Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A 9/2016. (III. 31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat, illetőleg Szabályozási Terv-melléklet módosítása szükségességessé vált, melyet az alábbiakkal indokolok:

1.) Az egyszerű bejelentésen alapuló építkezések hatására felgyorsultak azok az építészeti színvonalra, településképre is negatívan ható folyamatok, melyek további terjedését fontosnak tartom megakadályozni. Ezek a HÉSZ néhány szakaszának szöveges módosítását, kiegészítését jelentik, különösen az ingatlanokon elhelyezhető főépületek száma, a parkolók kialakítása, és a zöldfelületek megvalósítása tekintetében.

A módosítást elsősorban a többlakásos lakóépületek építése terén tapasztalható, spekulatív szempontokat előtérbe helyező nemkívánatos folyamatok visszaszorításának szándéka indokolja. A város kiemelt területein, a városközpontban, alközpontban - ahol a HÉSZ szerint nincs korlátozva a lakásszám - az utóbbi időben gyakorlattá vált, hogy egyszerű bejelentéssel és több építési napló megnyitásával építenek a vállalkozók többlakásos lakóépületeket. Egy telken így több lakóépületet helyeznek el, melyek összes hasznos alapterülete egyenként nem éri el a 300 m2-t. Az egymástól egy-két méterre lévő, vagy az éppen csak dilatációkkal elválasztott épületek együttese a legtöbb esetben a telek értelmes koncepció nélküli, intenzív, a környezetét is erodáló beépítését eredményezi. Továbbá gondot okoz, hogy az egyszerű bejelentés esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. § (2) bekezdése szerint a „szűkített” HÉSZ-t kell alkalmazni.

A probléma megoldása érdekében a lakások létesítésére elsősorban alkalmas településközpont vegyes (Vt) övezetekben új szabályként, a kertvárosi lakó (Lke) övezetekben pedig a jelenlegit módosítva a kialakítható épületek számát kívánjuk meghatározni azzal a céllal, hogy intenzívebb beépítés, jelentősebb, 300m2-t meghaladó építési szándék esetén az építési engedélyezési eljárás erősebb kontrollja mellett készüljenek a tervek, és valósuljanak meg a beruházások. A módosítás értelmében tehát az érintett övezetekben ingatlanonként egy darab főépületet lehet majd elhelyezni, kivéve, ha főépületenként 300m2-t meghaladó, építési engedély köteles épületek valósulnak meg, ugyanis az elhelyezhető épületszámot a „szűkített” HÉSZ alkalmazása esetén is figyelembe kell venni.

Az intenzívebb, többlakásos beépítéseknél sokszor tapasztalható, hogy a telken belül a gépjárművek tárolását szolgáló burkolt felületek a szükséges zöldfelület kialakítását gátolják, vagy azt túlzottan szétszabdalják. Ezért a telken belüli burkolt felületek csökkentése, és a zöldfelületek védelme érdekében szükségesnek tartjuk bevezetni azt a szabályt, hogy lakó rendeltetési egységenként egy személygépjármű épületen belüli elhelyezéséről gondoskodni kell. Ezen előírás összhangban van az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 42.§ (6) bekezdésében leírtakkal, miszerint a telken a gépjárműtárolókat elsődlegesen épületben vagy terepszint alatti építményben kell megvalósítani.

A HÉSZ tervezett módosítása a többségben lévő, jogkövető építtetők védelmében is fontos – tehát közérdeket szolgál – ugyanis a településrendezés eszközrendszerével szándékaink szerint visszaszorítja a településképileg is sok esetben negatív eredménnyel járó, elsősorban a haszonszerzést szolgáló építési folyamatokat.     

2.)A közelmúltban elkészült Szent István hídnál egy rövid szakaszon szükséges a szabályozási vonal korrekciója a vasúti és közúti (Felvigyázó u.) területek elválasztása érdekében, a műtárgy és a hozzá tartozó infrastruktúra kialakult állapotához illeszkedően. 

 

A módosítási szándékok megfelelnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Kormányrendelet) 32. § (4) bekezdésben foglaltaknak, ezért a településrendezési eszköz módosítását a 41.§ szerinti egyszerűsített eljárásban lehet folytatni.

A módosítási szándékok részletes bemutatását és indoklását az előterjesztéshez is csatolt véleményezési dokumentáció tartalmazza.

A Kormányrendelet 41.§ (2) bekezdése alapján a dokumentáció megküldésre került az államigazgatási szerveknek. Az érintett lakosságot a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint a 2019. május 10-étől - május 28-áig tartó véleményezési szakaszban tájékoztattuk az ügyfélszolgálaton, közterületi hirdetőfelületen, a város honlapján, valamint az Érdi Újság véleményezési idő alatt megjelent lapszámában elhelyezett hirdetménnyel. A véleményezési dokumentációt elérhetővé tettük a város honlapján (https://www.erd.hu/polgarmesteri-hivatal/hesz---telepuleskep/teleeszkmod), az ügyfélszolgálaton és a Főépítészi Csoport irodájában. A partnerségi véleményezés keretében 2019. május 20. napjára 1730 órára lakossági fórumot szerveztünk.

A Kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerint a véleményezést követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, azok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról pedig a Közgyűlés dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.  

 

A véleményezési határidő lejártát követően a beérkezett államigazgatási és partnerségi véleményeket, az ezekre adott válaszokat, és a nemleges válaszok indoklását még a Közgyűlés ülését megelőzően csatolom az előterjesztéshez.

A véleményezési szakasz lezárását, dokumentálását, és közzétételét követően a dokumentáció a Kormányrendelet 40. § (1) bekezdése szerint benyújtható végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak. A végső szakmai véleményezést követően - amennyiben szükséges, a korrekciókat követően - dönthet majd a Közgyűlés rendeletalkotással a HÉSZ és Szabályozási Terv módosításáról.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés és mellékleteinek áttekintése után döntsön a válaszok elfogadásáról, a HÉSZ és Szabályozási Tervét érintő módosítás véleményezésének lezárásáról!

 

 

 

Érd, 2019. május 24.

                                                                                 

 

 T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

  • A településen zajló építési tevékenységek, és az érintett közterület szabályozása nyomán indokolt az előterjesztéshez csatolt véleményezési dokumentáció szerint a Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terve módosítása.
  • A tervmódosítás véleményezése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 41.§ szerinti egyszerűsített eljárásnak megfelelően történt. A 41.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került az államigazgatási szerveknek. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint a véleményezés 2019. május 10-étől május 28-áig zajlott, ennek keretében 2019. május 20-án lakossági fórum megtartására is sor került. A beérkezett államigazgatási, partnerségi véleményeket a Közgyűlés megismerte.
  • Mindezen dokumentumokat, terveket megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indokolásával egyetért.
  • Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Kormányrendelet 39. § (3) bekezdése szerint a HÉSZ és Szabályozási Terve módosításának véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények szerint korrigált alátámasztó, és jóváhagyandó munkarészek - HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet - az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújthatóak.

 

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges