NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2020/2021. tanévben végzett munkájáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Rigó Katalin, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

           Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Javaslat a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érdi SportKft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására 

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

14. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" című pályázati felhíváson történő részvételre, és a szükséges önerő biztosítására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat a 191/2021. (IX. 30.) számú közgyűlési határozat visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

22. Javaslat az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

23. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

24. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

26. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

27. Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

28. Javaslat a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékelésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

29. Javaslat a háziorvosi körzetek felülvizsgálatának kezdeményezésére

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

30. Javaslat a Velencei úton végzett közterületi munkák kapcsán szükséges intézkedésekre

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

31. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

32. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

33. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

34. Tájékoztató vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről (későbbi postázás)

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

Érd, 2021. november 19.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester