam annak a zálogát, hogy ránk, mint Önkormányzatra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalanul figyelembe lennének véve. A feltöltött 6. pont behivatkozza a stabilitási törvény 2. §-át, azaz 2 alpontját is. Tulajdonképpen ez pontosítja a trivialitását, amit mindenki tud, tehát nekünk egy évre vonatkozóan van mozgásterünk, december 31-éig ezt a hitelt vissza kell fizetni. Ugyan határozatlan időre szól a jogügylet, de ezzel a disztinkcióval kezeljük, hogy mind a két fél szempontjából teljesen szabályos legyen ennek a folyószámlahitel szerződésnek a megkötése. Kimondjuk, hogy naptári éven belüli adósságot keletkeztető, naptári éven belüli lejáró jogügyletet köthetünk, kijelentjük, hogy ezt annak tekintjük, ezért nincs szükség kormány hozzájárulásra, másrészt pedig beidézem a VIII. szakasz 2.§-t, melynek az a lényege, hogy a naptári év utolsó napján, nem állhat fenn tőketartozás. Az OTP állítja, hogy ezt így kell elfogadni, azonban a 6. ponttal lekezeljük a felmerült kérdőjeleket.

 

T. Mészáros András képviselő: A Pénzügyi Bizottságban többek között Ujhelyi Gyula bizottsági tagtársunk javaslatára a határozati javaslat módosítása alakult ki. A határozati javaslat 2. pontjában a „keretösszeg legfeljebb 1.800.000.000 forintot” megfogalmazást javasoljuk, valamint az 5. pontba egy hosszabb rész beiktatását: a „Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál az OTP Bank által adott indikatív ajánlat értelmében eljárjon (egy havi BUBOR + 0,33%-os kamat, 0% rendelkezésre tartási jutalék) az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében”. Azért fogadta el a Bizottság Ujhelyi Gyula, illetve dr. Fabricius-Ferke György javaslatát, mert valóban meg kell határozni azt, hogy mire kötjük a hitelt. A határozati javaslatban maga az 1,8 milliárdos keret megjelent, de az indikatív ajánlat, amely 2023. február 9-éig köti az OTP Bankot egy havi BUBOR + 0,33%-os kamatmarzshoz, illetve köti a 0%-os egyéb díjaknak a megkötéséhez, ez alkalmassá teszi, hogy a határozati javaslatban pontosan meghatározzuk, hogy a polgármester úr mit írjon alá. Egyéb feltételeit természetesen már a tárgyalásokra bízta a Pénzügyi Bizottság is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezzel így, konkrétan megfogalmazva most ismerkedtem meg, de ahogy végighallgattam elfogadhatónak tartom. A szöveg, amit az 5. pont mellé gondoltatok, legyen külön pontban fogalmazva, tehát az legyen a 6. pont, az általam behozott szöveg pedig a 7-es pont. Az OTP kérte, hogy ne változtassunk, Ujhelyi Gyula bizottsági tag, bankban dolgozik, elmondta az aggályait, átvezette, de nehogy az legyen véletlenül, hogy nem megy át valami belső rendszerükön.


Lengyel Péter képviselő: A 2. pont már módosult, ott már benne van, hogy hitelkeret, nem pedig hitelösszeg, ami valóban rosszul volt megfogalmazva korábban. A másik pedig a 6. ponttal kiegészítve, és mögötte a február 9-ig érvényes indikatív ajánlat, szerintem elegendő lehet annyival kiegészíteni az 5. pontot, hogy „az indikatív ajánlatnak megfelelően”.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Könnyebben túllendülünk ezen, ha a Pénzügyi Bizottság javaslatát befogadom.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Nem javasolnám, hogy befogadjuk a módosító javaslatot, pont azért, mert folyószámlahitelre a városnak mindenképpen szüksége van ahhoz, hogy az átmeneti időszakban magát biztosan finanszírozza nagy biztonsággal. Nem kockáztatnám, hogy egy most képződött módosító javaslat miatt gellert kapjon a város pénzügyi stabilitásának a biztosítéka, úgyhogy nem javasolnám, hogy kockáztassunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ebben a szövegben semmi olyan nem szerepel, ami kockázatot jelenthetne, tulajdonképpen véleményem szerint felesleges a szöveg.

 

T. Mészáros András képviselő: A bizottság előtt eredetileg is felmerült, hogy az indikatív ajánlatra utaljunk vissza, nem részletezve az indikatív ajánlat részleteit, látható volt, hogy a többség úgy támogatja, hogy konkrétan mondjuk ki, mi van az indikatív ajánlatban, ezért született meg ez az 5. pont. Azt mindenféleképpen bizonytalannak tartanám, ha a bizottság javaslatába másik megoldást tennénk bele. Azt, hogy átfogalmazzuk, amiről a bizottság döntött és azt mondjuk, hogy a bizottság valószínűleg ezt akarta mondani, nem jó megoldás, mert a bizottság azt akarta mondani, amit megszavazott. Az indikatív ajánlatra való hivatkozás egyetlen dolgot pontosít, ami az eredeti határozati javaslatokban sem szerepelt, sem pedig a kiegészítő, és a stabilitási törvényre való hivatkozásban sem. Az, hogy pontosan mit is ajánlott az OTP és azzal egyetértünk, tehát az 1,8 milliárd forintos keretet, illetve egy havi BUBOR + 0,33%-os kamatmarzs, erről szól kvázi a módosítás, nem a szándékot, nem a tartalmat módosítja, hanem kiegészíti, illetve konkréttá teszi a tartalmat. Ha egyébként aláírta az OTP, hogy február 9-éig fenntartja azt az ajánlatot, és most beemeltünk a határozati javaslatba, akkor nem látom az OTP problémáit, hogy miért ne lenne neki megfelelő.

 

Dr. Csőzik László polgármester:  Voltaképp ebben most egyetértünk, de legyen, úgy, hogy külön szavazunk róla, hogyha valakinek ez nem tetszik, akkor ki tudja fejezni a véleményét. A hitelkeretre vonatkozó részt befogadtam, a külön pontra vonatkozóan, külön szavazunk, mint módosító indítványról. Tehát először a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatáról, aztán az egészről, és a hitelfelvételnél névszerinti szavazás szükséges. A módosító indítványról simán szavazunk, a hitelfelvételről, pedig név szerint?


Dr. Feik Csaba jegyző: Ha a módosításokkal egységesen teszi fel polgármester úr, akkor név szerinti szavazást igényel, ha a módosító javaslatról szavazunk, akkor nyílt és egyszerű többséget igényel a szavazás.  

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottságmódosító indítványát.

 

A szavazásra feltett módosító javaslat:

„A határozati javaslat 5. pontja az alábbiak szerint módosuljon„A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál az OTP Bank által adott indikatív ajánlat értelmében eljárjon, (1 havi BUBOR + 0,33 % éves kamatláb, 0 % rendelkezésre tartási jutalék), az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében”.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 7 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

318/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Pénzügyi Bizottságnak a ,,Folyószámlahitel-szerződés megkötése” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványa elutasításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Bizottságnak a ,,Folyószámlahitel-szerződés megkötése” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A módosító javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Tartózkodik

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem névszerinti szavazással a 6. ponttal kiegészített határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az OTP Bankkal folyószámlahitel-szerződést köt. 

 1. A hitel futamideje 2023. január 2-ától határozatlan ideig tart (éves felülvizsgálat mellett, azzal a feltétellel, hogy a határozatlan idő alatt az Önkormányzat a hitelt bármikor, indoklás nélkül felmondhatja). A rendelkezésre tartott hitelkeret legfeljebb 1.800.000.000 forint.
 2. A Közgyűlés – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
 3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
 5. A Közgyűlés a jelen jogügyletet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (3) bekezdés b) pontjának rendelkezése szerinti naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti, megkötéséhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására. A megkötendő hitelszerződés – a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint – olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely alapján az Önkormányzatnak a szerződés időtartama alatt a tárgyévek december 31. napján nem lehet fennálló tőketartozása.

Határidő:        2022. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester„

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

319/2022. (XII. 13.) határozata

 

folyószámlahitel-szerződés megkötéséről

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az OTP Bankkal folyószámlahitel-szerződést köt.

 

 1. A hitel futamideje 2023. január 2-ától határozatlan ideig tart (éves felülvizsgálat mellett, azzal a feltétellel, hogy a határozatlan idő alatt az Önkormányzat a hitelt bármikor, indoklás nélkül felmondhatja). A rendelkezésre tartott hitelkeret legfeljebb 1.800.000.000 forint.

 

 1. A Közgyűlés – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

 

 1. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

 

 1. A Közgyűlés a jelen jogügyletet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (3) bekezdés b) pontjának rendelkezése szerinti naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti, megkötéséhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására. A megkötendő hitelszerződés – a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint – olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely alapján az Önkormányzatnak a szerződés időtartama alatt a tárgyévek december 31. napján nem lehet fennálló tőketartozása.

 

Határidő:        2022. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés névszerinti szavazással az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem