NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

5. Javaslat szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az ápolási díjra való jogosultság tekintetében

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

6. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

8. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságüzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kövesdi Péter ügyvezető-főszerkesztő, Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.

 

9. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László ügyvezető, Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelői szerződés módosítására az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat az Érd, Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építése, PST: V030.14” projekttel megvalósított, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokon létrehozott helyi közúti fejlesztések ingyenes tulajdonba vételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

21. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

           Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 

22. Javaslat az óvodák 2022. évi nyári zárásának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

23. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák 2022/2023. évi felvételi körzettervezetének véleményezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Rigó Katalin tankerületi központ, Érdi Tankerületi Központ

 

24. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadására és a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat az önkormányzat által a 2021-2027-es időszak pénzügyi forrásaira benyújtható pályázatok sürgős előkészítésére

Előadó: Simó Károly frakcióvezető, FIDESZ-KDNP-Összefogás Frakció

 

26. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

27. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

28. Tájékoztató összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatban (későbbi postázás)

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 

Érd, 2022. január 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester