T. Mészáros András polgármester: Javasolja 11. napirendként tárgyalni a „Javaslat településrészi önkormányzat létrehozására”. Felteszi szavazásra a módosított napirendet. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

 

NAPIREND: 

NAPIREND ELŐTT 

- Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

- Érdi Építészeti Nívódíj átadása 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Tájékoztatók:

  • Tájékoztató Az „ÉRDI KONZULTÁCIÓ – BATTHYÁNY PROGRAM 2019–2028” eredményéről és a kapcsolódó helyi közvélemény-kutatásról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

  • Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2017/2018. tanévben végzett munkájáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

           Meghívott: Érdi Tankerületi Központ vezetője, Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet kiemelt fejlesztési területeket érintő módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

6. Javaslat az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 78/2018. (IV.26.) és 79/2018. (IV.26.) határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat az Érd, Ercsi úti köztemetőben alkalmazott temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására – Local Agenda 21 program

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az új városi térfigyelő kamerarendszer bővítésére, új kamerák tervezett telepítési helyeinek kijelölésére és a beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat településrészi önkormányzat létrehozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat Érd és Térsége Közmű Társulással kötött pénzeszköz átadási megállapodások módosítására 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala etikai kódexének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitvatartása miatt forrás biztosítása jogcímén

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

17. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

         Meghívott: Óvodavezetők

 

18. Javaslat a 20. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

19. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

20. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására, új pályázat kiírására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

21. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

22. Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

23. Sürgős: Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Programra pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

24. Egyebek

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

A módosított napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

 

Napirend előtt megtörtént az Érd Város Szociális Munkájáért Díj, illetve az Érdi Építészeti Nívódíj átadása.