Tisztelt Közgyűlés!

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében „Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”

 

Az intézményvezetők megküldték a 2021/2022-es nevelési év munkatervét, amelyek az előterjesztés mellékleteit képezik.A munkatervek tartalmazzák a rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeket, így többek között az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepeket, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezleteket, a szülői értekezleteket, a fogadóórákat, továbbá a nevelőtestület részéről minden egyéb szükségesnek ítélt feladat rögzítését. A munkaterv figyelembe veszi az óvoda hagyományait, összehangolja rendezvényeit, integrálja a közös programokat.

 

 

Érd, 2021. november 12.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta,fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta,fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.