A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §-a és 44/B. § (1) bekezdés e) pontja alapján kötelező önkormányzati feladat a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkezés megszervezése a tanítási szünetekben azon iskolai oktatásban részesülő tanulók számára, akiknek a szülei munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt erről nem tudnak gondoskodni.

 

A fent leírt kötelezettségnek eleget téve, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan a nyári szünidő idejére idén is biztosítani kívánja a város általános iskoláskorú gyermekeinek napközbeni ellátását.

 

Az elmúlt évben a Szociális Gondozó Központ biztosította a tábor pedagógiai-szakmai hátterét, a pénzügyi-gazdasági feladatokat az Intézményi Gondnokság látta el. Az országos veszélyhelyzetre tekintettel a tábor helyszíne a Bolyai János Általános Iskola épülete és udvara volt, kiegészítő helyszínül pedig a Magyar Földrajzi Múzeum kertje szolgált. A tábor időtartama alatt összesen 346 gyermek vette igénybe a tábort, ez 82%-os kapacitáskihasználtságot jelentett (maximum 60 fő/nap). A kapacitás maximális kihasználtságának elmaradása a járványhelyzetnek és a jól bevált Favágó utcai helyszín változásának volt köszönhető.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a táborozók várható magas létszáma, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásának figyelembe vételével javasolta, hogy az idei évben az önkormányzat a napközis tábort egy erre a célra kijelölt oktatási intézményben biztosítsa az új koronavírus okozta járvány megelőzése érdekében betartandó szigorú szabályok miatt.

 

Erre tekintettel javaslom, hogy a 2021. évi napközis tábor a tavalyi évhez hasonlóan a Bolyai János Általános Iskola épületének és udvarának igénybevételével kerüljön megrendezésre, kiegészítő szabadtéri helyszínként pedig a Magyar Földrajzi Múzeum kertje rendelkezésre áll.

 

A tábor időtartama alatt a gyermekek a programok biztosítása mellett napi háromszori étkezésben részesülnek.  Annak érdekében, hogy a tábori program színvonala megtartható legyen, javaslom, hogy a tábor teljes térítési díja az elmúlt évnek megfelelően heti 10 ezer forint összegben kerüljön meghatározásra.

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletünk 42. § (6) bekezdése alapján a szociálisan rászoruló gyermekek esetén lehetőség van arra, hogy a szülő kérelmére a gyermekétkeztetés térítési díjának 50%-át az önkormányzat átvállalja.

 

Az adott tábori turnus megkezdése előtti héten – amennyiben szabad kapacitással rendelkezünk – a férőhelyekre felvehetőek a nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek is. Esetükben a térítési díjat az önköltség figyelembevételével heti 25 ezer forint/fő összegben indokolt meghatározni.

 

A tábor tervezett időtartama nyolc hét, amely 2021. június 21-től augusztus 13-ig tart. A Szociális Gondozó Központ és az Intézményi Gondnokság vezetője által benyújtott költség- és programtervezet mellékelten csatolásra kerül.

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21. napján megkötött 3/14524/2/2013. iktatószámú vagyonkezelési Szerződés 5. pontja alapján önkormányzatunk a KLIK vagyonkezelésében lévő ingatlanokat külön megállapodás alapján ugyan térítésmentesen használhatja, azonban a Tankerületi Igazgató kérésével megegyezően javaslom, hogy a napközis tábor lebonyolítása céljára átadott ebédlő és folyosó festését önkormányzatunk biztosítsa.

 

A napközis tábor lebonyolításához szükséges költségekre a város 2021. évi költségvetésében 9 millió forint biztosított, amelyből a festéshez szükséges forrás biztosítható tekintettel arra, hogy a gyermekek Favágó utcába történő szállítását az idei évben nem kell finanszírozni.

 

 

Érd, 2021. május 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. június 21. és augusztus 13. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét a Szociális Gondozó Központ biztosítja.

 

A nyári napközis tábor megrendezésére az önkormányzat tulajdonát képező, az Érdi Tankerületi Központ vagyonkezelésében levő Bolyai János Általános Iskolában, valamint a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében kerül sor. A Bolyai János Általános iskola épületrészeinek használata érdekében az Érdi Tankerülettel megállapodás kerül megkötésre, melyben rögzítésre kerül, hogy a tábor ideje alatt felmerülő működési költségek ellentételezéseként a tábor ideje alatt használt folyosó és ebédlő tisztasági festéséről az önkormányzat gondoskodik.

 

A tábor térítési díjának összege heti 12 ezer forint/fő összegben kerül meghatározásra, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményének figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg.

 

A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a térítési díjat heti 25 ezer forint/fő.

 

A nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges 7,5 millió forint összegű előirányzat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló keretből az Intézményi Gondnokság költségvetésébe átvezetésre kerül.

 

Az önkormányzat a Bolyai János Általános Iskola épületrészeinek tisztasági festését a 2021. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló keretből fennmaradó 1,5 millió forint összegű előirányzatból biztosítja.

 

A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb 2021. október 15-ig köteles benyújtani.

 

A Közgyűlés felkéri a Szociális Gondozó Központ és az Intézményi Gondnokság vezetőjét, hogy a tábor megrendezéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 2021. május 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester