Tisztelt Közgyűlés!

 

Az érdi Fundoklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/1999. (V.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18.§-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Érd Város Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 24. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 9/1999. (V.21.) önkormányzati rendeletével az érdi Fundoklia-völgyet helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánította.

 

A törvény 36. § (1) bekezdése szerint a védetté nyilvánított területen meg kell határozni a természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket (természetvédelmi kezelési terv), melyet a helyi jelentőségű védett természeti terület esetén az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2008. (I. 31.) határozatában döntött a „Kezelési Terv készíttetéséről a Fundoklia-völgy természetvédelmi területre”. A kezelési terv három fő részre tagolódik: „A” a természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció,  „B” részletes kezelési terv, a „C” rész a természetvédelmi kezelési terv. A természetvédelmi kezelési terv a 64/2008 (XII.19.) rendelettel került beépítésre a Rendeletbe, annak 2. számú mellékleteként.

 

A törvény 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi védett természeti területre - az ott tevékenységet folytatókra kötelező erejű - természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni, melyet 10 évenként felül kell vizsgálni.

 

A rendelet mellékletét képező kezelési terv felülvizsgálatára külső szakértő bevonásával, a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó 3/2008.(II.5.) KvVM rendelet előírásaira figyelemmel került sor.

 

Ugyanezen jogszabály 6. §-a alapján az illetékes nemzeti park igazgatóság a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresése esetén a helyi jelentőségű terület védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletbe foglalt természetvédelmi kezelési terv tervezetét szakmai szempontok szerint véleményezi.

A természetvédelmi hatóság részére a dokumentációt véleményezés céljából megküldtük, és a hatóság által tett szakmai javaslatokat a kezelési tervben átvezettük.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-módosítás elfogadására!

 

Érd, 2019. november 11.

 

 

 

 

      Tetlák Örs

        alpolgármester

 
 
 
 
 
 
 

 

TERVEZET

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (____)

önkormányzati rendelete

 

az érdi Fundoklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról

szóló 9/1999. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36.§ (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az érdi Fundoklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/1999. (V.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

 

2. §  Jelen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                         Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                  polgármester

 

 

 

 

 

1. melléklet a (_/2019. (__) önkormányzati rendelethez

 

 

AZ ÉRDI FUNDOKLIA-VÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE (2020-2030)

 

I. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

 1. Meg kell őrizni a veszélyeztetett szarmata mészkő sziklagyepek és sztyeprétek természetközeli állapotú növénytársulásait és a terület kiemelkedően magas biológiai sokféleségét.
 2. Biztosítani kell a védett és fokozottan védett növény- és állatfajok és élőhelyeik hosszú távú fennmaradását.
 3. A leromlott élőhelyeken elő kell segíteni az őshonos növényzet regenerálódását.
 4. A tájidegen fafajú erdő jellegű fásítások átalakításával elő kell segíteni a termőhelynek megfelelő természetközeli xerotherm erdő- illetve sztyeptársulások kialakulását.
 5. Meg kell őrizni a jellegzetes földtani képződményeket és a természetes és mesterséges felszínformákat, meg kell akadályozni a talajdegradációs folyamatokat.
 6. Biztosítani kell az urbanizációs hatásokkal érintett területen a tájképi értékek fennmaradását.
 7. Elő kell segíteni a terület értékeinek további kutatását és a bemutatását.

 

 

II. Természetvédelmi stratégiák

 1. A területen érvényesülő, a természeti értéket veszélyeztető tényezők, illetve káros hatásaik csökkentése, illetve megszüntetése (illegális szemétlerakatok összegyűjtése és elszállítása; illegális kerítések elbontása).
 2. A sziklagyepek és sztyeprétek zavartalanságának biztosítása, beavatkozás mellőzése.
 3. A spontán cserjésedő területeken a szukcessziós folyamatok irányítása a cserjék – értékesebb élőhelyek rovására történő – terjeszkedésének megakadályozása érdekében.
 4. A völgytalpi erdőmaradvány zavartalanságának biztosítása.
 5. Az inváziós fajok (pl. bálványfa, akác, zöld juhar, aranyvessző) visszaszorítása, további térnyerésük megakadályozása.
 6. A terület- és földhasználatnak a természetvédelem érdekeinek megfelelően történő szabályozása, a beépítés megelőzése, ill. megszüntetése.
 7. A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenységek alárendelése a természetvédelem céljainak.

 

 

 

 

 

III. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

 

 • A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen az illetékes elsőfokú természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

 

III/1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

 • A jelenleg magántulajdonban levő gyepek tulajdoni viszonyait tisztázni kell, törekedni kell arra, hogy a védett gyepek visszakerüljenek önkormányzati, vagy állami tulajdonba.
 • A platón a fajgazdag, természetközeli szerkezetű gyepterületeken az őshonos fák és cserjék terjedését  – azok kivágásával – meg kell akadályozni abban az esetben, ha értékes gerinctelenek nem fordulnak elő a cserjésben.
 • A meglévő és megjelenő inváziós fásszárúakat (bálványfa, akác, zöld juhar) maghozó állapotuk előtt, mechanikai és kémiai módszerek alkalmazásával, el kell távolítani a gyepterületekről.
 • Az agresszívan terjedő, gyomjellegű lágyszárú fajok által borított növényzeti foltokat évente legalább egyszer, termésérlelés előtt a foltok eltűnéséig kaszálni, vagy szárzúzózni kell. A levágott növényi anyagot haladéktalanul el kell távolítani a területről.
 • A terület délkeleti részén lévő cserjésben (hrsz. 4074) a fajgazdag gyepterületeket növelni kell az őshonos fásszárú növényzet fellazításával, ritkításával.
 • A terület délnyugati részén (hrsz. 4072/2) ültetett tájidegen feketefenyvest (42/A erdőrészlet) át kell alakítani természetes, a termőhelynek megfelelő fajösszetételű erdővé. A jelenleg is meglévő gyepfoltokat erdőtervben le kell választani és gyepként megőrizni. A terület környezetében megjelenő fenyő magoncokat mechanikus módszerekkel el kell távolítani rendszeres évi fenntartó kezelés keretében.
 • A sekély termőrétegű, eróziónak kitett gyepterületek legeltetése tilos.
 • A területen tüzet gyújtani tilos.

III/2. Fajok védelme

 • A terület természetvédelmi kezelésekor figyelembe kell venni az ott élő fajok eltérő természetes életciklusait (költés, termésérlelés).
 • A terület déli részén található egykori gyurgyalagtelep élőhelyét új fészkelési felület kialakításával helyre kell állítani (löszfal ismételt lekaparása és költőüreg kezdemények kialakítása a tél végi időszakban). A fal előtti területen a növényzet felnövekedését meg kell akadályozni.
 • A platón, az ösvény melletti a fokozottan védett magyar gurgolya (Seseli leucospermum) állományokat kerítéssel kell védeni a taposástól. Az állományokat azok a gyalogosok károsítják, akik nem a tanösvényen érkeznek a területre, hanem a Vereckei utca felől átvágnak a platón. Az illegális átjárást hatósági tábla elhelyezésével kell tiltani és a kijelölt ösvény nyomvonalára terelni kerítés kialakításával.

III/3. Táj- és kultúrtörténeti értékek védelme

 • A terület határán kizárólag a tájba illő kerítés építhető (különösen: hrsz. 4066).
 • A védett terület nyugati és északkeleti szélén őshonos cserjékből és fákból álló sávot kell kialakítani.
 • A területen a hulladék-elhelyezés tilos, az illegális hulladéklerakókat fel kell számolni.
 • Hosszabb távon az M7-től északra eső terület turisztikai fejlesztése is szükséges a természeti és kultúrtörténeti értékek együttes bemutatása céljából. A terület részletes régészeti feltárását követően kell erről dönteni.

III/4. Látogatás

 • A terület oktatási vagy kutatási célból, gyalogosan szabadon látogatható. A látogatás során csak a meglévő utakon lehet közlekedni.
 • A területre gépjárművel csak veszély- és kárelhárítás érdekében, valamint a természetvédelmi kezeléssel összefüggő munkálatok érdekében lehet behajtani. Ezen túlmenően a védett területre gépkocsival, motorkerékpárral, quaddal behajtani tilos. A földutakra a gépjárművel és motorkerékpárral történő bejutást (esetenként nyitható) akadályok kiépítésével meg kell gátolni.
 • A tulajdonosok számára a jogszerűen végzett tevékenységek elvégzése céljából a belépést biztosítani kell.
 • A területen a lovaglás tilos.

III/5. Oktatás és bemutatás

 • A terület természeti értékeinek bemutatása céljából a jelenlegi tanösvényt fenn kell tartani és hosszú távon bővíteni kell a völgy nyugati részének az irányába.
 • A fejlesztések javasolt sorrendje: 1. pihenőhelyek kialakítása a tanösvény két végén, 2. kisebb parkoló kiépítése a Hargitai és a Vereckei utca sarkán lévő telek külső szélén, 3. tíz éven belül a tanösvény kibővítése a völgy nyugati oldalára átvezető szakaszokkal.

III/6. Kutatás, vizsgálatok

 • A területen csak a természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő kutatások végezhetők.
 • A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzésére a védett, továbbá gyomjellegű fajok állományméretét monitorozni kell.
 • Az állatvilág teljesebb megismerése céljából a gerinctelen fajok feltárását folytatni kell.

III/7. Terület- és földhasználat

 1. A területen tilos a mezőgazdasági művelés, a vadgazdálkodás (beleértve a vadászati létesítmények elhelyezését), valamint az ipari és bányászati tevékenység. Csak természetvédelmi célú kezelés, és természetvédelmi érdekből történő beavatkozás lehetséges.
 2. Épület, vonalas infrastruktúra, illetve közmű elem létesítése a területen nem engedélyezhető. Látogatást szolgáló építmények a terület szélén (hrsz. 4074) hatósági engedéllyel építhetők.
 3. Burkolt és burkolatlan utak létesítése, valamint új utak kijelölése tilos a területen, kivéve burkolatlan új kerékpárút kijelölését.

 

III/8. Természetvédelmi infrastruktúra

 1. A természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése csak természetes anyagok felhasználásával történhet, elemeit a tájba kell illeszteni.
 2. A hatóságnak biztosítani kell a terület megfelelő szintű őrzését.
 3. A hatóságnak biztosítania kell a vagyonkezelésében lévő természetvédelmi célú kerítéseknek, sorompóknak, hatósági és információs tábláknak a folyamatos ellenőrzését, karbantartását.